Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> День добрий. допоможіть з літературою для курсової роботи з макроекономіки. Тема: Аналіз джерел монопольної влади та соціальної ціни. Дякую за допомогу, вже не раз виручаєте

1. 330
Е45 Економічна теорія [Текст] : навч. посіб. / за ред.: З. Ватаманюка, О. Ватаманюка. – Львів : Інтелект-Захід, 2008. – 540с.
2. 330.101.542
М59 Мікроекономіка [Текст] : практикум / за ред. В.Д. Базилевича. – 3-тє вид., стер. – К. : Знання, 2012. – 491с. – (Вища освіта ХХI століття). – [Рекомендовано МОН України].

3. 330.8
А23 Агапова, И.И. История экономической мысли [Текст] : курс лекций / И. И. Агапова. – М. : Тандем,ЭКМОС, 1998. – 248с.

4. 330.342.146
Б17 Базилевич, В.Д. Ринкова економіка: основні поняття і категорії [Текст] : навч. посіб. / В. Д. Базилевич, К. С. Базилевич. – 2-ге вид., стер. – К. : Знання, 2008. – 263с. – (Вища освіта ХХI століття).

5. 330.3
Б17 Базилевич, В.Д. Природні монополії [Текст] : монографія / В. Д. Базилевич, Г. М. Филюк. – К. : Знання, 2006. – 367с.
6. 330.101.542
Б17 Базілінська, О.Я. Мікроекономіка [Текст] : навч. посіб. / О. Я. Базілінська, О. В. Мініна за ред. О.Я. Базілінської. – 3-тє вид., випр. – К. : ЦУЛ, 2009. – 352с.
7.
Венгер, В. Економіко-правові аспекти державного регулювання цін на продукцію суб`єктів природних монополій [Текст] / В. Венгер // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – №2. – 145-149.

8.
Венгер, В.В. Державне регулювання цін на продукцію природних монополій [Текст] / В. В. Венгер // Фінанси України. – 2005. – №3. – С. 82-89.

9.
Вереникин, А. Общность принципов ценообразования на конкурентных и монополизированных рынках [Текст] / А. Вереникин // Вопросы экономики. – 2005. – №10. – С. 56-71.

10.
Гаркавенко, С. Формування асортименту підприємства в умовах монополістичної конкуренції [Текст] / С. Гаркавенко, Г. Михайлик // Держава та регіони. – 2007. – №1. – С. 83-88.

11.
Герасименко, А. Монополія та економічна влада: історико-економічний аналіз [Текст] / А. Герасименко // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2012. – №3. – С. 23-35.

12. 330.101.542
Г79 Гребенников, П.И. Микроэкономика [Текст] : учебник / П. И. Гребенников, А. И. Леусский, Л. С. Тарасевич общ. ред. Л.С. Тарасевича. – СПб. : СПбУЭФ, 1998. – 447с.

13. 330.101.542
Г79 Гребенников, П.И. Микроэкономика [Текст] : учеб. пособие / П. И. Гребенников, А. И. Леусский, Л. С. Тарасевич под ред. Л.С. Тарасевича. – СПб. : Изд-во СПбУЭФ, 1996. – 352с.

14.
Гриценко, О. Аналіз взаємозалежності "ціна-обсяг продажу" як засіб визначення рівня монопольної влади [Текст] / О. Гриценко, О. Ястремський // Банківська справа. – 2005. – №5. – С. 3-16.

15.
Захарова, О. Картель як форма прояву монопольної влади [Текст] / О. Захарова // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – №8. – С. 161-163.

16.
Зігліна, Ю. Особливості регулювання цін на продукцію суб`єктів природних монополій в Україні [Текст] / Ю. Зігліна // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2007. – №6. – С. 37-45.

17. 330.101.542
К17 Калініченко, О.В. Мікроекономіка [Текст] : навч.- метод. посіб. / О. В. Калініченко, Л. М. Березіна. – К. : ЦУЛ, 2008. – 472с.
18.
Козловський, К. Становлення глобальної монополії під впливом транснаціональної корпорацій [Текст] / К. Козловський // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2005. – №1,Вип.58. – С. 111-112.

19.
Копачинська, І.Г. Напрямки обмеження монополізму та розвитку конкуренції на товарних ринках [Текст] / І. Г. Копачинська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №2,Т.1. – С. 89-98. – [Розглянуто основні типи бар’єрів, що перешкоджають розвитку підприємницької діяльності та
надана їх класифікація. Запропоновано комплекс заходів, спрямованих на обмеження або усунення бар’єрів
входу-виходу та поточної діяльності суб’єктів господарювання на ринку.].

