Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго вечора! Допоможіть підібрати літературу на тему `ЛІДЕРСТВО ЯК ОСНОВА УСПІШНОЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ`. Предмет - основи лідерства, менеджмент. Дуже дякую


1.


Гаветти, Д. Новая психология стратегического лидерства [Текст] / Д. Гаветти // Компаньон. Стратегии. – 2011. – №9. – С. 15-23.

2.


Головата, З. Поиск и развитие лидеров с помощью коучинга [Текст] / З. Головата // Управление персоналом ( укр.). – 2012. – №4. – С. 31-32.

3.
334
C83
Гуцал, О. Свобода лидерства [Електронний ресурс] : аудиокнига / О. Гуцал // Стратегии. Лучшее [Електронний ресурс]. – 2008.

4.
331.108
Д56
Доброзорова, О.В. Організація праці менеджера [Текст] : навч. посіб. / О. В. Доброзорова, І. В. Осадчук. – К. : Кондор, 2009. – 452с. – [У навчальному посібнику розглядаються особливості управлінської праці та її наукової: організації, основні види робіт менеджера. Значну увагу приділено методичним рекомендаціям щодо підготовки студентів до практичних занять з дисципліни "Організація праці менеджера", роботі па них і позааудиторпій самостійній роботі. У ньому наведено мету, навчальні запитання до кожної теми, систему ситуаційних вправ, розрахункових задач, контролюючих тестових завдань, а також навчальних завдань для позааудиторної самостійної роботи студентів.
Посібник призначений для використання у навчальному процесі при підготовці студентів економічного факультету зі спеціальності "Менеджмент організацій". Може використовуватись при вивченні дисциплін управлінського спрямування на будь-якій іншій спеціальності, а також у системі підвищення кваліфікації, перепідготовки та одержання післядипломної освіти, для удосконалення професійної майстерності практикуючих менеджерів.


Рекомендовано МОН УКраїни].

5.


Довганец, Е. Шесть признаков образцового лидера [Текст] / Е. Довганец // Управление персоналом ( укр.). – 2012. – №4. – С. 24-27.

6.


Душина, Е. Влияние лидера на корпоративную культуру [Текст] / Е. Душина // Управление персоналом ( укр.). – 2012. – №4. – С. 33-34.

7.


Журавлева, В. Два направления развития лидерства у топ-менеджмента [Текст] / В. Журавлева // Управление персоналом ( укр.). – 2012. – №4. – С. 52.

8.
377
К17
Калашнікова, С.А. Освітня парадигма професіоналізації управління на засадах лідерства [Текст] : монографія / С. А. Калашнікова. – К. : КУ ім. Б.Грінченка, 2010. – 380с. – [Монографія присвячена висвітленню теоретичних і методичних засад професійної підготовки управлінців, які детермінуються процесом еволюції теорії та практики управління і констатацією лідерства як нової управлінської парадигми в умовах сучасних суспільних трансформацій.
На основі аналізу провідного зарубіжного досвіду щодо професійного розвитку керівників для сфер державного управління, бізнесу й освіти автором монографії ідентифіковані та обґрунтовані закономірності, структура, принципи, методи і технології, які повинні бути взяті за основу при удосконаленні вітчизняної системи професійної підготовки управлінців задля формування нової генерації лідерів.
Для: науковців, викладачів, працівників освіти, державних службовців, керівників і фахівців, діяльність яких пов`язана з професіоналізацією управління; студентів, аспірантів і докторантів, які цікавляться питаннями управління та професійного розвитку управлінських кадрів.
].

9.


Кибанов, А. Лидерство как власть [Текст] / А. Кибанов // Менеджмент и менеджер. – 2008. – №5-6. – С. 15-21.

10.


Ковальова, О. ``Відновлення лідерства США в Америках`` підгрунтя для збереження глобального лідерства [Текст] / О. Ковальова // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2012. – №1,Вип.107. – С. 141-147.

11.


Колпаков, В. Лідерство - фактор суспільного розвитку. Проблеми формування керівників-лідерів [Текст] / В. Колпаков, О. Анісімов // Персонал. – 2005. – №4. – С.68-73.

12.


Кочеткова, А.И. Введение в организационное поведение и организационное моделирование [Електронний ресурс] : учеб. пособие / А. И. Кочеткова. – М. : Дело, 2003. - Систем.вимоги: Adobe Reader/ Foxit Reader. - Режим доступу: доступний тільки для користувачів НБ ХНУ. – Загл. с экрана.

13.
005
М50
Менеджмент [Текст] : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, Н. Т. Мала, О. Г. Мельник, О. Р. Саніна. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. – 240с. – [Розглянуто усі аспекти, категорії та положення менеджменту, а саме: сутність менеджменту та його місце в загальній системі управління, еволюцію менеджменту, процес, функції та методи менеджменту, керівництво та лідерство в організації, мотиви та стилі керівництва в системі менеджменту, класифікацію та методичні принципи формування стилів керівництва, управлінські рішення та методи їх оптимізації, сутність комунікацій та їх інформаційне забезпечення, конфлікти та стреси як об`єкти керівництва, ефективність управління тощо. Висвітлено особливості фінансового менеджменту, його функції, концепції та принципи.
Для студентів, екстернів, аспірантів, викладачів вищих закладів освіти, а також менеджерів і підприємців.].

14.


Кучеренко, А. Система выращивания лидеров [Текст] : [опыт украинской компании] / А. Кучеренко, Е. Бондаренко // Управление персоналом ( укр.). – 2012. – №4. – С. 12-14.

15.
005
Л48
Лепейко, Т.І. Менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Т. І. Лепейко, О. М. Миронова. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 204с. – [Присвячено питанням вивчення основ теорії менеджменту, наведено історичний аспект розвитку науки про управління. Розглянуто прийоми та методи прийняття управлінських рішень у сучасних умовах господарювання, функції менеджменту, основи побудови комунікаційного процесу в організації, теоретичні положення оцінки ефективності управління. До кожної теми наведено питання для самоконтролю та ситуаційні вправи.
Рекомендовано для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів усіх форм навчання, які опановують навчальну дисципліну "Менеджмент", а також для керівників, спеціалістів різних галузей, підприємців, бізнесменів.].

16.


Лымарчук, Е. Практика оценки компетенции "лидерство" [Текст] / Е. Лымарчук // Управление персоналом ( укр.). – 2012. – №4. – С. 22-23.

17.
316
М50
Менегетти, А. Психология лидера [Електронний ресурс] / А. Менегетти пер. с англ. – 4-е изд., доп. – М. : "Онтопсихология", 2004. – 256с.

18.


Нестуля, О. Відповідальність лідерів організацій в умовах глобалізації [Текст] / О. Нестуля, С. Нестуля // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – №5-1. – С. 194-200.

19.
35
Н73
Новіков, Б.В. Основи адміністративного менеджменту [Текст] : навч. посіб. / Б. В. Новіков, Г. Ф. Сініок, П. В. Круш. – К. : ЦНЛ, 2004. – 560с. – [ Подано матеріал з основ управлінської діяльності і, зокрема, про особливостіадміністративно-державного управління. Розглянуто основні функції управління,питання прийняття стратегічних рішень.Висвітлено систему та сучасний досвід адміністративно-державного управління у країнах з федеральною (Німеччина,США) та унітарною (Франція, Великобританія) формою державного устрою.Розглянуто перспективи формування української школи державного адміністрування.
Для студентів та аспірантів, які вивчають адміністративний менеджмент, керівників державних адміністрацій, державних організацій різних рівнів.
].

20.
159.9
О-21
Обозов, Н.Н. Психология работы с людьми. Советы руководителю [Електронний ресурс] : учеб. пособие / Н. Н. Обозов, Г. В. Щекин. – 6-е изд., стер. – К. : МАУП, 2004. – 228с. – ил.

21.


Ортіна, Г. Гендерні аспекти лідества в практиці управління [Текст] / Г. Ортіна // Економіка та держава. – 2012. – №7. – С. 31-32.

22.


Полковенко, Т. Трансформація образу лідера в сучасному соціокультурному просторі [Текст] / Т. Полковенко // Персонал. – 2006. – №7. – С. 81-83.

23.
005
П64
Потьомкін, С.К. Менеджмент [Текст] : навч. посіб. / С. К. Потьомкін, І. М. Козлова, К. О. Яндола. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 276с. – [Викладено питання, пов`язані із сутністю та еволюцією менеджменту, роллю та функціями менеджерів, методами, що застосовуються в менеджменті, комунікаційними процесами в менеджменті, оцінкою ефективності управління. Поєднано теоретичні основи із практичними завданнями.
Рекомендовано для студентів економічних спеціальностей.].

24.
005
С12
Савельєва, В.С. Організаційна поведінка [Текст] : навч. посіб. / В. С. Савельєва, О. Л. Єськов, В. М. Вакуленко. – К. : ЦУЛ, 2012. – 240с. – [У навчальному посібнику розглядаються теоретико-методологічні, історичні, соціально-психологічні основи організаційної поведінки. Визначаються й уточнюються основні поняття в галузі організаційної культури, досліджуються фактори й цінності, що впливають на становлення організаційної поведінки. Обґрунтовуються методологічні й методичні основи формування й реалізації організаційної поведінки на виробничому підприємстві.
Посібник призначений для студентів і магістрів економічних факультетів, слухачів системи післядипломної освіти, аспірантам.

