Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Діагностика трудового потенціалу
1.

Економічна діагностика [Текст] : навч. посіб. / Т. Ф. Косянчук, В. В. Лук`янова, Н. І. Майорова, В. В. Швид за заг. ред. Т.Ф. Косянчук. – Л. : Новий Світ-2000, 2009. – 452с. – (Вища освіта в Україні). 
2.
658
Г44
Гетьман, О. О.
Економічна діагностика [Текст] : навч.посіб. / О. О. Гетьман, В. М. Шаповал. - К. : ЦУЛ, 2007. - 307с.

3.
331.5
У66
Управління трудовим потенціалом [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. С. Васильченко, А. М. Гриненко, О. А. Грішнова, Л. П. Керб. – К. : КНЕУ, 2005. – 403с.

4.


Гавриш, К.С. Компетентнісний підхід у визначенні поняття трудового потенціалу [Текст] / К. С. Гавриш // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №6,Т.1. – С. 58-62.

5.


Гринкевич, С.С. Домінанти розвитку трудового потенціалу в контексті становлення інформаційного суспільства в Україні [Текст] / С. С. Гринкевич, І. Р. Проців // Економічний часопис - XXI. – 2012. – №7-8. – С. 34-36.

6.
331.5
Г85
Грішнова, О.А. Трудовий потенціал України : оцінка стану, ефективність використання, стратегічні напрями розвитку [Текст] : монографія / О. А. Грішнова, С. Р. Пасєка, А. С. Пасєка. – Черкаси : Вид-во ТОВ "МАКЛАУТ", 2011. – 360с. – [В монографії розглянуто теоретико-методичні засади дослідження трудового потенціалу, запропоновані нові методологічні підходи до його оцінювання на різних рівнях, зроблено інтегральну оцінку кількісних та якісних характеристик трудового потенціалу регіонів України.
].

7.


Дибленко, В.І. Оцінювання трудового потенціалу промислового підприємства [Текст] / В. І. Дибленко, О. О. Шевченко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2011. – №4. – С. 152-158.

8.


Дибленко, В.І. Сучасні підходи щодо оцінювання трудового потенціалу підприємства [Текст] / В. І. Дибленко, О. О. Шевченко, С. О. Ракова // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2012. – №6. – С. 277-281.

9.


Косянчук, Т.Ф. Механізм діагностики управлінського потенціалу [Текст] / Т. Ф. Косянчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №2, Т.1. – С. 180-183. – [Для досягнення поставлених цілей, виявлення своїх можливостей в конкурентному середовищі необхідним стає оцінка потенціалу підприємства і створення умов для його найкращого використання.
Вирішенню проблем використання та зростання потенціалу сприяє така управлінська процедура як діагностика. В статті розглядається методика діагностики управлінського потенціалу, оскільки саме
організації управління та управлінського персоналу буде залежати успіх функціонування підприємства.].

10.


Любченко, О.М. Діагностика регіональних тенденцій формування та розвитку трудового потенціалу України [Текст] / О. М. Любченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №1,Т.2. – С. 117-121.

11.


Микитенко, В. Діагностика стратегічного потенціалу підприємства [Текст] / В. Микитенко, І. Ігнатьєва // Вісник економічної науки України. – 2005. – №2. – С. 77-80.

12.


Миронова, Л.Г. Оцінювання ефективності управління трудовим потенціалом підприємства на основі рейтингового підходу [Текст] / Л. Г. Миронова // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №21. – С. 45-47.

13.


Пасєка, С.Р. Методологічні підходи до оцінювання соціально-трудового потенціалу регіону [Текст] / С. Р. Пасєка // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №2,Т.1. – С. 244-249. – [У статті сформульовано дефініцію соціально-трудового потенціалу регіону та визначено складові, які формують його компонентну структуру. Здійснено огляд основних теоретичних положень дослідження соціально-трудового потенціалу
в розрізі теорій, які стосуються потенційних складових, розвитку регіону, а також загальноцивілізаційного прогресу. Запропоновано авторську методику оцінки соціально-трудового потенціалу регіону та здійснено відповідні розрахунки на загальнодержавному рівні. Проведено рейтингування областей України за показником інтегрального індексу оцінки соціально-трудового потенціалу.

].

14.


Сидор, О. Оценка кадрового потенциала [Текст] / О. Сидор // Управление персоналом ( укр.). – 2012. – №1. – С. 66-68.

15.
338(477)
П78
Сторожук, І. Трудовий потенціал підприємства [Текст] / І. Сторожук, Г. Аиаманюк // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.2. – С. 229-230.

16.

.dissercat.com/content/marketingovaya-diagnostika-trudovogo-potentsiala-predprinimatelskikh-strukturМаркетинговая диагностика трудового потенциала предпринимательских структур

17.

http://be5.biz/ekonomika1/r2011/00253.htmГорпинченко И.П.
Сущность диагностики трудового потенциала

18.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Трудовий потенціал....”
19.

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету