Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Надайте мені, будь ласка, перелік джерел для написання випускної роботи на тему "Облік і аудит основних засобів"

1.
Операції з основними засобами та нематеріальними активами [Текст] // Податки та бухгалтерський облік. – 2011. – №90. – С. 5-11.

2.
Основні засоби: правила, нюанси, нестандартні ситуації [Текст] // Баланс. Бібліотека. Практичне керівництво. – 2013. – №3. – С. 4-108.

3.
Спецпроект: Основні засоби на підприємстві. Документальне оформлення вибуття основних засобів [Текст] // Все про бухгалтерський облік. – 2012. – №68. – С. 5-15.

4.
Андросова, О.Ф. Методика аудиту основних засобів і нематеріальних активів та її вплив на якість аудита [Текст] / О. Ф. Андросова, К. А. Калугіна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №3,Т.3. – С. 250-255.

5. 657
Б94 Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика [Текст] : навч.-практ. посіб. / Н. І. Верхоглядова, В. П. Шило, С. Б. Ільїна, В. І. Кисла. – К. : ЦУЛ, 2010. – 536с.

6. 657
Г94 Гуменюк, А.Ф. Бухгалтерський облік та аудит відтворення основних засобів: теорія і практика [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон.. наук; спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / А. Ф. Гуменюк. – К. : ДАСОА, 2010. – 20с.

7. 657.63
Д13 Давидов, Г.М. Аудит [Текст] : навч. посіб. / Г. М. Давидов. – 3-тє вид., стер. – К. : Знання, 2002. – 363с.

8.
Двоєзерська, В. Улосконалення обліку відновлення основних засобів [Текст] / В. Двоєзерська // Держава та регіони. – 2012. – №4. – С. 160-162.

9. 657.63
А93 Аудит: теорія і практика [Текст] : навч. посіб. / А. Г. Загородній, М. В. Корягін, А. В. Єлісєєв, Л. М. Полякова. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – Львів : Львівська політехніка, 2004. – 456с.

10.
Золотухін, О. Податковий облік ОЗ за справедливою вартістю [Текст] / О. Золотухін // Баланс. – 2012. – №22. – С. 16-18.

11.
Ільяшенко, С. Безкоштовне передання основних засобів: облік і документальне оформлення [Текст] / С. Ільяшенко // Все про бухгалтерський облік. – 2012. – №62. – С. 42-46.

12.
Кіпчинська, С. Облік основних засобів у сучасних умовах господарювання: основні аспекти вдосконалення [Текст] / С. Кіпчинська // Персонал. – 2011. – №2. – С. 50-55.

13.
Ковальов, Д. Переоцінка основних засобів: бухгалтерський та податковий облік [Текст] / Д. Ковальов // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – №120. – С. 14-21.

14.
Кушина, О. Основні засоби неприбуткової організації: специфіка обліку [Текст] / О. Кушина // Бухгалтерія. – 2012. – №23. – С. 58-62.

15.
Лищенко, О. Методика аудиту надходження основних засобів [Текст] / О. Лищенко, О. Назаренко // Держава та регіони. – 2012. – №1. – С. 133-137.

16.
Мац, Т. Методика зовнішнього аудиту основних засобів у сільськогосподарських підприємствах [Текст] / Т. Мац // Економіка АПК. – 2011. – №10. – С. 89-94.

17. 657
О-66 Орлова, В.К. Основи бухгалтерського обліку [Текст] : навч. посіб. / В. К. Орлова. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2008. – 296с. – [Рекомендовано МОН України].

18. 657
П12 Павлюк, І.М. Бухгалтерський облік основних засобів та інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів [Текст] : навч. посіб. / І. М. Павлюк. – 2-ге вид., уточн. та доповн. – К. : ЦНЛ, 2004. – 159с.

19.
Пархоменко, В. Бухгалтерський облік основних засобів [Текст] / В. Пархоменко // Вісник податкової служби України. – 2012. – №14. – С. 36-42. – [Вкладка].

20. 657.63
П56 Поникаров, В.Д. Аудит [Текст] : учебно-метод. пособие / В. Д. Поникаров, Т. Н. Серикова. – Х. : ИД "ИНЖЕК", 2003.

21. 657
С22 Сахарцева, І.І. Бухгалтерський облік [Текст] : навч. посіб. з викон. практ. завдань / І. І. Сахарцева, Г. А. Семенов, Г. М. Бескоста за ред. І.І.Сахарцевої. – К. : Кондор, 2010. – 554с.

22.
Світлова, О. Надходження основних засобів: оформлення та облік у бюджетній установі [Текст] / О. Світлова // Баланс-бюджет. – 2013. – №3. – С. 23-30.

23.
Сльота, Л. Облік надходження основних засобів [Текст] / Л. Сльота // Казна України. – 2011. – №4. – С. 20-22.

24. 657
С79 Стельмащук, А.М. Бухгалтерський облік [Текст] : навч. посіб. / А. М. Стельмащук, П. С. Смоленюк. – К. : ЦНЛ, 2007. – 528с. – [Рекомендовано МОН України].

25.
Федченко, Т. Операції з основними засобами [Текст] / Т. Федченко // Вісник податкової служби України. – 2012. – №44. – С. 36-39.

26.
Цебень, Р.Л. Особливості внутрішнього аудиту основних засобів енергопостачальних компаній України в умовах застосування інформаційних технологій [Текст] / Р. Л. Цебень // Вісник Хмельницького національного університету. Економічнні науки. – 2009. – №6,Т.2. – С. 110-115.

27.
Чалий, І. Основні засоби: ліквідація [Текст] / І. Чалий // Все про бухгалтерський облік. – 2012. – №47. – С. 6-11.

28.
Шаповал, А. Облік основних засобів у бюджетних установах [Текст] / А. Шаповал // Казна України. – 2012. – №2. – С. 15-18.Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Облік основних засобів,” “Аудит основних засобів”

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pprbsu/2012_34/34_01_02.pdf Особливості проведення аудиту основних засобів

http://pidruchniki.ws/1364060342181/buhgalterskiy_oblik_ta_audit/metodika_aud Аудит операцій з основними засобами та іншими необоротними активами

http://www.studentbooks.com.ua/content/view/6/54/1/33/ Аудит основних засобів

http://www.rusnauka.com/17_AND_2011/Economics/7_89670.doc.htmСУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