Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня, допоможіть мені, буль ласка, підібрати літературу до теми "Проблема ресурсозбереження у сучасній економіці".
>>> Зарання дякую.

1.
658
Е45
Економіка підприємства [Текст] /  за заг. ред. С.Ф. Покропивного. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : КНЕУ, 2001. – 528с. : іл. – [Існує електронна копія].

2.
330.3
Р43
Ресурсный потенциал экономического роста [Текст]. – М. : Изд. дом "Путь России", 2002. – 568с. – (Энциклопедия рыночного хозяйства).

3.


Аршакян, Д. Управление ресурсосберегающей деятельностью в странах с ограниченными ресурсами [Текст] / Д. Аршакян // Проблемы теории и практики управления. – 2001. – №3. – С. 37-40.

4.


Ахромкін, Є. Напрями активізації ресурсозберігаючої діяльності в регіоні [Текст] / Є. Ахромкін // Банківська справа. – 2011. – №2. – С. 51-55.

5.


Бабич, В.М. Енергетично-ресурсна безпека України в умовах глобалізації міжнародних зв`язків [Текст] / В. М. Бабич // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №2, Т.2. – С. 74-77. – [В статті розглянуто питання енергетично-ресурсної безпеки України як пріоритетної складової національної політики, визначено роль держави в створенні економічних та організаційно-конституційних
умов її зростання, проаналізовано фактори ефективності споживання енергоносіїв, виділено перспективні зрушення енергетичної ефективності в умовах глобалізації світогосподарських зв’язків.].

6.


Близкий, Р.С. Актуализация ресурсозбережения в современном развитии экономики и общества [Текст] / Р. С. Близкий // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №3, Т.2. – С. 48-50. – [В статье рассмотрены актуальные проблемы ресурсосбережения в современном развитии общества, проведен
анализ факторов, обусловливающих ресурсосбережение страны, определены пути оптимизации ресурсосбережения.


7.
338.3
Б69
Близький, Р.С. Механізм ресурсосбереження в промисловості [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.02.03 / Р. С. Близький. – Донецьк : ДДУЕіТ, 2006. – 19с.

8.
658
Б81
Бондар, Н.М. Економіка підприємства [Текст] : навч. посiб. / Н. М. Бондар. – К. : Вид-во А.С.К., 2004. – 400с : іл. – (Університетська бібліотека).

9.


Бондаренко, С.С. Застосування системи "бережливе виробництво" на вітчизняних підприємствах: доцільність та передумови [Текст] / С. С. Бондаренко // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №10. – С. 44-50.

10.


Борисов, В.Ю. Влияние инновационной деятельности отрасли на процессы ресурсосбережения [Текст] / В. Ю. Борисов // Экономика природопользования. – 2007. – №4. – С. 123-126.

11.


Борисова, М.И. За многоликостью ресурсосбережения : уроки экономической теории [Текст] / М. И. Борисова, С. С. Кушнарева // Ресурсосберегающие технологии. – 2009. – №21. – С. 3-14.

12.


Боровик, О. Роль ресурсозберігаючого фактора в розвитку сучасного світового та вітчизняного господарства [Текст] / О. Боровик // Економіка та держава. – 2013. – №5. – С. 88-90.

13.


Боровик, О.А. Оцінка показників ефективності функціонування новітніх ресурсозберігаючих технологій у світових та вітчизняних виробничих процесах [Текст] / О. А. Боровик // Інвестиції : практика та досвід. – 2013. – №2. – С. 37-40.

14.


Вовк, І.П. Особливості формування законодавчо-нормативного підґрунтя інноваційного розвитку сфери ресурсозбереження (на прикладі промислових підприємств України) [Текст] / І. П. Вовк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №3,Т.1. – С. 133-140.

15.


Гончарова, Н.П. Реконверсійна парадигма ресурсозабезпечення "нової економіки" [Текст] / Н. П. Гончарова // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №8. – С. 50-56.

16.


Григор`єв, С. Розвиток економічних методів управління ресурсо-й енергозбереженням у промисловому виробництві на прикладі металургійної галузі [Текст] / С. Григор`єв // Держава та регіони. – 2011. – №6. – С. 80-82.

17.


Григор`єв, С. Ефективність інновацій у ресурсо-й енергозберігаючі технології в металургії спеціальних сталей [Текст] / С. Григор`єв, І. Петрищева // Держава та регіони. – 2012. – №1. – С. 106-109.

18.


Григор`єв, С.М. Розвиток економічних методів управління ресурсо- та енергозбереженням у промисловому виробництві на прикладі металургійної галузі [Текст] / С. М. Григор`єв // Держава та регіони. – 2011. – №2. – С. 139-141.

19.


Іванова, Т. Екологізація природокористування та політика ресурсозбереження в сучасних умовах [Текст] / Т. Іванова // Економіка та держава. – 2011. – №4. – С. 123-125.

20.


Кітченко, О.М. Сутність та складові потенціалу енергозбереження промислового підприємства в умовах трансформації економіки [Текст] / О. М. Кітченко // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №2. – С. 136-143.

21.


Кулініч, О. Сучасні проблеми ресурсоспоживання економіки України в умовах глобальних процесів [Текст] / О. Кулініч // Економіка та держава. – 2011. – №8. – С. 12-14.

22.
332
М23
Манів, З.О. Регіональна економіка [Текст] : навч. посіб. / З. О. Манів, І. М. Луцький, С. З. Манів. – Львів : Магнолія 2006, 2011. – 638с. – (Вища освіта в Україні). –

23.
504
М48
Мельник, Л.Г. Эколого-экономические основы ресурсосбережения [Текст] : монографія / Л. Г. Мельник, С. А. Скоков, И. Н. Сотник. – Суми : Університетська книга, 2012. – 229с. 

24.


Назаров, В.В. Еконатурологія та соціотехнічна макросистема [Текст] / В. В. Назаров // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2008. – №2. – С. 200-205. – [Робота зі створення наукових (соціально-економічних і техніко-технологічних) основ формування та функціонування еконатурологічної узгодженої соціотехнічної макросистеми сталого інтелектуального розвитку мала б зайняти чільне місце серед об`єктивно актуальних, первинних завдань світової, не виключаючи українську, науки].

25.


Нижник, В.М. Економне використання матеріально-сировинних та енергетичних ресурсів підприємств: головне завдання сьогодення [Текст] / В. М. Нижник, Т. В. Шумовецька // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №5,Т.2. – С. 113-116.

26.
330
Н73
Новицький, В.Є. Економічні ресурси цивілізаційного розвитку [Текст] : навч. посіб. / В. Є. Новицький. – К. : НАУ, 2004. – 268с. – [Рекомендовано МОН України].

27.


Сотник, І. Економічне стимулювання ресурсозбереження у контексті сталого розвитку України [Текст] / І. Сотник // Економіст. – 2010. – №12. – С. 72-75.

28.


Сотник, І. Про макроекономічні наслідки ресурсозбереження [Текст] / І. Сотник // Економіка України. – 2009. – №10. – С. 27-35.

29.
330.341.1
С67
Сотник, І.М. Еколого-економічні механізми управління інноваційним ресурсозбереженням у машинобудуванні [Текст] : монографія / І. М. Сотник, Ю. О. Мазін. – Суми : Університетська книга, 2012. – 252с. – [Розглянуто еколого-економічні передумови реалізації інноваційного ресурсозбереження в машинобудуванні України. Сформовано інформаційну базу і методи оцінки еколого-економічної ефективності інноваційних ресурсозберігаючих заходів. Запропоновано організаційно-економічний інструментарій управління інноваційним ресурсозбереженням у машинобудівному комплексі з урахуванням екологічних факторів.
Для науковців, фахівців науково-дослідних і проектних установ, працівників промислових підприємств. Книга також буде цікавою для викладачів, аспірантів і студентів навчальних закладів.
].

30.


Таран, В.А. Ресурсосбережение - новый символ социально-економического и научно-технического прогресса [Текст] / В. А. Таран, А. В. Богатырев // Машиностроитель. – 2003. – №12. – С8-19.

31.
005
Ф27
Фатхутдинов, Р.А. Стратегический менеджмент [Текст] : учебник / Р. А. Фатхутдинов. – 5-е изд., испр. и доп. – М. : Дело, 2002. – 448с.

32.


Юдіна, О. Обгрунтування моделі управління інноваціями як чинниками ресурсозбереження на підприємстві [Текст] / О. Юдіна // Економіка та держава. – 2011. – №8. – С. 43-47.