Рекомендовано МОН України].

25.
005
С24
Свидрук, І.І. Креативний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / І. І. Свидрук. – К. : ЦУЛ, 2012. – 224с. – [У навчальному посібнику висвітлено засади управління креативними процесами на підприємствах. Розглядаються теоретичні аспекти і шляхи практичного застосування знань в галузі креативного менеджменту. Матеріал викладено з урахуванням закордонного і вітчизняного досвіду в цьому порівняно новому напрямку менеджменту, що дозволить студентам отримати необхідні знання, виявити та розвинути якості і навички, необхідні для ефективної роботи креативного управлінця.
Посібник призначено для студентів спеціальності 8.000014 «Управління інноваційною діяльністю», а також слухачам системи підвищення кваліфікації, аспірантам, підприємцям, управлінським працівникам вітчизняних підприємств.

Рекомендовано МОН України].

26.


Сидор, О. Лидер от Бога, или Чему не учат руководителей? [Текст] / О. Сидор // Управление персоналом ( укр.). – 2012. – №4. – С. 28-30.

27.
316
С42
Скібіцька, Л.І. Лідерство та стиль роботи менеджера [Текст] : навч. посіб. / Л. І. Скібіцька. – К. : ЦУЛ, 2009. – 192с. – [Викладено сутність і значення керівництва, влади та лідерства в управлінні підприємствами, в антикризовому управлінні підприємствами, в управлінні конфліктами і стресами та в управлінні опором стратегічним змінам.
Посібник призначений для студентів усіх спеціальностей економїко-підпри-ємницького напряму, у навчальних планах яких передбачено вивчення діісциплііі «Основи менеджменту», «Менеджмент персоналу» «Менеджмент організацій», «Конфліктодогія», «Організація праці менеджера».

Рекомендовано МОН України].

28.


Словіцька, Т. Сутність феноменів керівництва та лідерства [Текст] / Т. Словіцька // Університетські наукові записки. – 2009. – №3. – С. 306-312.

29.


Сокольский, М. Сам себе лидер [Текст] / М. Сокольский // Управление компанией (укр.изд.). – 2010. – №3. – С. 28-33. – [Самолидерство как способ повышения личной эффективности руководителя].

30.


Стеців, С.Р. Вплив лідерства на реалізацію та підтримання змін в організації [Текст] / С. Р. Стеців // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – №22(682). – С. 134-138.

31.


Сударкин, А. Обучение руководителя: все гениальное просто [Текст] / А. Сударкин // Управление персоналом ( укр.). – 2012. – №4. – С. 20-21.

32.


Сыромятников, И.В. Развитие лидерского потенциала руководителей как цель субъектно-ориентированной системы психологического сопровождения [Текст] / И. В. Сыромятников, Э. В. Репин // Инновации в образовании. – 2010. – №3. – С. 86-92.

33.


Филипповская, Ю. Время лидеров-старейшин [Текст] : [психология построения отношений с партнерами, сотрудниками...] / Ю. Филипповская // Компаньон. Стратегии. – 2012. – №6. – С. 40-43.

34.


Фролова, Т.О. Інвестиційний фактор глобального лідерства [Текст] / Т. О. Фролова // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №8. – С. 8-13.

35.
005
Х52
Хитра, О.В. Організаційна поведінка [Текст] : курс лекцій / О. В. Хитра. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – 247с.

36.


Христич, А. Готовим лидеров изменений [Текст] / А. Христич // Компаньон. – 2012. – №21. – С. 20-21. – [Развитие лидерских навыков у руководителей для проведения изменений в компании].

37.
316
Ч-20
Чаран, Р. Кадровый эскалатор: нанять или воспитать лидера? [Текст] / Р. Чаран, С. Дроттер, Д. Ноэл пер. с англ. А.Н.Стерляжникова; под науч. ред. А.В.Буровой. – М. : Стандарты и качество, 2009. – 216с. – (Деловое совершенство).

38.
338(477)
П78
Щегельська, А. Проблеми формування лідерських якостей у сучасних керівників [Текст] / А. Щегельська, А. Черномазюк // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.2. – С. 137-139.

Додатково радимо також переглянути документи тем з підтемами: Економічні науки//система Лайкерта Р.=система лідерства Лайкерта Р., Суспільні науки//економічне лідерство=лідерство в економіці, Суспільні науки//лідерство, Суспільні науки//лідерський потенціал