Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> сучасні проблеми у сфері мотивації працівників та шляхи їх розвязання.
1.
Безчасний, Л.К. Підприємство: трудова мотивація у процесі змін [Текст] / Л. К. Безчасний, В. П. Мельник, М. І. Мостовий // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №4,Ч.1,Т.1. – С. 46-50. – [Аналізуються тенденції змін, що відбуваються у трудовій мотивації в процесі мікрогосподарських перетворень.].

2. 331.103
Б74 Богоявленська, Ю.В. Економіка та менеджмент праці [Текст] : навч. посіб. / Ю. В. Богоявленська, Є. І. Ходаківський. – К. : Кондор, 2009. – 332с. – [Рекомендовано МОН України].

3.
Бэкингем, М. Как добиться максимума от своих подчиненных [Текст] / М. Бэкингем // Менеджмент и менеджер. – 2010. – №3-4. – С. 45-51. – [Мотивация труда].

4.
Грабовська, І.В. Напрямки удосконалення системи мотивації праці у сфері науково-технічної діяльності [Текст] / І. В. Грабовська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №2, Т.2. – С. 75-79. – [У статті розглянуто концептуальні підходи до формування системи управління витратами на промислових
підприємствах. Визначено організаційно-економічні напрями удосконалення системи управління витратами машинобудівних
підприємств, які стосуються розробки нових підходів до оптимізації загальної структури підприємства та управління
непрямими витратами].

5. 331.108
Д69 Доронина, М.С. Управление мотивацией [Текст] / М. С. Доронина, Е. Г. Наумик, О. В. Соловьев. – Х. : ХНЭУ, 2006. – 240с. – [ Рассмотрены проблемы повышения эффективности деятельности персонала современных организаций, а именно - управление мотивацией на основе изучения и последующего управления мотивационно~потребностной сферой личности работников.
Рекомендуется для исследователей проблем мотивации, руководителей организаций всех уровней управления, сотрудников отделов по персоналу, студентов управленческого, экономического и гуманитарного профилей и каждого, кто желает разобраться в причинах поведения человека и научиться направлять деятельность других людей.
Розглянуті проблеми підвищення ефективності діяльності персоналу сучасних організацій, а саме - управління мотивацією на основі вивчення й наступного управління мотиваційно-потрібною сферою особистості працівників.
Рекомендується для дослідників проблем мотивації, керівників організацій усіх рівнів управління, співробітників відділів з персоналу, студентів управлінського, економічного й гуманітарного профілів і кожного, хто бажає розібратися в причинах поведінки людини і навчитися направляти діяльність інших людей.
].

6.
Занфірова, Т. Еволюція наукових поглядів на регулювання трудової діяльності й мотивацію [Текст] / Т. Занфірова // Економіка та держава. – 2007. – №6. – С. 82-84.

7.
Кінаш, І.П. Пошук шляхів вдосконалення системи мотивації та стимулювання працівників вітчизняних підприємств [Текст] / І. П. Кінаш, Л. С. Вербовська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №2,Т.1. – С. 79-82. – [В статті розглянуто питання мотивації та стимулювання праці. Наведено основні мотивуючі показники, які впливають на працівників вітчизняних підприємств.
].

8.
Корецька, С.О. Мотивація трудової діяльності в соціально-економічному механізмі регулювання ринку праці і заробітної плати [Текст] / С. О. Корецька // Держава та регіони. – 2006. – №2. – С. 129-135.

9.
Корецька, С.О. Мотивація трудової діяльності в соціально-економічному механізмі регулювання ринку праці та заробітної плати [Текст] / С. О. Корецька // Держава та регіони. – 2006. – №3. – С. 151-156.

10. 331.108
К84 Крушельницька, О.В. Управління персоналом [Текст] : навч. посіб. / О. В. Крушельницька, Д. П. Мельничук. – 2-ге вид. переробл. і доповн. – К. : Кондор, 2006. – 308с. – [Рекомендовано МОН України].

11.
Кузнецова, Т. На гребне волны [Текст] / Т. Кузнецова // Управление компанией (укр.изд.). – 2012. – №3. – С. 18-23. – [Концепция потока, позволяющая повысить мотивацию и эффективность личного труда].

