Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> структура витрат українських підприємств: сучасні тенденції та перспективи

1.


Банасько, Т.М. Структура і зміст моделей витрат в системі управління підприємством: погляд з точки зору теорії інформації [Текст] / Т. М. Банасько // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №6,Т.1. – С. 242-244. – [Для визначення основних характеристик (складу і змісту) моделей витрат, якими мають характеризуватися останні для їх ефективного використання в процесі управління підприємством розглянуто три семіотичні аспекти облікової інформації: семантичний, прагматичний і синтаксичний – з точки зору теорії інформації.].

2.


Беляева, Н.С. Зниження витрат як елемент стратегії розвитку підприємства [Текст] / Н. С. Беляева // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2011. – №5. – С. 150-156.

3.


Бобровникова, Р.Г. Планування собівартості продукції на основі трьохрівневої структури управління витратами [Текст] / Р. Г. Бобровникова, В. А. Бобровников // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5, Т.1. – С. 51-54.

4.


Вацик, Н.О. Витрати на експортну діяльність: сутність, склад та загальна характеристика [Текст] / Н. О. Вацик // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №1. – С. 68-74. – [Розглянуто сутнісну характеристику витрат, витрат виробництва, виробничої собівартості, експорту. Запропоновано трактування витрат на експортну діяльність у вузькому та широкому значеннях. Виокремлено основні статті
витрат на експортну діяльність та встановлено їх місце у системі менеджменту підприємств.


5.


Власюк, Г. Функціонально-структурна організація ефективного управління витратами підприємств харчової промисловості [Текст] / Г. Власюк // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2010. – №2. – С. 59-62.

6.


Власюк, Г.В. Функціонально-структурна організація ефективного управління витратами підприємств промисловості [Текст] / Г. В. Власюк // Держава та регіони. – 2006. – №5. – С. 61-64.

7.
65
В68
Волонцевич, С.О. Оптимізація структури витрат як фактор підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобут. наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.07.01 / С. О. Волонцевич. – Х. : ХПІ, 2006. – 19с.

8.


Глинська, А.Є. Організаційно-економічні методи досягнення сталого розвитку підприємствами легкої промисловості [Текст] / А. Є. Глинська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №4, Т.3. – С. 50-53. – [В статті розглянуті проблеми досягнення сталого розвитку на прикладі підприємств текстильної промисловості. Запропоновано основні організаційно-економічні методи досягнення сталого розвитку через створення дієвої системи мотивації в рамках цілей сталого розвитку, планування асортиментної політики з урахуванням критерію мінімізації витрат ресурсів, організаційні зміни у структур підприємства.].

9.
658
Г85
Гринчуцький, В.І. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / В. І. Гринчуцький, Е. Т. Карапетян, Б. В. Погріщук. – К. : ЦНЛ, 2010. – 304с. –

10.


Дарманська, Г.О. Системний підхід до питань формування виробничих витрат в структурі прийняття управлінських рішень [Текст] / Г. О. Дарманська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №6,Т.1. – С. 141-144. – [В статті розглянуто питання формування виробничих витрат з використанням системного підходу до вирішення проблем, створення єдиного інформаційного простору для всіх економічних служб.


11.


Крочук, В.М. Витрати в системі фінансової безпеки підприємств автотранспортної галузі [Текст] / В. М. Крочук // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №7. – С. 73-76.

12.


Крутій, Ю.С. Оптимізація структури витрат та інвестицій у капітал і працю [Текст] / Ю. С. Крутій // Інвестиції : практика та досвід. – 2006. – №15. – С. 18-22. – [Підхід, що базується на виробничій функції типу Кобба-Дугласа, до розв`язку задач визначення необхідних обсягів інвестицій та їх розподілу усередині суб`єкта господарювання ].

13.


Кулинич, М.Б. Взаємозв`язок центрів витрат і центрів відповідальності в організаційній структурі підприємства [Текст] / М. Б. Кулинич // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – №1 (576). – С. 155-158.

14.


Леонова, С.В. Логістичні аспекти формування раціональної структури витрат підприємства [Текст] / С. В. Леонова, Н. Т. Гринів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2006. – №2 (552). – С. 404-410.

15.


Лук`янова, В.В. Механізм формування операційних витрат [Текст] / В. В. Лук`янова, І. Ю. Романець // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5, Т.1. – С. 29-32.

16.
658.14/.17
Л84
Лук`янова, В.В. Бюджетування витрат операційної діяльності [Текст] : монографія / В. В. Лук`янова, О. В. Яковенко. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 224с. – [Існує електронна копія]. –

17.


Назарчук, Т. Структура ефективної системи управління витратами промислових підприємств [Текст] / Т. Назарчук // Регіональна економіка. – 2006. – №3. – С. 50-57.

18.


Овандер, Н.Л. Якісна оцінка структурних змін української економіки в розрізі видів економічної діяльності [Текст] / Н. Л. Овандер // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.1. – С. 227-231. – [В статті наведений аналіз змін в структурі економіки України за даними валового внутрішнього продукту в розрізі видів економічної діяльності, відокремлених в таблицях „витрати-випуск”. Особливу увагу приділено якісній характеристиці
такого аналізу.


