Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Допоможіть знайти літературу для реферата з історії менеджменту на тему: Діяльність Тейлора. Дякую

1.
005
И90
История менеджмента [Текст] : учеб. пособие /  под ред. Д.В. Валового. – М. : ИНФРА-М, 1997. – 256с. – ("Высшее образование").

2.
005
Г17
Галькович, Р.С. Основы менеджмента [Текст] / Р. С. Галькович, В. И. Набоков. – М. : ИНФРА-М, 1998. – 189с. – (Библиотека журнала "Консультант директора").

3.
005
Д21
Дафт, Р.Л. Менеджмент [Текст] / Р. Л. Дафт. – СПб. : Питер, 2003. – 832с. : ил. – (Теория и практика менеджмента).

4.
005
К78
Кравченко, А.И. История менеджмента [Текст] : учеб. пособие / А. И. Кравченко. – М. : Академия, 2002. – 560 с. – (Gaudeamus).

5.
005
К79
Кредісов, А.І. Історія вчень менеджменту [Текст] : підручник / А. І. Кредісов. – К. : Знання України, 2001. – 300с.

6.
005
О-75
Осовська, Г.В. Основи менеджменту [Текст] : навч. посіб. / Г. В. Осовська. – К. : Кондор, 2003. – 556с. – [ У навчальному посібнику розглядаються суть, мета і завдання менеджменту, його теоретичні основи, функції та принципи.
Зроблено історичний огляд теорій управління. Розкриті передумови виникнення менеджменту, розвиток управлінської науки в Україні та еволюція управлінської думки.
Особлива увага звертається на питання керівництва та лідерства, організацію управлінської праці та робочого місця менеджера.
Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів економічних вузін і факультетів, слухачів курсів підвищення кваліфікації, аспірантів, а також тих, хто цікавиться питаннями менеджменту.
].

7.
005
П91
Пушкар, Р.М. Менеджмент: теорія та практика [Текст] : підручник / Р. М. Пушкар, Н. П. Тарнавська. – Тернопіль : Карт-бланш, 2003. – 490с.

8.
005
Р58
Робінс, С.П. (Робінс, Ченцо Д. А.) Основи менеджменту [Текст] = Fundamentals of management / С. П. Робінс, Ч. Д. Де пер. з англ.: А. Олійника, М. Корчинської Р. Ткачука. – К. : Основи, 2002. – 671с.

9.
005
С76
Стадник, В.В. Менеджмент [Текст] : посібник / В. В. Стадник, М. А. Йохна. – К. : Академвидав, 2003. – 464с. – (Альма Матер).

10.
005
Т82
Туленков, М.В. Сучасний менеджмент (теорії, концепції, моделі) [Текст] : навч. посіб. / М. В. Туленков, О. Г. Чувардинський, Ю. Ж. Шайгородський. – Полтава : Інтер Графіка, 2008. – 376с. – [Рекомендовано МОН України].

11.


Хохлова, Т. Классики менеджмента: Ф.У. Тейлор и Г.Л. Гантт [Текст] / Т. Хохлова // Проблемы теории и практики управления. – 2011. – №1. – С. 118-126.

12.
005
Ш38
Шегда, А.В. Менеджмент [Текст] : підручник / А. В. Шегда. – К. : Знання, 2004. – 687с. – [ Головна увага у підручнику приділяється економічній природі, сутності, функціям, принципам і методам здійснення ефективного менеджменту організацій. Розкриваються системи мотивацій, економічний та організаційний механізми управління сучасними підприємницькими структурами. До кожної глави додаються контрольні запитання і завдання. Друга частина книги присвячена практичним аспектам менеджменту: наводяться методики аналізу використання особистого часу, вивчення фірми, ділові ігри, тести, а також словник базових термінів і понять, список літератури.
Розраховано на студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів.
].

13.
005
Ю66
Юргутіс, І.А. Основи менеджменту [Текст] : навч. посiб. / І. А. Юргутіс, І. І. Кравчук. – К. : Освіта, 1998. – 253с.