Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Реклама закладів харчування.
1.


Агеєва, І. Проблеми та шляхи впровадження стратегічного маркетингу на підприємствах харчової промисловості України [Текст] / І. Агеєва // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – №15(633). – С. 3-12.

2.


Ванг, Ф.-. (Ванг, Ф.-Д.) Ключові фактори успіху оптимального проведення та управління багаточисельним груповим харчуванням (на прикладі центральної їдальні Foxconn Technology Group) [Текст] / Ф. -. Ванг // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №8. – С. 358-368.

3.
664
Г18
Гамма, Т.М. Формування стратегії росту прибутку на підприємствах харчової промисловості [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук; спец. 08.06.01 - економіка, організація і управління підприємствами / Т. М. Гамма. – Одеса : Одеський держ. економічний ун-т, 2005. – 18с.

4.
338.48
Д99
Дядечко, Л.П. Економіка туристичного бізнесу [Текст] : навч. посіб. / Л. П. Дядечко. – К. : ЦУЛ, 2007. – 224с. – [Рекомендовано МОН України].

5.


Клименко, В. Роль маркетингових досліджень у реалізації інноваційної стратегії на підприємствах харчової промисловості [Текст] / В. Клименко // Економіка. Фінанси. Право. – 2007. – №8. – С. 3-9.

6.
64
К56
Ковальчук, Т.І. Менеджмент та маркетинг у громадському харчуванні [Текст] : тлумачний термінологічний словник (англійська, російська та українська мови) / Т. І. Ковальчук. – К. : ЦНЛ, 2008. – 208с. – [Рекомендовано МОН України].

7.


Кривонос, А.А. Изучение брендов на основе маркетинговых исследований и сегментации детской аудитории [Текст] / А. А. Кривонос // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.2. – С. 141-144. – [Стаття присвячена проблемам вивчення дитячого бренду на основі маркетингових досліджень на прикладі ринку продуктів харчування. Запропоновано оптимальний варіант комплексного дослідження дітей, надано рекомендації щодо
забезпечення потенційної прихильності дитини до торгової марки.


8.


Криковцев, О.О. Інтегровані маркетингові методи формування пропонування продуктів харчування [Текст] / О. О. Криковцев // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.2. – С. 66-68. – [В статті розглянуто основні методичні підходи до формування пропонування продуктів харчування з точки зору взаємодії з носіями попиту і носіями пропонування. Особливу увагу приділено розробці стратегії відносин з клієнтами за параметрами привабливості та конкурентоспроможності.
.

9.


Криковцева, Н.А. Инновационный маркетинг при создании пищевого продукта [Текст] / Н. А. Криковцева // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.2. – С. 68-71. – [В статье рассматриваются теоретико-прикладные аспекты применения инновационного маркетингового инструментария при производстве и предложении продуктов, в состав которых входят пищевые добавки. Приводятся
параметры основных направлений участия службы маркетинга в инновационном продуктовом проекте.


10.


Ніє, Ф.-. (Ніє, Ф.-П.) Кореляція між вартістю бренду, сприйняттям цінності споживачами та лояльністю клієнтів (на прикладі ресторанів швидкого харчування) [Текст] / Ф. -. Ніє, Ч. -. Понг // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №3. – С. 425-435.

11.


Позняк, С. Особливості та проблеми маркетингової стратегії розвитку харчової промисловості [Текст] / С. Позняк // Економіка України. – 2002. – №10. – С. 89-92.

12.


Савенко, І.І. Адаптація комплексу маркетингу підприємств харчової промисловості України до роботи в умовах фінансово-економічної кризи [Текст] / І. І. Савенко, Ю. В. Воронкова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №5. Т.3. – С. 107-110. – [Розглянуто причини виникнення фінансово-економічної кризи в світі та в Україні. Визначено ознаки економічної нестабільності і наслідки її впливу на діяльність підприємств харчової промисловості. Зроблено висновок про необхідність переорієнтації елементів комплексу маркетингу для збереження ринкових позицій. Беручи до уваги зниження купівельної спроможності населення, підприємствам харчової промисловості рекомендується дотримуватись принципів зваженого підходу, послідовності і обліку віддачі на вкладений капітал, а також акцентувати увагу на виробництві товарів з найменшою еластичністю попиту для
запобігання зниженню обсягів збуту].

13.


Савчук, О.А. Використання продуктово-маркетингової програми у формуванні асортименту харчових підприємств [Текст] / О. А. Савчук, А. І. Пляскіна // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – №1. – С. 87-94.

14.


Сакун, Л.М. Розробка маркетингових стратегій м`ясопереробних підприємств [Текст] / Л. М. Сакун, А. Г. Орлянський // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №1. – С. 153-157. – [Проаналізовано основні напрями побудови маркетингової стратегії м’ясопереробних підприємств. Здійснено маркетинговий аналіз основних виробників м’ясної та ковбасної продукції. За результатами незалежної експертизи ковбасних виробів для дитячого харчування запропоновано стратегію, спрямовану на поліпшення якості даної продукції.


15.


Тувайкін, В. Маркетинг на підприємствах харчування [Текст] / В. Тувайкін // Держава та регіони. – 2012. – №5. – С. 178-181.

16.


Усик, С.П. Маркетингові комунікації на ринку кондитерських виробів [Текст] / С. П. Усик // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2011. – №3. – С. 158-165.

17.


Хунг, Ч.-. (Хунг, Ч.-Дж.) Багатокритеріальна модель оцінювання постачальників бортового харчування: на прикладі Тайваню [Текст] / Ч. -. Хунг, Ф. -. Ванг // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №10. – С. 470-479.

18.


Чорна, Л.О. Управління ціноутворенням як основа підвищення конкурентоспроможності людських ресурсів [Текст] / Л. О. Чорна, Н. Ю. Чорна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №5,Т.1. – С. 138-143. – [В статті розглядаються проблеми управління ціноутворенням в каналах розподілу продуктів харчування, запропоновані методи стимулювання збуту, управління ціновою та товарною політикою, здійснення маркетингових досліджень, забезпечення збереження споживчих властивостей товарів, передача прав власності та володіння, фінансування, прийняття ризику, створення іміджу товару та виробнику, планування продукту як основи підвищення конкурентоспроможності людських ресурсів.].

19.


Чухраєва, Н.М. Тенденції інноваційно-інвестиційного розвитку харчових підприємств України [Текст] / Н. М. Чухраєва // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.3. – С. 277-280.

20.
339.138
Ш66
Шканова, О.М. Маркетинг послуг [Текст] : навч. посіб. / О. М. Шканова. – К. : Кондор, 2008. – 304с. –

21.
Воробйова, Н. Політика підприємств ресторанного господарства на ринку медіа-реклами [Текст] / Н. Воробйова // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2007. – №6. – С. 54-62.