Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Будь ласка, допоможіть з літературою для реферату з дисципліни Міжнародна Організація праці, тема:
>>> "Сучасні тенденції розвитку світового ринку праці"

1.
339.94
М58
Міжнародна економіка [Текст] : підручник /  за ред.: А.О. Задої, В.М. Тарасевича. – К. : ЦУЛ, 2012. – 416с. 
2.
339.9
Б53
Бестужева, С.В. Міжнародна економічна діяльність України [Текст] : навч.посіб. / С. В. Бестужева. – Х. : ХНЕУ, 2010. – 212с. –
3.
339.94
Г37
Герасимчук, В.Г. Міжнародна економіка [Текст] : навч. посіб. / В. Г. Герасимчук, С. В. Войтко. – К. : Знання, 2009. – 302с. – (Вища освіта ХХІ століття). – [Рекомендовано МОН України].

4.
911.3
Г35
География мирового хозяйства [Текст] : учеб. пособие / А. П. Голиков, Ю. П. Грицак, Н. А. Казакова, В. И. Сидоров. – К. : ЦУЛ, 2008. – 192с. –
5.


Горська, О. Державні пріоритети інноваційного розвитку української економіки в контексті поглиблення процесів міжнародного поділу праці [Текст] / О. Горська // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2008. – №1,Вип.72. – С. 63-68.

6.


Гуменюк, Ю.П. Міжнародний ринок унікальної робочої сили: перспективи мігрантів [Текст] / Ю. П. Гуменюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – №11(691). – С. 321-327. – [Ринок шоу-бізнесу та професійного спорту].

7.


Джус, А.Є. Вплив світової економічної кризи на мотивацію праці зайнятих на туристичному ринку Львівської області [Текст] / А. Є. Джус // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №3,Т.2. – С. 16-18.

8.


Зінкевич, Н. Тенденції українського ринку праці під впливом світової фінансової кризи [Текст] / Н. Зінкевич // Україна: аспекти праці. – 2010. – №3. – С. 10-15.

9.


Зуб, М.Я. Вплив світових тенденцій на процеси розвитку ринку праці в Україні [Текст] / М. Я. Зуб // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №6, Т.2. – С. 88-91.

10.


Иванов, Н. Мировой кризис и рынок труда [Текст] / Н. Иванов // Мировая экономика и международные отношения. – 2011. – №11. – С. 3-17.

11.


Калініна, С.П. Тенденції розвитку загальноєвропейського ринку праці [Текст] / С. П. Калініна, К. А. Тахтарова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №4, Т.3. – С. 127-131. – [В статті проаналізовано ситуацію на спільноєвропейському ринку праці, регулювання ринку праці на наднаціональному рівні. Досліджено питання реформування ринку праці як ринку, який визначає ефективність використання людського фактору виробництва, темпи економічного зростання, рівень життя населення.].

12.


Ким, Т.И. Мировой рынок труда: подходы к определению и мегаструктура [Текст] / Т. И. Ким // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2004. – №3,Ч.2. – С. 194-198. – [Статтю присвячено актуальній темі формування світового ринку праці як важливої умови оптимізації використання трудових ресурсів у світі. Аналізуються підходи до визначення поняття світовий ринок праці; , викладається авторське визначення цього поняття. Характеризуються структурні та інші особливості розвитку світового ринку праці. Обґрунтовуються оптимізаційні висновки щодо підвищення ефективності участі національних ринків праці в процесі формування світового ринку праці.].

13.


Кір`ян, Т. Створення конкурентного ринку праці в умовах інтеграції України у світову економічну систему [Текст] / Т. Кір`ян // Україна: аспекти праці. – 2008. – №5. – С. 3-11.

14.


Кір`ян, Т.М. Формування конкурентного ринку праці в умовах інтеграції України у світову економічну систему [Текст] / Т. М. Кір`ян // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №5,Т.1. – С. 112-115. – [Розглянуто науково-практичні засади формування конкурентних переваг ринку праці в умовах інтеграції України у світову економічну систему. Оцінено вплив інтеграційних процесів на ефективність розвитку ринку праці України. Визначено комплекс економічних і соціальних складових щодо реалізації конкурентних переваг з метою стабілізації соціально-економічного розвитку України.].

15.


Клавдиенко, В.П. Регулирование рынка труда в странах ЕС: национальный и наднациональный аспекты [Текст] / В. П. Клавдиенко // Менеджмент в России и за рубежом. – 2008. – №5. – С. 63-69.

16.


Кравчук, Л.М. Моделі ринку праці: світовий досвід та можливості використання в Україні [Текст] / Л. М. Кравчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №4, Т.3. – С. 177-179. – [В статті розглянуто основні моделі зайнятості: японську, німецьку, англосаксонську, американську і шведську та проаналізовано доцільність їх використання для регулювання національного ринку праці.].

17.


Кулик, Р. Вплив міграційних процесів на європейський ринок праці: український аспект [Текст] / Р. Кулик // Економіка та держава. – 2009. – №11. – С. 117-120.

18.
339.94
Г54
Глобальна економіка [Текст] : навч. посіб. / П. П. Мазурок, Б. М. Одягайло, В. В. Кулішов, О. М. Сазонец за ред.Б.М. Одягайла. – Львів : Магнолія 2006, 2011. – 208с. – (Вища освіта в Україні). – [У навчальному посібнику викладено основні питання, категорії та проблеми глобальної економіки. Розкриваються тгнденції процесу розвитку світогосподарських зв`язків, форми міжнародного співробітництва у вирішенні глобальних проблем. Посібник носить системний характер і складений у відповідності до програми курсу «Глобальна економіка», що викладається студентам економічних спеціальностей.
Розрахований на викладачів, аспірантів та студентів ексномічник вузів і
факультетів.

Рекомендовано МОН України].

19.


Мустафаев, И.А. Рынок труда в системе глобализации мировой экономики и инновационной модели социально- экономического развития [Текст] / И. А. Мустафаев // Инновации в образовании. – 2011. – №11. – С. 64-73.

20.


Оливко, О. Дослідження етапів формування міжнародного ринку праці [Текст] / О. Оливко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – №5-1. – С. 476-479.

21.


Радаєв, Т. Один університет — два дипломи. Навчання в Болгарії дає змогу молодим українським фахівцям бути конкурентними на світовому ринку праці [Текст] / Т. Радаєв // Урядовий кур`єр. – 2012. – 1 листоп. (№200). – С. 10.

22.


Румянцев, А. Пріоритети участі України у світовому ринку праці [Текст] / А. Румянцев // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2008. – №1,Вип.72. – С. 36-39.

23.


Садовська, Г. Проблеми та перспективи участі України в міжнародному ринку інтелектуальної праці [Текст] / Г. Садовська // Економіка. Фінанси. Право. – 2012. – №10. – С. 8-12.

24.


Скибская, Е. Рынок труда 2012-2013: аналитический обзор [Текст] / Е. Скибская // Управление персоналом ( укр.). – 2012. – №12. – С. 57-60.

25.


Ткач, В.Ю. Механізм функціонування ринку праці країн-членів Європейського Союзу [Текст] / В. Ю. Ткач // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2008. – №2,Вип.71. – С. 22-234.

26.


Ткаченко, М. Глобальные вызовы для мирового рынка труда [Текст] / М. Ткаченко // Мировая экономика и международные отношения. – 2011. – №10. – С. 51-58.

27.


Федоренко, В. Ринок праці в Україні та економічні тенденції в умовах світової економічної кризи [Текст] / В. Федоренко // Економіка та держава. – 2009. – №1. – С. 4-5.

28.


Філіпенко, А. Динаміка і структура міжнародного поділу праці [Текст] / А. Філіпенко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2008. – №1,Вип.72. – С. 29-35.

29.


Хмара, М. Кластерні об`єднання у міжнародному поділі праці [Текст] / М. Хмара // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2008. – №1,Вип.72. – С. 74-75.