20.
Лагутін, В. Шкода від монополії і користь від конкуренції: чи все так просто? [Текст] / В. Лагутін // Економіка України. – 2007. – №4. – С. 55-61.

21. 330.101.542
Л63 Лісовий, А.В. Мікроекономіка [Текст] : навч. посіб. / А. В. Лісовий. – К. : ЦУЛ, 2003. – 192с. – [Існує електронна копія].
22. 338.5
Ц62 Ціноутворення в умовах ринку [Текст] : навч. посіб. / Ю. І. Літвінов, Л. А. Останкова, Т. М. Літвінова, О. В. Підгорна. – К. : ЦУЛ, 2010. – 400с.
23.
Логвиненко, В.І. Про деякі аспекти політики ціноутворення у сфері житлово-комунальних послуг [Текст] / В. І. Логвиненко, В. В. Дорофієнко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №4, Т.3. – С. 10-12. – [В статті визначено чинники, які спричиняють недосконалість регулювання діяльності ринкових суб’єктів господарювання, що перебувають у стані природної монополії та у сфері житлово-комунального господарства. Виокремлено критерії, за якими має здійснюватися оцінка економічної обґрунтованості цін /
тарифів на етапі їх встановлення та застосування; обґрунтовано сутність реформування житлово-комунального господарства].

24. 330.101.542
М17 Максимова, В.Ф. Микроэкономика [Текст] : учебник / В. Ф. Максимова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Соминтек, 1996. – 328с.

25.
Моргунов, В. Нормирование прибыли при регулировании цен естественных монополий [Текст] / В. Моргунов // Вопросы экономики. – 2001. – №9. – С.38-39.

26.
Нуньєс, П.М. Ціноутворення на товари тривалого вжитку в умовах монополії при дискретному попиті і змінах доходів [Текст] / П. М. Нуньєс // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №9. – С. 421-427.

27.
Петренко, О. Про ціноутворення в умовах монопольного ринку [Текст] / О. Петренко, О. Петренко // Економіка України. – 2010. – №3. – С. 36-43.

28.
Семенюк, Ю. Правове регулювання обмеження монополізму [Текст] / Ю. Семенюк // Юридичний журнал. – 2003. – №11. – С. 40-44.

29.
Стасюк, Г.А. Монопольное ценообразование на рынке труда как причина негативных финансовых процессов [Текст] / Г. А. Стасюк, Л. П. Максимова, И. Г. Захарченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №4,Т.2. – С. 22-26. – [Проанализированы факторы, определяющие ситуацию на рынке труда; рассмотрена модель рынка труда с монопольным потреблением; исследована взаимосвязь динамики производства и оплаты труда; изучены механизмы формирования занятости и оплаты труда, специфичные для переходной экономики, с применением различных методов - качественных и количественных, включая математическое моделирование. На основании проведенного анализа доказано, что монопольное ценообразование на рынке труда является причиной ряда негативных экономических процессов.].

30.
Ульянов, К.Є. Теоретико-методологічні питання еволюції монополії і конкуренції [Текст] / К. Є. Ульянов // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №3. – С. 40-43.

31.
Филюк, Г. Теорія і практика цінового регулювання діяльності суб`єктів природних монополій [Текст] / Г. Филюк // Економіка України. – 2005. – №12. – С. 25-34.

32.
Филюк, Г.М. Система показників оцінки монопольної влади [Текст] / Г. М. Филюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №1,Т.1. – С. 140-146. – [Розглянуто систему показників ринкової (монопольної) влади, визначено їх переваги та недоліки,
зроблено висновки щодо можливості застосування в українській практиці антимонопольного регулювання.].

33.
Харламов, К.И. Ценообразование в условиях олигополии [Текст] / К. И. Харламов, М. В. Фомина // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №2,Т.3. – С. 58-62. – [Рассматриваются особенности ценообразования и ценовой политики в контексте олигополии. Новаторство в статье обусловлено анализом отдельных аспектов теории игр. Также анализируются олигополистические ценовые войны,
реклама при олигополии, нестандартные конкурентные ситуации и др. Работа адресована специалистам экономического профиля.

34.
Шевченко, О.М. Еволюція теорій монополії та їх реалізація в сучасних умовах [Текст] / О. М. Шевченко, Т. І. Харченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.1. – С. 252-256. – [Стаття присвячена дослідженню еволюції теорій монополії та аналізу особливостей функціонування монополій в Україні.