Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Концепція людського капіталу та її соціально-економічне значення1. Близнюк, В.В. Теоретичні аспекти інноваційного розвитку людського капіталу [Текст] / В. В. Близнюк // Вісник Хмельницького національного університету.Економічні науки. – 2006. – №5,Т.2. – С. 24-27.
2. Верхоглядова, Н. Людський капітал і показники економічного зростання [Текст] / Н. Верхоглядова // Економіка та держава. – 2007. – №1. – С. 84-86.
3. Головінов, О.М. Еволюція категорії людського капіталу у розвитку економічної думки [Текст] / О. М. Головінов // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №2,Т.1. – С. 45-47.
4. 331.103Г85 Грішнова, О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : підручник / О. А. Грішнова. – К. : Знання, 2006. – 559с. – [Існує електронна копія].
5. 314Г85 Грішнова, О.А. Людський розвиток [Текст] : навч. посіб. / О. А. Грішнова. – К. : КНЕУ, 2006. – 308с.
6. Джулай, В.О. Перспективи формування та розвитку людського капіталу в умовах перехідної економіки [Текст] / В. О. Джулай // Вісник Хмельницького національного університету.Економічні науки. – 2006. – №1,Т.2. – С. 113-117.
7. 331Е45 Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : зб. завдань і вправ / Н. Д. Дарченко, В. С. Рижиков, О. Л. Єськов, О. М. Мікрюков. – К. : ЦУЛ, 2007. – 252с. – [Рекомендовано МОН України].
8. 331Е45 Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / С. М. Пилипенко, М. В. Горобинська, Л. І. Піддубна [та ін.]. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 296с. –
9. 331Є83 Єсінова, Н.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / Н. І. Єсінова. – К. : Кондор, 2006. – 432с. – [Рекомендовано МОН України].
10. 331.108Ж91 Журавльова, І.В. Управління людським капіталом підприємства [Текст] / І. В. Журавльова, А. В. Кудлай. – Х. : ХНЕУ, 2004. – 284с.
11. 331З-13 Завіновська, Г.Т. Економіка праці [Текст] : навч. посіб. / Г. Т. Завіновська. – 2-ге вид., без змін. – К. : КНЕУ, 2006. – 300с.
12. 331.5І-19 Іванісов, О.В. Управління трудовим потенціалом [Текст] : навч.- прак. посіб. / О. В. Іванісов, О. А. Єрмоленко, О. Ф. Доровський. – Х. : ХНЕУ, 2008. – 388с. – [Рекомендовано МОН України].
13. 331.103К26 Карпіщенко, О.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / О. І. Карпіщенко. – Суми : Університетська книга, 2006. – 264с. – [Рекомендовано МОН України].
14. Кір`ян, Т. Людський капітал в історії економічної думки [Текст] / Т. Кір`ян // Економіка України. – 2008. – №9. – С. 64-73.
15. Кір`ян, Т. Нове в теорії, методолгії та практиці людського капіталу [Текст] / Т. Кір`ян, Ю. Куліков // Україна: аспекти праці. – 2008. – №4. – С. 26-31.
16. Королюк, Н.М. Сучасні концепції обліку людського капіталу [Текст] / Н. М. Королюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №1,Т.2. – С. 132-136.
17. 331Л84 Лукашевич, В.М. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / В. М. Лукашевич. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Львів : Новий світ-2000, 2010. – 424с.
18. Мандибура, В. Ідеологічна і об`єктивна складові економічної "теорії людського капіталу" [Текст] / В. Мандибура // Економічна теорія. – 2009. – №1. – С. 34-49.
19. Марцин, В. Людський капітал в процесі економічного розвитку [Текст] / В. Марцин // Регіональна економіка. – 2006. – №4. – С. 238-243.
20. Осійчук, М.С. Людський капітал: критерії оцінки й індикатори економіки знань [Текст] / М. С. Осійчук // Фінанси України. – 2008. – №7. – С. 28-33.
21. 331.5О-75 Осовська, Г.В. Управління трудовими ресурсами [Текст] : навч. посіб. / Г. В. Осовська, О. В. Крушельницька. – К. : Кондор, 2008. – 224с.
22. Павлов, О. Теорія людського капіталу [Текст] / О. Павлов // Віче. – 2007. – №5-6. – С. 66-67.
23. 330П50 Політична економія [Текст] : підручник / за заг. ред. Ю.В. Ніколенка. – К. : ЦУЛ, 2009. – 632с. – [Затверджено МОН України].
24. Прушківська, Е.В. Людський капітал : проблеми та перспективи [Текст] / Е. В. Прушківська, А. В. Переверзєва // Економічний вісник національного гірничного університету. – 2007. – №3. – С. 17-24.
25. Радіонова, І. Економічне зростання з участю людського капіталу [Текст] / І. Радіонова // Економіка України. – 2009. – №1. – С. 19-30.
26. Хромов, М. Економічний розвиток в єдності процесів формування та використання людського капіталу [Текст] / М. Хромов // Економіка та держава. – 2010. – №1. – С. 57-61.
27. http://www.experts.in.ua/baza/analitic/index.php?ELEMENT_ID=11380 Людський капітал: концепція, напрямки розвитку
28. http://finance-library.com.ua/article.php?book=85&article=5708 Людський капітал як соціально-економічна категорія

За повнотекстовою інформацією радимо Вам звернутись до БД “Електронна бібліотека” та до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ.