Відповідь на запитання

Кількість запитів: 2

>>> Доброго дня, допоможіть із списком періодики за останній рік-два, що пов`язана з темою "Діагностика ліквідності та фінансової стійкості підприємства". Предмет - економічна діагностика.
1.


Спеціальний випуск: "Ліквідація підприємства" [Текст] // Вісник податкової служби України. – 2009. – №37-38. – С. 2-78.

2.


Андрущак, Є.М. Діагностика банкрутства українських підприємств [Текст] / Є. М. Андрущак // Фінанси України. – 2004. – №9. – С.118-124.

3.


Блакита, Г.В. Діагностування внутрішнього фінансового потенціалу торговельних підприємств [Текст] / Г. В. Блакита // Фінанси України. – 2011. – №4. – С. 120-130.

4.


Брінь, В. Методичні та практичні аспекти процедури ліквідації промислових підприємств [Текст] / В. Брінь // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. – 2009. – №4. – С. 6-7.

5.


Василенко, А. Як ліквідують підприємство у межах банкрутства [Текст] / А. Василенко // Все про бухгалтерський облік. – 2003. – №66. – С. 21-24.

6.


Голишева, Є.О. Стратегії управління споживчим капіталом промислового підприємства на основі його діагностики [Текст] / Є. О. Голишева // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2012. – №8. – С. 75-79.

7.


Гордєєва, Ю.С. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства [Текст] / Ю. С. Гордєєва // Держава та регіони. – 2006. – №3. – С. 372-375.

8.


Гребенікова, О.В. Дискримінантна модель діагностики неплатоспроможності українських підприємств машинобудівної галузі [Текст] / О. В. Гребенікова, К. О. Соломянова-Кирильчук // Фінанси України. – 2007. – №12. – С. 129-137.

9.


Довбуш, В.І. Організаційно-практичні аспекти побудови ліквідаційного балансу підприємства-банкрута [Текст] / В. І. Довбуш // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №17. – С. 23-26.

10.


Захарчин, Г. Діагностика організаційної культури підприємства у механізмі забезпечення фінансової стійкості підприємства [Текст] / Г. Захарчин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – №23(606). – С. 3-7.

11.


Ліквідація і банкрутство суб`єктів підприємництва [Текст] // Контроль. – 2010. – №7-8. – С. 46-70.

12.


Ліквідація підприємства [Текст] // Податки та бухгалтерський облік. – 2010. – №18. – С. 5-33.

13.


Реорганізація та ліквідація підприємств [Текст] // Все про бухгалтерський облік. – 2009. – №24. – С.3-79.

14.
658.14/.17
О-93
Оцінка і діагностика фінансової стійкості підприємства [Текст] : монографія / М. О. Кизим, В. А. Забродський, В. А. Зінченко, Ю. С. Копчак. – Х. : ВД "ІНЖЕК", 2003. – 144c.


15.


Коваль, Л.П. Проблемні питання вибору оціночних показників діагностики фінансової стійкості сільськогосподарських підприємств [Текст] / Л. П. Коваль // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №3,Т.1. – С. 64-68.

16.


Коропецький, Б. Діагностика фінансової стійкості суб`єктів господарювання на основі коефіцієнтного аналізу [Текст] / Б. Коропецький // Наукові записки. – 2003. – №1,вип.12. – С. 175-180.

17.


Котляр, М. Аналіз ліквідності як важливий етап оцінки фінансової стійкості підприємства [Текст] / М. Котляр // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2008. – №4. – С. 120-124.

18.


Крикун, В. Політика санації та ліквідації підприємств у механізмі реалізації інституту банкрутства [Текст] / В. Крикун // Економіка та держава. – 2005. – №10. – С. 56-58.

19.


Кузьмін, О.Є. Нормативно-критеріальне забезпечення діагностики фінансового стану підприємства [Текст] / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник // Фінанси України. – 2010. – №8. – С. 105-114.

20.


Матвійчук, А.В. Діагностика фінансового стану підприємства із застосуванням інструментарію нечіткої логіки [Текст] / А. В. Матвійчук, О. А. Сметанюк // Фінанси України. – 2007. – №12. – С. 115-128.

21.


Мельник, О.Г. Методичні положення з експрес-діагностики загрози банкрутства підприємства [Текст] / О. Г. Мельник // Фінанси України. – 2010. – №6. – С. 108-116.

22.


Мельник, О.Г. Уніфікована матрична модель діагностики діяльності підприємства [Текст] / О. Г. Мельник // Фінанси України. – 2009. – №3. – С. 109-117.

23.


Мицак, О.В. Ліквідність як елемент фінансового управління діяльністю підприємства [Текст] / О. В. Мицак // Фінанси України. – 2003. – №10. – С.62-65.

24.


Новіков, В. Процес діагностичного самооцінювання у рамках положень ISO 9004:2009 [Текст] / В. Новіков // Стандартизація сертифікація якість. – 2013. – №1. – С. 37-39.

