Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Будь ласка, допоможіть з літературою для реферату з дисципліни Менеджмент освітньої діяльності, тема: "Мотивація діяльності працівників освітніх організацій як чинник успішності управління"
1.
37
О-72
Освітній менеджмент [Текст] : навч. посіб. /  за ред. Л.Даниленко, Л. Карамушки. – К. : Шкільний світ, 2003. – 400с. 


2.
37
С69
Соціально-психологічні чинники мотивації професійного вдосконалення особистості керівних кадрів освіти [Текст] : наук.-метод. посіб. – К. : Логос, 2005. – 128с.

3.


Богиня, Л.П. Мотивація освітянської діяльності в умовах конкурентного середовища [Текст] / Л. П. Богиня // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №4,Ч.1,Т.2. – С. 11-14. – [В статті висвітлені основні аспекти мотивації освітянської діяльності в Україні. Основну увагу приділено обґрунтуванню соціально-економічних чинників розвитку вищих навчальних закладів в сучасному соціально-економічному середовищі країни, перш за все, фінансовому стану, оплаті праці та умовам роботи професорсько-викладацького складу вузів.].

4.
37
В19
Васильев, Ю.С. Экономика и организация управления вузом [Текст] / Ю. С. Васильев, В. В. Глухов, М. П. Федоров. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб. : "Лань", 2001. – 544с. – (Учебники для вузов. Специальная литература).

5.


Вієвська, М. Формування мотивації фахівця до безперервної професійної освіти [Текст] / М. Вієвська, Л. Красовька // Вища школа. – 2011. – №1. – С. 75-83.

6.


Ильина, А.С. Мотивация педагога к инновационной деятельности как психолого-педагогическая проблема [Текст] / А. С. Ильина // Инновации в образовании. – 2012. – №6. – С. 116-123.

7.


Каликинский, Ю.А. Формирование положительной мотивации к освоению профессии [Текст] / Ю. А. Каликинский // Профессиональное образование. – 2005. – №3. – С.16-17.

8.
159.9
К21
Карамушка, Л.М. Психологія управління закладами середньої освіти [Текст] : монографія / Л. М. Карамушка. – К. : Ніка-Центр, 2000. – 332с. – (Новітня психологія).

9.
159.9
К21
Карамушка, Л.М. Психологія освітнього менеджменту [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Карамушка. – К. : Либідь, 2004. – 424с. 

10.
159.9
К21
Карамушка, Л.М. Психологічні основи управління у системі середньої освіти [Текст] / Л. М. Карамушка. – К. : ІЗМН, 2000. – 180с.
11.


Ковальчук, В. Потреба в мотивації творчого потенціалу [Текст] / В. Ковальчук // Управління освітою. – 2008. – №21. – С. 10-15. – [Особистісне зростання керівника навчального закладу].

12.
37
Д44
Кулик, Є. Педагогічний аналіз мотивів процесу самоосвіти майбутніх учителів [Текст] / Є. Кулик // Дидактика професійної школи. – 2006. – Вип.4. – С. 72-78.

13.


Лекерова, Г.Ж. Формирование немонетарной мотивации у педагогов образовательных учреждений как средство эффективной педагогической деятельности в современных условиях [Текст] / Г. Ж. Лекерова // Инновации в образовании. – 2009. – №6. – С. 91-106.

14.


Махнюк, А. Удосконалення професійної підготовки окремих категорій персоналу та створення мотиваційних умов просування по службі [Текст] / А. Махнюк, А. Віхтюк, І. Кукін // Економіка та держава. – 2012. – №5. – С. 138-140.

15.


Мороз, В.Д. Сучасні проблеми управління вищою школою [Текст] / В. Д. Мороз // Педагогіка і психологія. – 2002. – №3. – С. 76-80.

16.


Приходченко, К. Не оцінювати, а мотивувати. Управління функціонуванням творчого освітнього середовища в ЗНЗ гуманітарного профілю [Текст] / К. Приходченко // Управління освітою. – 2008. – №4. – С. 3-16.

17.
37
Р64
Радкевич, О.Д. Аспекти формування мотиваційно-споживацької сфери у споживачів освітних послуг [Електронний ресурс] / О. Д. Радкевич, В. М. Стаценко // Розбудова менеджмент-освіти в Україні [Електронний ресурс]. – 2002.

18.


Шестопалова, О. Особистісна підготовка практичних психологів закладів освіти: мотиваційний аспект [Текст] / О. Шестопалова // Рідна школа. – 2005. – №8. – С.19-21.

19.

http://gendocs.ru/ МОТИВАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЯК ФАКТОР УСПІШНОСТІ УПРАВЛІННЯ Карамушка Л.М. Психологія управління закладами середньої освіти
скачать

20.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Управління освітою=менеджмент освіти=освітній менеджмент.....”