Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго вечора! Допоможіть,будь ласка,підібрати літературу до курсової на тему «Макроекономічні проблеми регулювання заробітної плати в Україні».Дякую!

1.
331.2
Р31
Регулювання оплати праці в сучасних умовах господарювання. (Заключний) : звіт про НДР /  кер. НДР М.Д. Ведерніков. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – 69с.

2.


Веселкова, Е. Тенденции рынка труда. Анализ обзоров зарплат и компенсаций [Текст] / Е. Веселкова // Управление персоналом ( укр.). – 2012. – №2. – С. 62-65.

3.
331.2
О-61
Оплата праці у виробничій сфері: проблеми та методологія збільшення заробітної плати в умовах ресурсозбереження [Текст] : монографія / В. М. Гончаров, О. В. Додонов, В. Ю. Припотень, В. С. Радомська під заг. ред. В.М. Гончарова. – Донецьк : ТОВ "Альматео", 2006. – 246с. –

4.
331.2
Т33
Теоретические и практические основы организации заработной платы [Текст] : монографія / В. Н. Гончаров, С. И. Радомский, М. С. Радомская [и др.]. – Донецьк : ООО "Лебедь", 2005. – 248c. 

5.


Додонов, О. Проблеми та напрями реформування оплати праці в системі державного регулювання колективно-договірних відносин [Текст] / О. Додонов, Є. Гончаров // Економіка та держава. – 2010. – №2. – С. 24-26.

6.


Дружиніна, В.В. Оптимізація фонду заробітної плати на підприємствах в умовах економічної кризи [Текст] / В. В. Дружиніна, О. І. Чорноус // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №9. – С. 112-117.

7.
331
З-13
Завіновська, Г.Т. Економіка праці [Текст] : навч. посіб. / Г. Т. Завіновська. – 2-ге вид., без змін. – К. : КНЕУ, 2006. – 300с. –
8.


Звягільський, Ю. Проблеми державного регулювання заробітної плати в Україні [Текст] / Ю. Звягільський // Економіка України. – 2011. – №5. – С. 65-74.

9.


Кір`ян, В. Заробітна плата як об`єкт державної макроекономічної політики [Текст] / В. Кір`ян // Україна: аспекти праці. – 2013. – №1. – С. 16-22.

10.


Куліков, Г. Заробітна плата в системі основних макроекономічних показників у кризовий період [Текст] / Г. Куліков // Україна: аспекти праці. – 2010. – №7. – С. 14-20.

11.


Куліков, Г. Шляхи регулювання оплати праці в Україні [Текст] / Г. Куліков // Праця і зарплата. – 2008. – №29. – С. 5-7.

12.


Лебедева, С. Регулирование заработной платы и обеспечение устойчивого экономического развития: методологические и методические подходы [Текст] / С. Лебедева // Україна: аспекти праці. – 2008. – №8. – С. 12-22.

13.


Ломанов, І.Ф. Регулювання заробітної плати в Україні: стан, проблеми та пропозиції [Текст] / І. Ф. Ломанов // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №2. – С. 88-91. – [У статті розглядаються актуальні проблеми систем оплати праці. Сформульовано основні проблеми та напрями удосконалення оплати праці в Україні.].

14.


Любохинець, Л.С. Аналіз динаміки зростання продуктивності праці та заробітної плати в трансформаційній економіці України [Текст] / Л. С. Любохинець, Л. М. Бабич // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №6,Т.2. – С. 30-35. – [У статті розглянуто взаємозв’язок рівня продуктивності праці і зміни заробітної плати. Обґрунтовано напрямки мотивації та стимулювання праці, питому вагу ціни праці у ВВП. Проаналізована динаміка продуктивності праці в країнах з розвинутою ринковою економікою, в країнах, що розвиваються та Україні.].

15.


Матюх, С.А. Аналіз впливу інфляційних процесів на формування рівня оплати праці в країнах ЄС та України [Текст] / С. А. Матюх // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №5,Т.1. – С. 179-183. – [У статті досліджується сутність впливу інфляційних процесів на формування рівня оплати праці в країнах ЄС та Україні. Визначені основні внутрішні фактори формування інфляційного процесу в сучасних умовах розвитку економіки.].

16.


Синяєва, Л.В. Проблеми регулювання оплати праці та шляхи іх вирішення в Україні [Текст] / Л. В. Синяєва // Регіональна економіка. – 2009. – №1. – С. 171-177.

17.


Соколик, М. Мінімальні соціальні стандарти у формуванні середньомісячної заробітної плати в Україні [Текст] / М. Соколик // Економіст. – 2010. – №5. – С. 52-57. – [Тенденції 2000-2010 років].

18.


Соколик, М.П. Державне регулювання ціни на працю в Україні, його наслідки [Текст] / М. П. Соколик // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №5,Т.2. – С. 64-69.

19.


Соколик, М.П. Реформування оплати праці - основа підвищення добробуту і економічного зростання в Україні [Текст] / М. П. Соколик // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2004. – №3,Ч.1. – С. 105-110. – [Стаття присвячена дослідженню тенденцій щодо зміни частки оплати праці у структурі ВВП в Україні та інших країнах. Автором розкрито суть проблеми необхідності підвищення оплати праці як перспективного варіанту розвитку економіки України з урахуванням політичних, фінансових особливостей й ситуації на ринку праці. Наближення ціни на працю до вартості робочої сили буде сприяти формуванню внутрішніх ресурсів розвитку і, як наслідок, нарощуванню темпів економічного зростання в Україні.].

20.


Ткаченко, Л.Г. Міжрегіональна диференціація заробітної плати: чинники та напрями регулювання [Текст] / Л. Г. Ткаченко // Регіональна економіка. – 2009. – №3. – С. 159-168.

21.


Федірко, Н. Державне регулювання оплати праці: світовий досвід і практика України [Текст] / Н. Федірко, О. Федірко // Україна: аспекти праці. – 2011. – №5. – С. 22-30.

22.


Холоденко, А.М. Оптимізація оплати праці у ринковій економіці [Текст] / А. М. Холоденко // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науи. – 2003. – №1,Ч.2. – С. 220-227. – [Розглянута оптимізація ставок оплати праці з точок зору роботодавця, робітників та підприємства в цілому. Побудовані відповідні економіко-математичні моделі, знайдені умови оптимальності та стійкості. Визначена певна переговірна множина, що складається з компромісних величин ставок оплати праці. Досліджена нетривіальна залежність обсягу реалізованої продукції підприємства від ставки оплати праці.].

23.


Шваб, Л.І. Політика оплати праці як пріоритетний чинник зростання і розвитку трудового потенціалу вітчизняних підприємств [Текст] / Л. І. Шваб // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.3. – С. 141-144.

24.


Щербакова, Т. Соціальна політика на сучасному етапі розвитку ринкових відносин в економіці України [Текст] / Т. Щербакова // Банківська справа. – 2012. – №5. – С. 103-113.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Економіка праці”