Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Маркетинг туристичної фірми.
1.
338.48
Б87
Бриггс, С. Маркетинг в туризме [Текст] : учеб. пособие / С. Бриггс пер. со 2-го англ. изд. – К. : Знання-Прес, 2005. – 358с. – (Европейский маркетинг). 


2.


Буднікевич, І.М. Принципи побудови маркетингової діяльності туристичних фірм регіону (на прикладі підприємств Чернівецької області) [Текст] / І. М. Буднікевич, І. Г. Черданцева // Регіональна економіка. – 2009. – №1. – С. 242-250.

3.


Гоблик, Н.М. Вплив ціноутворюючих факторів на ефективність маркетингової діяльності підприємства сфери туризму та гостинності [Текст] / Н. М. Гоблик // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №2,Т.1. – С. 73-77. – [Розглянуто ціноутворюючі фактори, які впливають на просування на ринок послуг гостинності та
туризму. Сформульовано інтегровану класифікацію цих факторів і обґрунтовано методичний підхід до їхнього
групування з урахуванням особливостей ціноутворення на вітчизняних підприємствах.].

4.


Дмитриченко, О. Анализ и оценка конкурентоспособности коммерческих организаций сферы гостиничных услуг [Текст] / О. Дмитриченко // Экономическое возрождение России. – 2010. – №4(26). – С. 140-146.

5.


Забуранна, Л.В. Особливості комплексу маркетингу на підприємствах сфери туризму [Текст] / Л. В. Забуранна, К. В. Сіренко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №10. – С. 58-63.

6.


Кравчук, Н.В. Концептуальні основи стратегічного планування маркетингу туристичного підприємства [Текст] / Н. В. Кравчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №3,Т.2. – С. 23-26.

7.


Майорова, Н.І. Маркетингове планування туристичних підприємств [Текст] / Н. І. Майорова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5, Т.2. – С. 121-125.

8.
338.48
М21
Мальська, М. Основи туристичного бізнесу [Текст] : навч. посіб. / М. Мальська, В. Худо, В. Цибух. – Львів : Видавн. центр ЛНУ ім.І .Франка, 2003. – 360с. – [ Розглянуто концептуальні підходи до туристичного бізнесу, менеджменту та маркетингу.
Для студентів та фахівців з туризму.
].

9.
338.48
М21
Мальська, М. Основи туристичного бізнесу [Текст] : навч. посіб. / М. Мальська, В. Худо, В. Цибух. – К. : ЦНЛ, 2004. – 272с.

10.


Некрасов, Р. Практика современного туризма уже не обходится без маркетинга [Текст] / Р. Некрасов // Маркетинг и реклама. – 2012. – №7-8. – С. 30-32.

11.
338.48
П68
Правик, Ю.М. Маркетинг туризму [Текст] : підручник / Ю. М. Правик. – К. : Знання, 2008. – 303с. – (Вища освіта ХХ1 століття). 


12.


Прочан, А. Особливості маркетингу туристичних підприємств як складова сфери послуг в умовах трансформаційних перетворень [Текст] / А. Прочан // Держава та регіони. – 2012. – №1. – С. 152-155.

13.


Саля, П. Как создавать эффективные e-mail-маркетинговые кампании, используя персонализацию и динамичный контент (case study: tui - реклама летнего предложения) [Текст] / П. Саля, А. Гура // Маркетинг и реклама. – 2012. – №4. – С. 77-79.

14.


Сахаров, В.Э. Особливості маркетингових комунікацій туристичних підприємств [Текст] / В. Э. Сахаров, Н. І. Ведмідь // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – №8. – С.136-144.

15.


Туватова, В.Е. Особенности организации и функционирования службы маркетинга на предприятиях гостиничной индустрии [Текст] / В. Е. Туватова // Маркетинг в России и за рубежом. – 2006. – №1. – С. 89-96.

16.


Хсу, Ю. (Хсу, Ю-Л.) Ефективність вебсайтів групової закупівлі у туристичному маркетингу: на прикладі Groupon.com [Текст] / Ю. Хсу, К. -. Чен, Ю. Тінг // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №7. – С. 519-527.

17.


Шамян, Л.С. Побудова ефективної маркетингової інформаційної системи туристичного підприємства [Текст] / Л. С. Шамян // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №4. – С. 79-82.

18.


Шаргородский, А. Грамотный маркетинг отдыха - основа успеха туристических компаний [Текст] / А. Шаргородский // Маркетинг и реклама. – 2010. – №7-8. – С. 32-34.

19.


Ярмолка, В.М. Вплив мотиваційного аспекту на управління якістю послуг туристичних фірм [Текст] / В. М. Ярмолка // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №6. – С. 173-179.

20.

http://tourlib.net/books_ukr/kyfjak_9.htmКифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні
РОЗДІЛ. 9 МАРКЕТИНГ В ТУРИЗМІ

21.

http://pidruchniki.ws/15840720/turizm/marketing_turizmu_-_pravik_yum Маркетинг туризму - Правик Ю.М.

22.

http://pidruchniki.ws/12991010/turizm/tehnologiya_rozroblennya_marketingovoyi_strategiyi_firmiТехнологія розроблення маркетингової стратегії фірми

23.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Маркетинг туризму=маркетинг туристичної діяльності=маркетинг туристичного продукту=маркетинг гостинності.....”