Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Добрий вечір!Допоможіть будь-ласка знайти літературу на написання реферату з соціальної психології на тему: "Статус і престиж особистості в студентській групі"

1.
Весна, М.А. Малая студенческая учебная группа как модель самоорганизации [Текст] / М. А. Весна // Alma mater. – 2011. – №7. – С. 28-32.

2.
Грищенко, Н.А. Просоціальний напрямок сучасного виховання студентської молоді в межах особистісно-соціального підходу [Текст] / Н. А. Грищенко // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2009. – №1. – С. 39-47.

3. 37
А43 Дячук, І. Психологічні особливості міжособистісних стосунків у студентській групі [Текст] / І. Дячук, О. В. Кулешова // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. В 2-х т. – 2008. – Вип.3. Т.2.-Т.2. – С. 59-61.

4. 37
А43 Загорійчук, А. Психологічні особливості самореалізації особистості студента в органах студентського самоврядування [Текст] / А. Загорійчук, О. В. Кулешова // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. В 2-х т. – 2010. – Т.1 Вип.5.-Вип.5. – С. 80-81.

5.
Земба, А.Б. Проблема ефективності управління студентською групою: тренінг розвитку лідерських якостей студентів [Текст] / А. Б. Земба // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – №3. – С. 42-48.

6.
Капацина, А. Виховання самосвідомості особистості студента як умова розвитку і самореалізаціі [Текст] / А. Капацина // Рідна школа. – 2004. – №11. – С.26-27.

7.
Лякішева, А.В. Психологічні та соціально-педагогічні особливості функціонування студентської групи [Текст] / А. В. Лякішева // Педагогіка і психологія. – 2012. – №4. – С. 69-74.

8.
Міщенко, Н.І. Соціально-педагогічний супровід особистісно-професійного розвитку майбутніх фахівців засобами студентської субкультури [Текст] / Н. І. Міщенко // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2012. – №2. – С. 78-84.

9. 316.6
М82 Москаленко, В.В. Соціальна психологія [Текст] : підручник / В. В. Москаленко. – 2-ге вид, випр. та доповн. – К. : ЦНЛ, 2008. – 688с. – [Затверджено МОН України].

10.
Низовских, Н.А. Жизненные принципы и ценностные ориентации студенческих групп [Текст] / Н. А. Низовских // Вопросы психологии. – 2008. – №5. – С. 73-83.

11. 316.6
О-62 Оптимізація соціально-психологічного клімату групових суб`єктів освітньої діяльності [Текст] : метод. рек. / за ред. П.П. Горностая. – К. : Міленіум, 2011. – 80с.

12. 316.6
О-63 Орбан-Лембрик, Л.Е. Соціальна психологія. У 2-х кн. [Текст] : підручник. Кн.2 : Соціальна психологія груп.Прикладна соціальна психологія / Л. Е. Орбан-Лембрик. – К. : Либідь, 2006. – 560с.

13. 316.6
О-75 Основи соціальної психології [Текст] : навч. посіб. / за ред. М.М. Слюсаревського. – К. : Міленіум, 2008. – 496с. – [Існує електронна копія].

14.
Пилипенко, Н.М. Мотиваційні механізми адаптації особистості сучасного студента до навчальних змін [Текст] / Н. М. Пилипенко // Практична психологія та соціальна робота. – 2008. – №9. – С. 31-34.

15. 159.9
П44 Подоляк, Л.Г. Психологія вищої школи [Текст] : підручник / Л. Г. Подоляк, В. І. Юрченко. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – К. : Каравела, 2008. – 352с.

16. 316.6
С69 Соціальна психологія [Текст] : метод. вказівки до вивч. курсу для студ. гуманіт. напрямів підготовки / уклад. Г.А. Кошонько. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 151с.

17. 159.9
С86 Строяновська, О.В. Психологічна служба в системі освіти. Практикум з навчального курсу для практичних психологів [Текст] : навч. посіб. / О. В. Строяновська. – К. : Каравела, 2010. – 176с.

18.
Утлик, В. Психологический климат студенческой группы [Текст] / В. Утлик // Инновации в образовании. – 2010. – №8. – С. 32-45.

19.
Утлик, Э.П. Студенческая группа: психологические факторы личностного и профессионального роста студентов [Текст] / Э. П. Утлик // Инновации в образовании. – 2010. – №7. – С. 75-86.

20.
Фальова, О.Є. Особливості особистості студентів ВНЗ: динаміка від курсу до курсу та зв`язок зі спеціальністю (на допомогу практичному психологу) [Текст] / О. Є. Фальова, Є. В. Заїка // Практична психологія та соціальна робота. – 2011. – №6. – С. 69-76.

21. 316.6
Ц56 Циба, В.Т. Соціальна психологія [Текст] : навч. посіб. / В. Т. Циба, Ю. Ж. Шайгородський. – Полтава : Дивосвіт, 2009. – 336с.

22.
Шевцов, Л. Формування особистості студента. Психологічне тестування [Текст] / Л. Шевцов // Психолог. – 2006. – №7. – С. 18-19.

23. http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpkhist/2012_5/12nipsng.pdf
І. П. НІЦЕВИЧ ДИНАМІКА ЛІДЕРСТВА В СТУДЕНТСЬКІЙ НАВЧАЛЬНІЙ ГРУПІ

24. http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pedalm/texts/2011_11/001.pdf
Корякін О.О. РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ ДОМІНУВАННЯ ТА ЛІДЕРСТВА У ФОРМУВАННІ КОЛЕКТИВУ СТУДЕНТСЬКОЇ АКАДЕМІЧНОЇ ГРУПИ