19.
336
П12
Пазинич, В.І. Фінансовий менеджмент [Текст] : навч. посіб. / В. І. Пазинич, А. В. Шулешко. – К. : ЦУЛ, 2011. – 408с. –

20.


Пантелійчук, Н.Л. Моделювання впливу чинників на управління витратами машинобудівних підприємств [Текст] / Н. Л. Пантелійчук // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №10. – С. 170-175.

21.


Пашкевич, М.С. Удосконалення теоретичних основ процесу планування виробничих витрат на підприємстві [Текст] / М. С. Пашкевич // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №4, Т.1. – С. 30-34. – [Обґрунтовано необхідність удосконалення теоретичних аспектів планування виробничих витрат на підприємстві у контексті завдання забезпечення повної та беззбиткової компенсації понесених витрат після реалізації продукції, що є основою подальшого відтворення використаних виробничих ресурсів. Досліджено існуюче та запропоновано удосконалене поняття «витрати звітного періоду». Досліджено теоретичні основи оцінки ефективності виробничої діяльності підприємства та наведені висновки щодо її удосконалення.

22.


Пухальська, Г.В. Створення ефективного механізму управління витратами, як ключова позиція в системі конкурентоспроможного зростання вітчизняних підприємств [Текст] / Г. В. Пухальська, Р. В. Скалюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №2, Т.2. – С. 134-137. – [У статті висвітлено основні положення та підходи, які здатні забезпечити ефективність процесу створення та реалізації дієвої системи управління витратами підприємства у контексті його динамічного та економічного зростання. Детально розглянуто особливості створення, структури та реалізації основних компонентів управлінського механізму витрат у практичній фінансово-господарській діяльності підприємств.].

23.


Рибалко, О.М. Шляхи вдосконалення використання собівартості та тенденції зміни структури накладних витрат для прийняття управлінських рішень [Текст] / О. М. Рибалко, Л. О. Кріпак // Держава та регіони. – 2006. – №4. – С. 293-299.

24.


Сердюк, В.Н. Расходы предприятия: проблемы дефиниции [Текст] / В. Н. Сердюк, А. Н. Стасюк, Р. Е. Яковенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №2,Т.1. – С. 118-122. – [В статье рассмотрены основные проблемы, связанные с дефиницией понятия «расходы» с позиций экономической теории и бухгалтерского учета. Проанализировано соотношение понятия «расходы» со смежными понятиями, раскрыта сущность экономических процессов, лежащих в их основе.


25.


Сисоєв, В.В. Особливості структури витрат у задачах створення і підтримки запасів [Текст] / В. В. Сисоєв, І. І. Бажин // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №4.Ч.2,Т.1. – С. 125-128. – [Розглянута структура витрат у задачах створення і підтримки запасів в логістичних каналах постачання. Показана взаємозалежність логістичних витрат на різних етапах руху матеріальних потоків від постачальників матеріальних ресурсів до складів споживачів. Запропоновано математичну модель оптимізації управління запасами за критерієм мінімізації загальних логістичних витрат.].

26.


Хмелевський, О.В. Формування системи відносних показників оцінки прибутковості промислового підприємства [Текст] / О. В. Хмелевський // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №6. Т.1. – С. 108-111. – [Запропоновано матричну побудову системи відносних показників прибутковості промислового підприємства, впорядковану за широтою концепції прибутку, що знаходиться у чисельнику, та за широтою концепції витрат, ресурсів та капіталу, що стоїть у знаменнику матриці, що дозволяє охарактеризувати ресурсо-, витрато-, капітало- та структуроприбутковість підприємства для цінки потенціалу прибутковості.].

27.


Череп, А.В. Розробка методики оперативного планування витрат діяльності підприємства [Текст] / А. В. Череп // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №5,Т.1. – С. 45-54.

28.


Шарко, В.В. Аналіз інноваційної діяльності промислових підприємств Вінниччини [Текст] / В. В. Шарко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5, Т4. – С. 141-146. – [Здійснено аналіз проблем підвищення результативності інноваційної діяльності промислових підприємств Вінниччини. Проведено дослідження таких аспектів: динаміка інноваційної активності, структура інноваційних витрат за
напрямами використання та за джерелами фінансування за останні роки


29.
658
Ш35
Швець, Л.П. Економіка виробництва [Текст] : навч. посіб. / Л. П. Швець, Н. І. Доберчак. – Львів : Новий Світ-2000, 2010. – 258с. – (Вища освіта в Україні). –

30.


Шеремета, О.В. Особливості формування бюджетної структури машинобудівних підприємств [Текст] / О. В. Шеремета // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №4, Т.1. – С. 147-150. – [В статті розглянуто бюджетування витрат операційної діяльності на базі організаційної структури підприємства. З метою поліпшення управління витратами окремих структурних підрозділів запропоновано використовувати термін «бюджетна одиниця». У відповідності до особливостей бюджетування витрат виділено виробничі, обслуговуючі та допоміжні, техніко-економічні підрозділи та запропоновано формати їх бюджетів.].

31.


Ясінська, А.І. Методологія та організація системно-орієнтованого управління витратами підприємства для прийняття управлінських рішень [Текст] / А. І. Ясінська, Н. І. Подольчак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – №7(727). – С. 161-172.