Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Допоможіть знайти літературу для курсової роботи на тему: Регулювання міжнародної торгівлі. Дякую

1.
34
М43
Международный коммерческий арбитраж: Закон Украины. Международные конвенции. Инкотермс 1990 [Текст]. – К. : ТПП України, 1995. – 200с. –

2.
339.5
М58
Міжнародна торгівля [Текст] : навч. посіб. /  за ред.Ю.Г. Козака, Н.С. Логвіновії, О.В. Мірошниченка. – 3-є вид., переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2009. – 668с. –

3.
339.5
О-75
Основи міжнародної торгівлі [Текст] : навч. посіб. /  за ред. Ю.Г. Козака, Н.С. Логвінової, К.І. Ржепішевського. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : ЦНЛ, 2005. – 656с. – [Рекомендовано МОН України].

4.


Андрианов, В. Актуальные проблемы и перспективы торгово-экономического сотрудничества России со странами СНГ [Текст] / В. Андрианов // Маркетинг. – 2003. – №4. – С.3-18. – [Торгово-экономические отношения России
со странами СНГ.].

5.


Артемишин, М.Б. Інструменти спільної торговельної політики європейського співтовариства [Текст] / М. Б. Артемишин // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2004. – №2,Вип.49. – С. 86-88.

6.


Артемишин, М.Б. Правове регулювання спільних заходів щодо експорту товарів як інструменту спільної торговельної політики ЄС [Текст] / М. Б. Артемишин // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2004. – №1,Вип.47. – С. 118-124.

7.


Артемишин, М.Б. Спільний митний тариф як особливий захід спільної торговельної політики Європейського співтовариства [Текст] / М. Б. Артемишин // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2006. – №2,Вип.62. – С. 216-225.

8.
330.342.146
О-75
Бобров, В.Я. Основи ринкової економіки і підприємництва [Текст] : підручник / В. Я. Бобров. – К. : Вища школа, 2003. – 719с. –

9.
339.94
Б86
Бочан, І.О. Глобальна економіка [Текст] : підручник / І. О. Бочан, І. Р. Михасюк. – К. : Знання, 2007. – 403с. –.

10.


Будкін, В.С. Сучасні тенденції регіональних змін в міжнародній торгівлі [Текст] / В. С. Будкін // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – №1. – С. 104-110.

11.


Власова, Н.А. Торговые сети: мировые тенденции развития и отечественный опыт [Текст] / Н. А. Власова, Ю. В. Пономарева // Маркетинг и реклама. – 2003. – №12. – С. 17-20.

12.


Гімюш, К. Міжнародно-правові аспекти регулювання проблеми торгівлі органами [Текст] / К. Гімюш // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2007. – №2,Вип.69. – С. 82-84.

13.


Голляк, Ю.Б. Сутність та методологічні оцінки визначення міжнародних міжрегіональних міжгалузевих зв`язків [Текст] / Ю. Б. Голляк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №4, Т.3. – С. 198-201.

14.


Жоу, В. Вплив антидемпінгових розслідувань ЄС на торгівлю з країнами Східної Азії [Текст] / В. Жоу // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №9. – С. 315-322.

15.


Карпенко, Д. Южноамериканские горки [Текст] / Д. Карпенко, Н. Мартынова // Компаньон. – 2006. – №46. – С. 24-26. – [Перспективы создания новой межрегиональной зоны свободной торговли между Евросоюзом и МЕРКОСУР (латиноамериканским таможенным союзом)].

16.
339.94
М58
Міжнародна мікроекономіка [Текст] : навч. посіб. / Ю. Г. Козак, Ю. М. Пахомов, Н. С. Логвінова, А. А. Наумчик за ред. Ю.Г. Козака. – 3-тє вид., перероб. та доп. – К. : ЦУЛ, 2012. – 368с. –

17.


Купінець, Л. Екологічний фактор у нормативно-правовому регулюванні міжнародної торгівлі [Текст] / Л. Купінець, С. Харічков // Економіка України. – 2005. – №2. – С. 71-78.

18.


Кушукшенель, С. Виборчі системи і міжнародна торговельна політика [Текст] / С. Кушукшенель, О. Гюльсевен // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №7. – С. 367-371.

19.


Мазуренко, В.П. Торговельна політика США щодо України па сучасному етапі [Текст] / В. П. Мазуренко, О. В. Толубко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2005. – №2,Вип.52. – С.133-135.

20.


Мазурок, П. (Мазурок, В. Гузенко О.) Сучасний погляд на проблеми нетарифного регулювання міжнародної торгівлі [Текст] / П. Мазурок, В. Г. Ведькал // Економіка. Фінанси. Право. – 2010. – №5. – С. 19-24.