25.


Пухальський, В.В. Удосконалення розрахунку показника загальної ліквідності, я к важливого інструмента аналізу фінансового стану підприємства [Текст] / В. В. Пухальський // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №4,Ч.2,Т.2. – С. 98-101. – [Запропоновано змінити розрахунок показника загальної ліквідності, не порушуючи загальноприйнятої методики. Обґрунтовано та прораховано на реальних даних підприємства запропонований підхід до розрахунку показника загальної ліквідності].

26.


Семир`янов, Д. Банкрутство як спосіб ліквідації підприємства та приховування доказів протиправних діянь: адміністративно-правовий аспект [Текст] / Д. Семир`янов // Право України. – 2008. – №2. – С.57-59.

27.


Склабінська, А.І. Факторний аналіз ліквідності підприємства з використанням математичних методів [Текст] / А. І. Склабінська, П. М. Наконечний // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науи. – 2003. – №1,Ч.2. – С. 235-238. – [Пропонується методика факторного аналізу одного з показників ліквідності підприємства - коефіцієнта покриття – з використанням способів логарифмування та пропорційного ділення, що забезпечує більшу точність розрахунків в порівнянні з традиційними способами. Методика ілюструється на прикладі аналізу ліквідності конкретного підприємства.].

28.


Сокиринська, І.Г. Діагностика фінансового забезпечення діяльності підприємства [Текст] / І. Г. Сокиринська // Фінанси України. – 2003. – №1. – С. 88-95.

29.


Тесленко, Т.І. Модель діагностики банкрутства підприємств машинобудівної галузі [Текст] / Т. І. Тесленко, Г. В. Мамонова // Фінанси України. – 2006. – №3. – С. 106-112. – [Запропоновано розроблення за допомогою кореляційно-регресійного аналізу економіко-математичної моделі прогнозування ймовірності банкрутства підприємств].

30.


Ткаченко, М. Застосування методики багаторівневої послідовної деталізації для оцінки ліквідності та платоспроможності підприємства [Текст] / М. Ткаченко, А. Данченко // Держава та регіони. – 2007. – №1. – С. 335-340.

31.


Церетелі, Л. Припинення діяльності підприємств : поради щодо ліквідації [Текст] / Л. Церетелі // Все про бухгалтерський облік. – 2000. – С. 10-16.

32.


Чернишов, В.В. Фінансова діагностика як система забезпечення фінансової стійкості підприємства [Текст] / В. В. Чернишов // Економіка розвитку. – 2012. – №1. – С. 111-113.

33.


Шерстюк, О. Оцінка ліквідності та платоспроможності при аналізі інвестиційної привабливості підприємств [Текст] / О. Шерстюк // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2002. – №5. – С.68-74.

34.

http://pidruchniki.ws/1806020345670/buhgalterskiy_oblik_ta_audit/analiz_likvidnosti_platospromozhnosti_finansovoyi_stiykosti_pidpriyemstva Аналіз ліквідності та фінансової стійкості підприємства
35.

http://do.gendocs.ru/docs/index-216995.html Фінансова стійкість в економічній діагностиці сучасного підприємства

36.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Економічна діагностика підприємства.....”
37.

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету
>>> Доброго дня, допоможіть із списком періодики за останній рік-два, що пов`язана з темою "Діагностика ліквідності та фінансової стійкості підприємства". Предмет - економічна діагностика.

1.


Андрійчук, О.П. Управління економічною стійкістю підприємства [Текст] / О. П. Андрійчук, С. А. Бурий // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.1. – С. 100-103. – [Розглянуто загальне поняття стійкості, його види та зв`язок з антикризовим управлінням. Проаналізавано сутність категорії «стійкість» у теорії систем і визначено можливості застосування цього терміну стосовно підприємства.

2.


Бєлєнкова, О. Оцінка фінансової стійкості малих підприємств України в 2000-2008 роках [Текст] / О. Бєлєнкова, Н. Сердюченко, Ю. Антропов // Економіка та держава. – 2011. – №1. – С. 56-60.

3.


Бутенко, Л.Л.Ю. (Бутенко, Л.. Лозовик Ю.) Аналогічні моделі швидкої діагностики підприємства та механізми їх забезпечення [Текст] / Л. Л. Бутенко // Економіка та держава. – 2010. – №4. – С. 50-54.

4.


Декалюк, О.В. Теоретичні засади управління економічною стійкістю промислових підприємств [Текст] / О. В. Декалюк, Р. В. Скалюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №3,Т.2. – С. 63-66.

5.


Демчук, Н.І. Теоретико-методичні засади діагностики фінансово-економічного стану суб`єктів господарювання [Текст] / Н. І. Демчук, А. Ю. Євладенко // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №11. – С. 36-41.

6.


Донченко, Т.В. Теоретичні основи формування механізму управління фінансовою стійкістю підприємства [Текст] / Т. В. Донченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №1,Т.1. – С. 23-27.