12.
Куликов, Г.Т. Методические подходы к оценке эффективности мотивации труда [Текст] / Г. Т. Куликов // Вісник Хмельницького національного університету.Економічні науки. – 2006. – №5,Т.1. – С. 14-19. – [В статье рассматриваются методические вопросы оценки эффективности мотивации труда на микро, мезо- и макроуровнях. Предлагаются показатели оценки экономической и социальной эффективности мотивации труда.].

13. 331
К90 Куліков, Г.Т. Мотивація трудової діяльності у системі ринкових відносин (на прикладі промисловості України) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.09.01 - деморафія, економіка праці, соціальна економіка і політика / Г. Т. Куліков. – К. : НАН України, 2006. – 36с.

14. 159.9
Л71 Ложкін, Г.В. Економічна психологія [Текст] : навч. посіб. / Г. В. Ложкін, В. Л. Комаровська, Н. Ю. Воленюк. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : Видавн. Дім "Професіонал", 2008. – 464с. – [Рекомендовано МОН України].

15. 331.108
М12 Магура, М. Секреты мотивации или мотивация без секретов [Текст] / М. Магура, М. Курбатова. – М. : Управление персоналом, 2007. – 656с.

16.
Максименко, М.О. Удосконалення системи мотивації персоналу промислових підприємств [Текст] / М. О. Максименко, А. А. Гуріна, Н. М. Каус // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.2. – С. 181-185. – [У статті розглянуто сучасний стан та проблеми системи мотивації персоналу на підприємствах промислової галузі. Основна мета статті полягає у розкритті значення мотивації персоналу та обґрунтуванні рекомендацій з удосконалення
системи мотивації персоналу на промислових підприємствах.
].

17. 331.108
Н60 Нижник, В.М. Механізм мотивації високопродуктивної праці персоналу підприємств [Текст] : монографія / В. М. Нижник, О. А. Харун. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 210с. – [Існує електронна копія]. – [Досліджені особливості мотивації праці персоналу промислових підприємств за умов розвитку ринкових соціально-трудових відносин. Запропонована інтегральна оцінка якості, результативності та своєчасності виконання робіт. Побудовано структурологічну модель механізму мотивації високопродуктивної праці, визначено взаємодію його складових елементів та практичне застосування.
Для наукових працівників, спеціалістів у сфері управління персоналом промислових підприємств, аспірантів та студентів.].

18.
Осадца, З.І. Визначення мотиваційного комплексу працівників підприємств [Текст] / З. І. Осадца // Вісник Хмельницького національного університету.Економічні науки. – 2006. – №5,Т.1. – С. 67-71. – [У статті показано проблему формування сукупності мотивів та стимулів, які діють на індивіда у процесі трудової діяльності. В процесі дослідження виявлено поняття мотиваційного комплексу та конпонентів, що його складають, а також різноспрямованість їх в залежності від напрямку впливу.].

19. 331.108
П14 Палеха, Ю.І. Менеджмент персоналу [Текст] : навч. посіб. / Ю. І. Палеха. – К. : Ліра-К, 2010. – 338с. – [ Мета навчального посібника — розкрити суть основних категорій кадрового менеджменту, розглянути роботу з кадрами як систему і пояснити кожну її складову. Викладений матеріал допоможе студентам детальніше з`ясувати особливості сучасного процесу управління персоналом, оволодіти знаннями, необхідними для побудови ефективно діючої організації. Практичні завдання і тести в кінці посібника дозволять проконтролювати ступінь засвоєння знань.
Для слухачів курсів початкової економічної освіти, університетських курсів, студентів вищих навчальних закладів, документознавців, правознавців, менеджерів, усіх, хто хоче ознайомитися з основами кадрової роботи.


20.
Парсяк, В.Н. Закордонний досвід ділової та трудової мотивації - користь для українських МСП [Текст] / В. Н. Парсяк // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2004. – №3,Ч.1. – С. 231-238. – [Узагальнено досвід ділової та трудової мотивації, яка набула поширення в країнах розвинутого ринку та таких, що демонструють високі темпи господарських реформ. Визначено позитивні наслідки його запозичення для вітчизняних МСП.].

