Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго вечора! Допоможіть будь ласка з літературою до реферату на тему: "Форми раціонального використання трудових ресурсів у закордонних країнах"

1.


InMind представил результаты международного исследования человеческих ресурсов [Текст] // Маркетинговые исследования в Украине. – 2007. – №4. – С. 83-85.

2.


Трудовые ресурсы в США [Текст] // Экономика и управление в зарубежных странах. – 2010. – №2. – С. 22-32.

3.


Бушмарин, И. Формирование трудовых ресурсов: опыт Запада и Россия [Текст] / И. Бушмарин // Мировая экономика и международные отношения. – 2005. – №2. – С. 48-52.

4.
331.5
В19
Васильченко, В.С. Державне регулювання зайнятості [Текст] : навч. посіб. / В. С. Васильченко. – К. : КНЕУ, 2003. – 252с. – [Існує електронна копія]. –

5.
331.5
В42
Відякіна, М.М. Трудова міграція з України до ЄС : макроекономічний вимір [Текст] : монографія / М. М. Відякіна, Р. Д. Стаканов. – К. : ТОВ "ДКС", 2011. – 198с. –

6.
331.5
В67
Волкова, О.В. Ринок праці [Текст] : навч. посіб. / О. В. Волкова. – К. : ЦУЛ, 2007. – 624с. –

7.


Говейко, С.М. Регулювання трудових відносин в інформаційній економіці Республіки Білорусь: досвід і проблеми [Текст] / С. М. Говейко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2012. – №5. – С. 141-146.

8.
331
Г85
Грішнова, О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : підручник / О. А. Грішнова. – К. : Знання, 2006. – 559с. – [Існує електронна копія]. –

9.
331
Є83
Єсінова, Н.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / Н. І. Єсінова. – К. : Кондор, 2006. – 432с. – [Рекомендовано МОН України].

10.


Закирова, Д.И. Человеческий потенциал Республики Казахстан [Текст] / Д. И. Закирова // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №5. – С. 370-379.

11.
331.5
К27
Карташов, С.А. Трудоустройство: поиск работы [Текст] : учеб. пособие / С. А. Карташов, Ю. Г. Одегов, И. А. Кокорев под ред. Ю.Г. Одегова. – М. : Экзамен, 2002. – 384с.

12.
331
Е45
Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / Є. П. Качан, О. П. Дяків, С. А. Надвиничний, В. М. Островерхов за ред. Є.П. Качана. – К. : Знання, 2008. – 407с. –

13.
331.5
К30
Качан, Є.П. Управління трудовими ресурсами [Текст] : навч. посіб. / Є. П. Качан, Д. Г. Шушпанов. – Екатеринбург : Юридична книга, 2005. – 358с. –

14.
331.108
К84
Крушельницька, О.В. Управління персоналом [Текст] : навч. посіб. / О. В. Крушельницька, Д. П. Мельничук. – 2-ге вид. переробл. і доповн. – К. : Кондор, 2006. – 308с. – [Рекомендовано МОН України].

15.


Кудряченко, А.І. Особливості підвищення кваліфікації безробітних у ФРН [Текст] / А. І. Кудряченко // Трибуна. – 2006. – №9-10. – С. 44-45.

16.
330.342.146
Ф79
Максименко, Н.В. Демографические особенности развития трудовых ресурсов Гомельщины [Текст] / Н. В. Максименко // Формування ринкової економіки. – 2005. – Т. 1. – С. 303-311. – [Республика Беларусь].

17.
338(477)
П78
Моісеєнко, О. Ефективність управління персоналом в умовах раціонального використання трудових ресурсів [Текст] / О. Моісеєнко, Л. Водянська-Савчук // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.2. – С. 219-221.

18.


Натрошвілі, P.H. Трудові ресурси і проблеми соціального розвитку Грузії [Текст] / P. H. Натрошвілі // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2005. – №2,Вип.52. – С.136-139.

19.


Онюшева, И. Человеческий капитал Республики Казахстан в рейтинге глобальной конкурентоспособности [Текст] / И. Онюшева // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №4. – С. 442-451.

20.


Римашевская, Н. Человеческий потенциал России и проблемы "сбережения населения" [Текст] / Н. Римашевская // Российский экономический журнал. – 2004. – №9-10. – С. 22-40.

21.


Соколова, Г. Человеческий капитал в Республике Беларусь [Текст] / Г. Соколова, В. Ермаков // Общество и экономика. – 2003. – №10. – С. 148-160.

22.


Харун, О.А. Формування соціально-трудових відносин в Україні на основі використання зарубіжного досвіду [Текст] / О. А. Харун // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №3,Т.3. – С. 186-189.

23.


Хромов, М. Європейський досвід удосконалення розвитку людського капіталу на базі управління освітою і професійною підготовкою персоналу [Текст] / М. Хромов // Україна: аспекти праці. – 2010. – №8. – С. 44-49.

24.

Экономика и управление в зарубежных странах [Текст] : Информационный бюлетень. - М.
Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Економіка праці”: http://library.tup.km.ua/inf_res/res_internet/navigator_SHV.php#eko_pra