Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Тема: Мережне планування. Його параметри.

1.
658
С33 Сетевое планирование и управление [Текст]. – М. : Экономика, 1967. – 397с.

2.
658
С33 Сетевые методы планирования и контроля и применение их для управления производством и строительством [Текст] / под ред.: Н.И. Ведута, С.А. Думлера. – К., 1964. – 223с.


3.
334
А90 Асаул, А.Н. Предпринимательские сети в строительстве [Текст] = Enterprise Networks in Construction : справ. пособие / А. Н. Асаул, Е. Г. Скуматов, Г. Е. Локтева под ред. А.Н. Асаула. – СПб. : Гуманистика, 2005. – 256с. – (Экономічєское возрождєниє Россіи ; № 4).

4.
658
Б39 Бездудный, Ф.Ф. Сетевые методы планирования и управления в текстильной и легкой промышленности [Текст] / Ф. Ф. Бездудный, Е. С. Шапиро, П. Я. Андреев. – М. : Легкая индустрия, 1969. – 180с.

5.
658.5.012.32
В19 Василенко, В.О. Виробничий (операційний) менеджмент [Текст] : навч. посiб. / В. О. Василенко, Т. І. Ткаченко. – К. : ЦУЛ, 2003. – 532с.

6.
Єфремов, О.С. Особливості стратегічного планування інноваційного розвитку підприємств [Текст] / О. С. Єфремов // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №4,Т.2. – С. 69-74. – [Розглянуто зміст основних етапів інтеграції методів оцінки стратегій розвитку і відбору інновацій в процесі
планування інноваційного розвитку підприємства. Обґрунтовано необхідність використання паралельно-мережевих методів
планування інноваційного розвитку для забезпечення безперервності стратегічного розвитку підприємства на підставі
інновацій.

7.
330.43
З-46 Здрок, В.В. Економетрія [Текст] : підручник / В. В. Здрок, Т. Я. Лагоцький. – К. : Знання, 2010. – 541с. – [До книги додається 1 CD-R

8.
330.43
З-46 Здрок, В.В. Економетрія [Звукозапис] : тестові завдання; завдання для самостійної роботи / В. В. Здрок, Т. Я. Лагоцький. – К. : Знання.

9.
519
З-95 Зуховицкий, С.И. Математические методы сетевого планирования [Текст] / С. И. Зуховицкий, И. А. Радчик. – М. : Наука, 1965. – 296с.

10.
658
І-20 Іванова, В.В. Планування і контроль на підприємстві [Текст] : навч. посіб. / В. В. Іванова. – Суми : Університетська книга, 2011. – 443с.

11.
330.341.1
К29 Катренко, А.В. Управління ІТ-проектами [Текст] : підручник. Кн. 1 : Стандарти, моделі та методи управління проектами / А. В. Катренко за наук. ред. В.В. Пасічника. – Львів : Новий світ-2000, 2011. – 550с. – (Комп`ютинг).

12.
Коверга, С.В. Використання сіткових методів планування в проектному аналізі [Текст] / С. В. Коверга, Г. І. Гевлич, І. Г. Гевлич // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №3,Т.1. – С. 114-119. – [У статті показано, як незначна економія засобів і часу на спрощення сіткового планування при розробці проекту обертається багаторазовим збільшенням витрат засобів і часу при впровадженні.

13.
658
К74 Кофман, А. Сетевые методы планирования и их применения. Применение системы ПЕРТ и ее разновидностей при управлении производственными и научно-исследовательскими проектами [Текст] / А. Кофман, Г. Дебазей ; Пер.с франц. – М. : Прогресс, 1968. – 181с.

14.
621.31
Л40 Лежнюк, П.Д. Оцінювання втрат електроенергії в низьковольтних електричних мережах засобами нечіткої логіки [Текст] : монографія / П. Д. Лежнюк, А. А. Писклярова. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 94с.

15.
330.341.1
Л69 Логачова, Л.М. Управління проектами [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Логачова, О. В. Логачова. – Суми : Університетська книга, 2011. – 208с.

16.
330.43
Л83 Лугінін, О.Є. Економетрія [Текст] : навч. посіб. / О. Є. Лугінін. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : ЦНЛ, 2008. – 278с. – [Рекомендовано МОН України].

17.
658.58
М91 Мурзаев, А.А. Сетевое планирование ремонта в машиностроении [Текст] / А. А. Мурзаев. – М. : Мащиностроение, 1971. – 104с.

18.
Концептуальное и математическое моделирование многостадийного производства ленты холодного проката [Текст] / В. Обломец, Е. Филиппов, В. Баранков, О. Логунова // Проблемы теории и практики управления. – 2008. – №10. – С. 74-80.

19.
Пістунов, І.М. Застосування нейронних сіток до моделювання економічних процесів [Текст] / І. М. Пістунов // Економічний вісник національного гірничного університету. – 2005. – №2. – С. 120-126.

20.
658
С33 Сетевые графики в планировании [Текст] : учеб. пособие / И. М. Разумов, Л. Д. Белова, М. И. Ипатов, А. В. Проскуряков. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Высшая школа, 1981. – 168с.

21.
Рябченко, И. Математическая модель принятия решений в инженерных сетях [Текст] / И. Рябченко // Вісник книжкової палати. – 2003. – №8. – С.28-30.

22.
658
С12 Сабденов, О. Экономико-статистические и сетевые методы в планировании и организациим ремонтных работ [Текст] / О. Сабденов. – М. : Машиностроение, 1984. – 96с.

23.
Сметанич, Д.В. Особенности развития связей в сложной сетевой организации [Текст] / Д. В. Сметанич // Известия высших учебных заведений. Машиностроение. – 2005. – №6. – С. 73-76.

24.
Сухоребська, О.Я. Визначення та контролювання термінів реалізації венчурних проектів за допомогою сіткових планів [Текст] / О. Я. Сухоребська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – №22(682). – С. 237-242.

25.
004
Т56 Томашевський, В.М. Моделювання систем [Текст] : підручник / В. М. Томашевський. – К. : Видавнича група ВНV, 2005. – 352с. – (Інформатика). – [Існує електронна копія]. –.

26.
Точилін, В.О. Моделі стратегічного планування: світовий досвід та практика впровадження [Текст] / В. О. Точилін, І. С. Вербицький // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – №1. – С. 109-116.

27.
Трегубенко, І.Б. Моделювання інформаційних потоків в системах управління навчальним процесом [Текст] / І. Б. Трегубенко // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки. – 2004. – №1,Ч.1. – С. 158-163. – [Пропонується розглядати систему управління навчальним процесом як ієрархічну складну систему з розподіленою мережною структурою. Формалізація структури й оптимізація системи управління в цьому випадку здійснюються на базі та за допомогою математичного апарату теорії графів. Побудовано модель інформаційних потоків навчального процесу і формула для розрахунку тимчасових витрат на проходження однорічного циклу формування, розподілу і планування навчального навантаження.].

28.
Черняк, Н.І. Оптимізаційна модель сіткового аналізу та календарного плану розвитку виробничого потенціалу агропромислового комплексу регіону за критерієм "час-витрати" [Текст] / Н. І. Черняк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №1. – С. 51-55.

29. http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/biznes/2009_1/2009/01/090121.pdf

30. http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/bi/2009_2/2%283%29/158-162.pdf


31. http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpdduu/Tn/2009_144/03.pdf

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “ Автоматизовані системи і моделювання в економіці”