7.


Єфремова, Н.Ф. Економічний зміст фінансової стійкості підприємства та фактори впливу на її рівень [Текст] / Н. Ф. Єфремова, О. В. Золотарьова, К. Недашківська // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №15. – С. 46-49.

8.


Зінов`єва, І.В. Діагностика кризового стану підприємств роздрібної торгівлі [Текст] / І. В. Зінов`єва // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5, Т4. – С. 83-87. – [Запропоновано методичний підхід до діагностики кризового стану підприємств роздрібної торгівлі.

9.


Карчевська, Г. Діагностика фінансового забезпечення в процесі управління підприємством [Текст] / Г. Карчевська // Держава та регіони. – 2011. – №5. – С. 137-142.

10.


Карчевська, Г. Система показників-індикаторів економічної діагностики діяльності металургійного підприємства [Текст] / Г. Карчевська // Держава та регіони. – 2011. – №4. – С. 107-113.

11.


Коваль, Л.П. Проблемні питання вибору оціночних показників діагностики фінансової стійкості сільськогосподарських підприємств [Текст] / Л. П. Коваль // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №3,Т.1. – С. 64-68.

12.


Кремень, В.М. Оцінювання фінансової стійкості підприємства [Текст] / В. М. Кремень, С. Я. Щепетков // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №1. – С. 107-116.

13.


Кривов`язюк, І.В. Методологія діагностування кризового стану підприємства [Текст] / І. В. Кривов`язюк // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №22. – С. 32-40.

14.


Кучер, В.А. Методичні основи діагностики ефективності антикризового управління підприємством [Текст] / В. А. Кучер // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №2,Т.1. – С. 61-64. – [Запропоновано теоретико-методичні основи планування антикризового управління підприємством. Доведено їх до практичних рекомендацій на прикладі промислового підприємства. Диференційовано за етапами класифікацію діагностики антикризового управління. Визначено роль діагностики в управлінні.

15.


Мельник, О.Г. Етимологія та типологія систем діагностики діяльності підприємств [Текст] / О. Г. Мельник // Регіональна економіка. – 2010. – №1. – С. 78-85.

16.


Мельник, О.Г. Механізм формування та використання діагностичної матриці на підприємстві [Текст] / О. Г. Мельник // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – №22(682). – С. 88-92.

17.


Мельник, О.Г. Системно-орієнтована діагностика діяльності підприємства [Текст] / О. Г. Мельник // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №1. – С. 143-150.

18.


Притуляк, Н. Ознаки фінансової стійкості-теоретична основа моделювання факторних систем [Текст] / Н. Притуляк // Економіка. Фінанси. Право. – 2011. – №1. – С. 26-31.

19.


Розкошна, О.А. Методологія формування складових системи фінансового менеджменту сучасних підприємств [Текст] / О. А. Розкошна, А. Ф. Бондаренко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №2,Т.1. – С. 18-23.

20.


Сава, А.П. Економічна діагностика ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств [Текст] / А. П. Сава // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.3. – С. 89-93.

21.


Семенов, Г. Діагностика банкрутства підприємства [Текст] / Г. Семенов, О. Єропутова, О. Плаксюк // Вісник економічної науки України. – 2011. – №2. – С. 170-176.

22.


Семенов, Г. Діагностика фінансово-економічного стану підприємства [Текст] / Г. Семенов, О. Ярошевская // Вісник економічної науки України. – 2011. – №1. – С. 136-141.

23.


Семенюк, О.М. Теоретичні підходи до визначення сталого розвитку підприємства [Текст] / О. М. Семенюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №3,Т.2. – С. 159-162.

24.


Судакова, О.І. Економічна діагностика показників бухгалтерської фінансової звітності підприємств [Текст] / О. І. Судакова // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №7. – С. 36-38.

25.


Фучеджи, В.І. Характеристика методів та моделей діагностики кризового стану підприємства [Текст] / В. І. Фучеджи // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – №11(691). – С. 240-245.

26.


Чернишов, В.В. Фінансова діагностика як система забезпечення фінансової стійкості підприємства [Текст] / В. В. Чернишов // Економіка розвитку. – 2012. – №1. – С. 111-113.

27.


Шарко, В. Економічна діагностика розвитку підприємств легкої промисловості [Текст] / В. Шарко // Держава та регіони. – 2011. – №6. – С. 101-106.

28.


Шаров, Ю.П. Двохаспектна бізнес-метрика діяльності підприємства [Текст] / Ю. П. Шаров // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №2,Т.3. – С. 188-190.

29.


Ядранський, Д. Економічна модель діагностування та контролю праці на промисловому підприємстві [Текст] / Д. Ядранський // Держава та регіони. – 2012. – №3. – С. 225-229.

30.


Ясіновська, І. Фінансова стійкість сільськогосподарських підприємств Львівщини [Текст] / І. Ясіновська // Економіка АПК. – 2011. – №5. – С. 107-112.