21.
330
М14
Майєр, Д. Основні проблеми економіки розвитку [Текст] = Leading Issues in Economic Development / Д. Майєр, Д. Раух, А. Філіпенко пер. з англ.; за ред. С. Головко ; Пер.Олесневич Д., Олесневич О., Кузик П., Мачкур Л.,. – К. : Либідь, 2003. – 688с.

22.
339.94
М14
Майєр, Д. (Майєр, Дж.) Міжнародне середовище бізнесу: Конкуренція та регулювання у глобальній економіці [Текст] = The international environment of business. Competition and Governance in the Global Economy / Д. Майєр, Д. Олесневич пер. з англ. – К. : Либідь, 2002. – 703с. –

23.


Нікольська, Т. Правове регулювання договорів щодо торговельних марок за міжнародними правовими актами [Текст] / Т. Нікольська // Часопис Київського університету права. – 2009. – №4. – С. 257-261.

24.
339.94
О-35
Овчинников, Г.П. Международная экономика [Текст] : учеб. пособие / Г. П. Овчинников. – СПб. : Изд-во Михайлова В.А.,Полиус, 1998. – 620с.

25.


Олефир, А. Проблемы и перспективы нетарифного регулирования международной торговли [Текст] / А. Олефир // Економіст. – 2012. – №3. – С. 77-81.

26.
37
А43
Паньковська, Л.С. Вплив світової фінансової кризи на міжнародну торгівлю України [Текст] / Л. С. Паньковська, Р. В. Скарло // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. – 2009. – Вип.5. – С. 98-99.

27.


Прокопчук, А. Міжнародні торговельно-економічні конфлікти: сутність, природа і класифікація [Текст] / А. Прокопчук // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №4. – С. 35-47.

28.


Стоядіновіч, Й.С. (Стоядіновіч, Йовановіч С.) Нове формулювання міжнародних торгівельних потоків [Текст] / Й. С. Стоядіновіч // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №4. – С. 480-494.

29.


Тімонін, С. Інкотермс 2010 - нові правила торгівлі [Текст] / С. Тімонін // Фінансовий контроль. – 2011. – №8. – С. 18-21.

30.


Фільюолі, Л. Україна: політика в галузі зовнішнього сектору у середньостроковому періоді. Основні положення [Текст] / Л. Фільюолі // Вісник Національного банку України. – 2003. – №10. – С. 8-9.

31.


Фомічова, Н.В. Світові тенденції розвитку прихованих засобів державної підтримки вітчизняного виробництва [Текст] / Н. В. Фомічова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №2,Т.1. – С. 117-123. – [В статті розглядаються світові тенденції використання прихованих методів протекціонізму в
контексті розвитку світової системи регулювання міжнародної торговельної політики. Автор робить
висновок про існування закономірностей та відповідності використання різними країнами форм підтримки
вітчизняного виробництва рівню досягнутих конкурентних переваг.].

32.


Фрадинський, О.А. Історичні аспекти виникнення та врегулювання міжнародних торгівельних конфліктів [Текст] / О. А. Фрадинський // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №3,Т.3. – С. 16-20.

33.


Циганкова, Т. Вплив глобальної торгової системи на міжнародну маркетингову діяльність [Текст] / Т. Циганкова // Маркетинг в Україні. – 2005. – №4. – С. 25-30.

34.
339.9
М58
Міжнародна економічна діяльність України [Текст] : підручник / О. Б. Чернега, А. С. Маловченко, В. Ю. Матвєєва [та ін.] за ред. О.Б. Чернеги. – Львів : Магнолія, 2012. – 544с. – (Вища освіта в Україні). –

35.


Шнирков, О.І. Спільна торговельна політика в системі відносин сусідства ЄС [Текст] / О. І. Шнирков // Вісник Київського національного університету ім.Тараса Шевченка. Міжнародні відносини. – 2005. – №31-32. – С. 32-36.

36.


Шнирков, О.І. Торговельна політика ЄС щодо України [Текст] / О. І. Шнирков // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2004. – №2,Вип.45. – С.202-206.

37.
339.9
Ш77
Шнирков, О.І. Торговельна політика Європейського Союзу [Текст] : монографія / О. І. Шнирков. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2005. – 152c. –

38.
339.5
Ш83
Шпак, В. Міжнародна торгівля [Текст] : практикум / В. Шпак, А. Кондорі-Ромеро. – К. : МАУП, 2004. – 384с. –

39.


Юрченко, К. Загальні принципи регулювання міжнародної торгівлі в рамках світової організації торгівлі та підвищення загального економічного розвитку країн, що розвиваються [Текст] / К. Юрченко // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – №10. – С. 61-63.