Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Будь ласка, допоможіть з літературою для реферату з Психолоії, тема: "Відчуття як психічний пізнавальний процес"
1. 159.9
В54 Вітенко, І.С. Основи психології [Текст] : підручник / І. С. Вітенко, Т. І. Вітенко. – Вінниця : Нова книга, 2001. – 256с.

2.
Ермак, В.Д. Взаимодействие психики человека с окружающим миром. Информационная аспектная структура субъективных представлений о мире. [Текст] / В. Д. Ермак // Менеджмент и кадры: психология управления,соционика. – 2004. – №2. – С.26-34. – [(Окончание. Начало в № 1/2004).].

3. 159.9
З-14 Загальна психологія [Текст] : навч. посіб. / О. П. Сергєєнкова, О. А. Столярчук, О. П. Коханова, О. В. Пасєка. – К. : ЦУЛ, 2012. – 296с. –

4. 159.9
З-14 Загальна психологія [Текст] : підручник / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук, Т. М. Лисянська. – К. : Каравела, 2011. – 464с.

5. 61
Л86 Лурия, А.Р. Основы нейропсихологии [Текст] : учеб. пособие / А. Р. Лурия. – М. : Академия, 2003. – 384с. – (Классическая учебная книга).

6. 159.9
М17 Максименко, С.Д. Загальна психологія [Текст] : навч. посіб. / С. Д. Максименко, В. О. Соловієнко. – 2-ге вид., стереотип. – К. : МАУП, 2001. – 256с.

7. 159.9
М17 Максименко, С.Д. Общая психология [Текст] : учебник / С. Д. Максименко. – М. : "Рефл-бук", "Ваклер", 2004. – 528с. – [Існує електронна копія].

8. 159.9
М50 Менделевич, И.Д. Клиническая и медицинская психология [Текст] : практ. рук. / И. Д. Менделевич. – 4-е изд. – М. : МЕДпресс-информ, 2002. – 592с.

9.
Міщенко, Н. Чорна тінь страху і голос розуму [Текст] / Н. Міщенко // Науковий світ. – 2007. – №6. – С. 20-21.

10. 159.9
Н50 Немов, Р.С. Психология. В 3-х кн. [Текст] : учебник. Кн.1 : Общие основы психологии / Р. С. Немов. – 4-е изд. – М. : ВЛАДОС, 2001. – 688с.

11. 159.9
П86 Психологический практикум. Ощущение. Восприятие. Представление [Електронний ресурс] : учебно-метод.пособие / сост.: А.В. Генералова, О.Ю. Гроголева. – Омск : Омск. гос. ун-т, 2003. – 99с.

12. 159.9
Р59 Рогов, Е.И. Эмоции и воля [Текст] / Е. И. Рогов. – М. : Владос, 2001. – 240с. – (Азбука психологии).

13. 159.9
С40 Сисоєва, С.О. Психологія та педагогіка [Текст] : підручник / С. О. Сисоєва, Т. Б. Поясок. – К. : Міленіум, 2005. – 520с

14.
Тривожність та страхи дітей [Текст] // Психолог. – 2008. – №21. – С. 3-30.

15. http://posibnyky.vntu.edu.ua/psihologiya/r223.htm Відчуття – пізнавальний психічний процес
16. http://pidruchniki.ws/16400221/psihologiya/psihichni_protsesi_stanПсихічні процеси та стани Відчуття

17. http://pidruchniki.ws/14410703/psihologiya/klasifikatsiya_vidchuttivКласифікація відчуттів

18. Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “ Відчуття.....”

19. Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету