Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> добрий день допоможіть знайти літературу по темі "специфіка наукового дослідження в соціальній психології

1.
316.6
М54
Методология и методы социальной психологии [Текст]. – М. : Наука, 1977. – 246с.

2.
316.6
М54
Методы социальной психологии [Текст] /  под ред.: Е.С.Кузьмина, В.Е.Семенова. – Л. : Изд. Ленинградского ун-та, 1977. – 175с.

3.
316.6
С69
Социальная психология [Текст] : учеб. пособие /  авт.-сост.: Р.И. Мокшанцев ., А.В. Мокшанцева. – М. : ИНФРА-М, 2001. – 408с. – (Высшее образование).

4.
316.6
А65
Андреева, Г.М. Социальная психология [Текст] : учебник / Г. М. Андреева. – М. : Изд-во МГУ, 2002. – 364с.

5.
316.6
А65
Андреева, Г.М. Социальная психология [Текст] : учебник / Г. М. Андреева. – М. : Изд-во МГУ, 1988. – 432с.

6.
316.6
А65
Андреева, Г.М. Социальная психология [Текст] : учеб. для ун-тов / Г. М. Андреева. – М. : Изд-во МГУ, 1980. – 412с.

7.
316.6
А65
Андреева, Г.М. Зарубежная социальная психология ХХ столетия: Теоретические подходы [Текст] : учеб. пособие для вузов / Г. М. Андреева, Н. Н. Богомолова, Л. А. Петровская. – М. : Аспект Пресс, 2002. – 286с.

8.
316.6
А84
Аронсон, Э. Общественное животное. Введение в социальную психологию [Текст] : учеб. пособие / Э. Аронсон пер. с англ. М.А.Ковальчука; науч. ред. пер. В.С.Магун. – М. : Аспект Пресс, 1998. – 517с.

9.


Балл, Г. Інтегративно-особистісний підхід у психології: впорядкування головних понять [Текст] / Г. Балл // Психологія і суспільство. – 2009. – №4. – С. 25-54. – [Теорія і методологія психології].

10.


Гудвин, Д. (Гудвин, Дж.) Исследование в психологии: методы и планирование [Електронний ресурс] / Д. Гудвин. – 3-е изд. – СПб. : Питер, 2004. - Систем.вимоги: Adobe Reader/ Foxit Reader. - Режим доступу: доступний тільки для користувачів НБ ХНУ. – (Мастера психологии). – Загл. с экрана.

11.


Ермолаев, О.Ю. Математическая статистика для психологов [Електронний ресурс] : учебник / О. Ю. Ермолаев. – 2-е изд., испр. – М. : Флинта, 2003. - Систем.вимоги: DjVuReader/DjVu Viewer/ DjVuLibre. - Режим доступу: доступний тільки для користувачів НБ ХНУ. – (Библиотека психолога). – Загл. с экрана.

12.


Залуська, Н.В. Реверсивна теорія: перспективний напрямок у сучасній психології [Текст] / Н. В. Залуська // Практична психологія та соціальна робота. – 2006. – №4. – С. 36-43.

13.
159.9
О-75
Основи психології [Текст] : підручник / О. В. Киричук, В. А. Роменець, Т. С. Кириленко [та ін.] за заг. ред.: О.В. Киричука . ,В.А. Роменця. – 5-те вид., стер. – К. : Либідь, 2002. – 632с.

14.


Климчук, В.О. Багатомірне шкалювання: використання у психологічних дослідженнях [Текст] / В. О. Климчук // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – №6. – С. 17-21.

15.


Климчук, В.О. Кластерний аналіз: використання у психологічних дослідженнях [Текст] / В. О. Климчук // Практична психологія та соціальна робота. – 2006. – №4. – С. 30-36. – [Школа практичного психолога і соціального працівника].

16.


Климчук, В.О. Факторний аналіз використання у психологічних дослідженнях [Текст] / В. О. Климчук // Практична психологія та соціальна робота. – 2006. – №8. – С. 43-48.

17.


Коротюк, З. Перелік психодіагностичних методик та методик для соціально-психологічних досліджень [Текст] / З. Коротюк // Соціальний педагог. – 2012. – №2. – С. 1-21(Вкладка).

18.


Красновський, В.М. Дослідження психічних станів: історія і сучасність [Текст] / В. М. Красновський // Практична психологія та соціальна робота. – 2006. – №12. – С. 24-28.

19.


Кубаєвський, М. Роль універсалій у процесі методологування [Текст] / М. Кубаєвський // Психологія і суспільство. – 2010. – №3. – С. 115-124.

20.
316.6
О-63
Орбан-Лембрик, Л.Е. Соціальна психологія [Текст] : посібник / Л. Е. Орбан-Лембрик. – К. : Академвидав, 2003. – 448с. – (Альма-матер). –

21.


Полунін, О. Математичні операції із суб`єктивними часовими інтервалами як метод дослідження функціонування [Текст] / О. Полунін // Психологія і суспільство. – 2010. – №3. – С. 203-210.

22.


Ребуха, Л. Система експертно-діагностичного забезпечення експерименту з модульно-розвивального навчання [Текст] / Л. Ребуха // Психологія і суспільство. – 2002. – №3-4. – С. 201-216. – [Соціально-психологічна експертиза].

23.
316.6
С30
Семечкин, Н.И. Социальная психология [Електронний ресурс]. Ч.2 / Н. И. Семечкин. – Владивосток : Дальневосточный гос. ун-т, 2003. – 134с.

24.


Сироватенко, О. Соціальні та психологічні дослідження [Текст] / О. Сироватенко // Психолог. – 2002. – №3. – С.16-17.

25.


Сухенко, Я. Експертиза психологічного та соціологічного інструментарію. З досвіду роботи Полтавського центру практичної психології і соціальної роботи [Текст] / Я. Сухенко // Психолог. – 2008. – №7-8. – С. 6-8.

26.


Таланов, В.Л. Опросник "ЛОТ" - методика измерения юнговских функций с новыми возможностями [Текст] / В. Л. Таланов // Соционика. – 2002. – №5. – С.9-11.

27.


Татенко, В.О. Методологічні проблеми сучасної психології [Текст] / В. О. Татенко // Педагогіка і психологія. – 2012. – №1. – С. 14-21. – [Порушено питання потреби та можливості формування й розвитку цілісного уяв­лення про метод психології. Зауважено, що синтез методологічних підходів і мето­дичних моделей, використовуваних у дослідженні світу психіки, є лише одним із ва­ріантів та однією з умов розроблення нових методологічних проектів. Відкрита для змін і розвитку методологічна цілісність має задаватися погодженим уявленням пси­хологів про психічну реальність як цілісний об`єкт, інтефований на основі її сутніс-ного визначення, а також цілісним уявленням про значущість, цінність і смисл тако­го пізнання, що знімається у визначенні предмета психології як самостійної науки.].

28.


Татенко, В.О. Методологічні проблеми сучасної психології [Текст] / В. О. Татенко // Педагогіка і психологія. – 2012. – №2. – С. 11-19.

29.


Фурман, А. Методологічне обґрунтування багаторівневості парадигмальних досліджень у соціальній психології [Текст] / А. Фурман // Психологія і суспільство. – 2012. – №4. – С. 78-126.

30.


Шрагіна, Л. Оцінка теорій особистості за критерієм "функціональність" [Текст] / Л. Шрагіна // Психолог. – 2007. – №40. – С. 3-5.

31.


Яценко, Т.С. Проблема дослідження несвідомої сфери психіки суб`єкта [Текст] / Т. С. Яценко // Практична психологія та соціальна робота. – 2002. – №7. – С.10-15.