21.
Платонов, Ю. Типология мотивов [Текст] / Ю. Платонов // Менеджмент и менеджер. – 2007. – №4. – С. 4-9. – [Мотивация труда].

22.
Подольчак, Н.Ю. Удосконалення систем мотивації працівників шляхом урахування ризику [Текст] / Н. Ю. Подольчак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – №19(714). – С. 139-149.

23. 331
С16 Салун, М.М. Механізм соціально-економічної мотивації працівника [Текст] : монографія / М. М. Салун, О. В. Майстренко. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 184с. – [Розглянуто актуальні питання менеджменту персоналу: ризики управління персоналом, причини виникнення кадрових ризиків та методи їх зниження, методи оцінки ефективності управління ризиками персоналу за допомогою формування механізму соціально-економічної мотивації персоналу підприємства.
Рекомендовано для наукових та практичних працівників, що займаються проблемами менеджменту персоналу, аспірантів і студентів гуманітарних спеціальностей економічного напряму.].

24.
Семенов, А. Мотивація трудової діяльності на підприємстві [Текст] / А. Семенов // Держава та регіони. – 2007. – №1. – С. 303-311.

25. 330.342.146
Ф79 Сухомлин, Л.Є. Удосконалення механізму мотивації праці на корпоративних підприємствах [Текст] / Л. Є. Сухомлин, М. А. Коваленко // Формування ринкової економіки. – 2005. – Т. 2. – С. 336-341.

26. 331.5
У67 Управління трудовим потенціалом [Текст] / В. С. Пономаренко, В. М. Гриньова, М. М. Салун [та ін.]. – Х. : ХНЕУ, 2006. – 348с. – [ Розглянуто управління трудовим потенціалом на різних рівнях господарювання (територія, об`єднання підприємств, окреме підприємство). Сформовано та систематизовано теоретичні основи управління трудовими ресурсами як основним елементом трудового потенціалу економіки на всіх рівнях господарювання. Відповідно до визначених основних завдань управління трудовим потенціалом розроблено методичний підхід щодо визначення зміни якості трудового потенціалу під впливом міграції, обґрунтовано напрямки формування та збереження трудового потенціалу промислових підприємств і їх об`єднань за допомогою об`єктивної оцінки, мотивації, наукового планування, потреби в персоналі, а також шляхи його розвитку.
Призначено для наукових співробітників, підприємців, студентів економічних спеціальностей.
].

27.
Хопчан, В. Еволюція наукових поглядів на потреби у трудовій діяльності й мотивацію в економічній теорії [Текст] / В. Хопчан // Економіка та держава. – 2009. – №5. – С. 107-109.

28. 331
Ч-45 Червінська, Л.П. Економіка праці [Текст] : навч. посіб. / Л. П. Червінська. – К. : ЦУЛ, 2010. – 288 с. – [У навчальному посібнику висвітлюються актуальні питання економіки праці, економічні, організаційні, правові та соціально-психологічні тощо. При підготовці видання використовувались відомі наукові праці, законодавчі й нормативні акти та інші розробки з окремих проблем економічної науки і практики. Навчальний посібник призначений для студентів, магістрів, аспіратів, викладачів з економіки праці, науковців і тих, хто самостійно вивчає економічні проблеми у сфері соціально-трудових відносин.

Рекомендовано МОН України].

29.
Шаульська, Л.В. Мотиваційний механізм ефективного використання трудового потенціалу [Текст] / Л. В. Шаульська, Н. В. Романова // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №4,Ч.1,Т.2. – С. 36-38. – [Визначено, що тип трудової поведінки свідчить про ефективність використання трудового потенціалу. Розглядається мотиваційний механізм ефективної трудової поведінки. Наведено визначення основних елементів цього механізму: мотивів, стимулів, дій, ефекту.].

30.
Шлійко, А.В. Удосконалення мотиваційного механізму ефективності праці на підприємствах аграрної сфери економіки [Текст] / А. В. Шлійко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №6. – С. 124-130.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- тема з підтемами: мотивація праці має 560 джерел.

Для отримання повнотекстової інформації звертайтесь до БД “Електронна бібліотека” та до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ.