Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Допоможіть будь ласка з літературою до написання реферату на тему "Директ маркетинг, або особисті прямі продажі "

1.


FMCG: за и против директ-маркетинга [Текст] // Маркетолог. – 2005. – №6. – С. 40-42. – [Нужны ли DM-проекты для продвижения товаров массового спроса, и если да, то какие].

2.


Директ-маркетинг в Украине: итоги 2009-го и прогнозы на 2010 год [Текст] // Маркетинговые исследования в Украине. – 2010. – №1. – С. 64-66.

3.


Європейська федерація директ-маркетингу. Європейський кодекс використання особистої інформації у директ-маркетингу [Текст] // Маркетинг в Україні. – 2006. – №1. – С. 56-66.

4.


Кризис и директ-маркетинг - бояться или использовать? [Текст] // Маркетинг и реклама. – 2009. – №9. – С. 38-42.

5.


Объем рынка директ-маркетинга посчитали! [Текст] // Маркетинг и реклама. – 2006. – №4. – С. 58-60.

6.


Продаж товарів зі знижками [Текст] // Вісник податкової служби України. – 2009. – №16. – С. 22-23. – [податковий облік].

7.
339.3
К63
Комерційна діяльність [Текст] : підручник /  за ред. В.В. Апопія. – 2-ге вид., переробл., доповн. – К. : Знання, 2008. – 558с. – [Допущено МОН України].

8.
339.9
О-64
Организация и техника проведения внешнеэкономических операций [Текст] : конспект лекций /  авт.-сост. Н.В. Бендина. – М. : ПРИОР, 2000. – 160с.

9.


Алексеева, А. Обострение тет-а-тет [Текст] / А. Алексеева // Компаньон. – 2009. – №44. – С. 27-28. – [Коммуникации с потребителями во время кризиса].

10.


Белецкий, А. Продажи без продаж. Часть 1. Информирование [Текст] / А. Белецкий // Маркетинг и реклама. – 2010. – №6. – С. 28-36. – [Директ-маркетинг].

11.
339.1
Б44
Бєлявцев, М.І. Інфраструктура товарного ринку [Текст] : навч. посіб. / М. І. Бєлявцев, Л. В. Шестопалова. – К. : ЦНЛ, 2005. – 416с. – [ Навчальний посібник складений відповідно до програми дисципліни «Інфраструктура товарного ринку». У посібнику розглянуті суть, призначення і склад інфраструктури товарного ринку, характеризуються складові частини інфраструктурного комплексу товарного ринку. Особлива увага приділена специфічним особливостям роботи оптових посередників в сучасних умовах господарювання. Матеріал викладений логічно і послідовно, представлені основні поняття і терміни. Навчальний посібник призначений для навчальних цілей і адресований студентам, аспірантам, викладачам вузів економічного профілю, практичним працівникам, фахівцям у сфері товарного обігу, комерційної діяльності, маркетингу.
].

12.


Бильдюкевич, О. Настоящий профессионал [Текст] / О. Бильдюкевич // Маркетинг и реклама. – 2006. – №6. – С. 52-55. – [Директ-маркетинг].

13.


Головкіна, Н. Сучасні тенденції розвитку персонального продажу: аналіз, практика, управління [Текст] / Н. Головкіна // Маркетинг в Україні. – 2008. – №1. – С. 9-15. – [Маркетингові комунікації].

14.


Гонтмахер, К. Жизненный цикл программы лояльности [Текст] / К. Гонтмахер // Маркетинг и реклама. – 2010. – №6. – С. 22-26. – [Директ-маркетинг].

15.


Гридин, Д. Убийцы откликов - основные ошибки директ-маркетинговых кампаний [Текст] / Д. Гридин // Маркетинг и реклама. – 2009. – №10. – С. 46-49.

16.


Данишевская, О. Отличный улов: ключевые техники создания работающих рассылок [Текст] / О. Данишевская // Маркетинг и реклама. – 2011. – №7-8. – С. 70-73. – [Интернет-маркетинг].

17.


Деревицкий, А. Деньги делает тот кто не знает слова "маркетинг" [Текст] / А. Деревицкий // Менеджмент и менеджер. – 2003. – №1. – С.37-42. – [Славянский ключ к продажам - ориентация на личностный контакт продавца с покупателем].

18.


Джонстон, Г. Субподрядчик связи [Текст] / Г. Джонстон // Компаньон.Стратегии. – 2010. – №1-2. – С. 51-54. – [Персонализированный подход к клиенту с помощью средств связи].

19.


Добудєлова, А. Особливості та проблеми вітчизняного директ-маркетингу [Текст] / А. Добудєлова, О. Юринець // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – №15(633). – С. 223-228.

20.


Занько, Б. Бухгалтерський і податковий облік продажу товарів за договором комісії [Текст] / Б. Занько // Вісник податкової служби України. – 2011. – №21. – С. 38-48. – [Вкладка].

21.


Зинчук, А. О преимуществах прямых коммуникаций в решении бизнес-задач и не только (к международному бизнес-форуму "Дни директ маркетинга в Украине") [Текст] / А. Зинчук // Маркетинг и реклама. – 2009. – №5. – С. 69-74.339.138.

22.


Калашник, В. Директ-маркетинг в Украине: перспетивы развития отрасли [Текст] / В. Калашник // Маркетинг и реклама. – 2009. – №1. – С. 43-45.

23.


Калашник, В. Директ-маркетинг: інструмент для обраних [Текст] / В. Калашник // Маркетинг в Україні. – 2007. – №4. – С. 4-8.

24.


Калашник, В. Построение тет-а-тет [Текст] / В. Калашник // Компаньон. – 2010. – №1-2. – С. 18-19. – [Директ-маркетинг].

25.


Корягін, С.В. Сучасні системи оплати праці працівників персонального продажу [Текст] / С. В. Корягін // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2006. – №12 (567). – С. 68-73.

26.


Костира, Т. Ринок директ-маркетинга в Польше и западной Европе [Текст] / Т. Костира // Маркетинг и реклама. – 2002. – №3. – С. 28-29.

27.


Крикунов, М. От е-коммерции и к м-коммерции - перспективы директ-маркетинга. Что меняется в маркетиговой игре с потребителями? [Текст] / М. Крикунов // Маркетинг и реклама. – 2003. – №4. – С. 14-17.

28.


Левченко, Е. Практические аспекты телемаркетинга, или как сделать первый шаг к продажам [Текст] / Е. Левченко // Маркетинг и реклама. – 2005. – №7-8. – С. 72-75.

29.


Любивый, Д. Телемаркетинг и продажи: как добиться результата и как его измерить? [Текст] / Д. Любивый // Маркетинг и реклама. – 2005. – №11. – С. 50-54. – [Директ-маркетинг].

30.


Майорова, Н.І. Принципи сучасного маркетингу [Текст] / Н. І. Майорова // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2004. – №1,Ч.2,Т.2. – С. 36-39. – [В статті зроблено спробу систематизувати принципи сучасного маркетингу в банківській діяльності. Досліджуються причини і фактори, що формують довіру клієнтів до комерційних банків. Наведений рейтинг комерційних банків у західному регіоні України і, зокрема, у м. Хмельницькому. Розглядаються особливості особистого продажу банківських послуг як одного з найефективніших інструментів просування банківських продуктів.].

31.


Перекатов, А. Call Center&CRM: построение решения, эффективного в битве за клиента [Текст] / А. Перекатов // Маркетинг и реклама. – 2010. – №5. – С. 44-53. – [Директ-маркетинг].

32.


Пилипчук, В.П. Розвиток директ-маркетингових послуг в Україні [Текст] / В. П. Пилипчук, А. М. Папоян // Маркетинг в Україні. – 2002. – №5. – С. 48-50.

33.


Пирогова, Т. Дни Директ Маркетинга в Украине- 2008 [Текст] / Т. Пирогова // Маркетинг и реклама. – 2008. – №6. – С. 4-5.

34.
339.138
П76
Примак, Т.О. Маркетингові комунікації на сучасному ринку [Текст] : навч. посіб. / Т. О. Примак. – К. : МАУП, 2003. – 200с.

35.


Разумний, А.Г. Дослідження особистого продажу лікарських засобів в Україні [Текст] / А. Г. Разумний // Маркетинг в Україні. – 2002. – №1. – С. 13-17. – [маркетингові дослідження].

36.
005
Р31
Ребрик, С. Тренинг профессиональных продаж [Електронний ресурс] / С. Ребрик. – М. : Изд-во "ЭКСМО". – 112с.

37.


Рябоконь, Н.П. Прямі та непрямі канали збуту страхових продуктів відповідно до етапів його життєвого циклу [Текст] / Н. П. Рябоконь // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №1. – С. 162-166. – [В статті виділено стадії життєвого циклу страхового продукту, обґрунтовано взаємозв’язок між страховими продуктами і системою їх реалізації та сформульовано специфічні риси організації прямих й непрямих продажів.
In the article are selected the stages of the life cycle of the insurance product, is substantiated the correlation between insurance products and their sales system and are formulated the specific traits of the direct and indirect sales organization.
Ключові слова: страховий продукт, канал реалізації, життєвий цикл страхового продукту, прямий продаж страхових продуктів, непрямий продаж страхових продуктів.].

38.


Рябухин, А. Новый курс [Текст] : [опыт внедрения системы клиентоориентированности] / А. Рябухин // Управление компанией (укр.изд.). – 2012. – №4. – С. 30-37.

39.


Ряполов, К. Допустимая цена убеждения тет-а-тет [Текст] / К. Ряполов // Компаньон. – 2004. – №23. – С. 16-21. – [Прямые продажи].

40.


Ряполов, К. Игра со словами и смыслами [Текст] / К. Ряполов // Компаньон. – 2006. – №39. – С. 22-26. – [Мастерство продавцов в деле увеличения продаж].

41.


Садовский, Д. Двойной DM [Текст] / Д. Садовский // Маркетолог. – 2005. – №2. – С. 38-42. – [Как мы продвигали издание о директ-маркетинге с помощью директ-маркетинга].

42.


Сейтан, М. Как порождать полезную инициативу для вашего бизнеса. Трюки и подсказки для повышения roi (коэффициента окупаемости инвестиций в ведущие кампании) [Текст] / М. Сейтан // Маркетинг и реклама. – 2006. – №9. – С. 43-47.

43.


Сухих, К. Директ-маркетинг - пять абзацев о главном [Текст] / К. Сухих // Маркетинг и реклама. – 2010. – №6. – С. 46-48.

44.


Теахан, М. Обычные ошибки, допускаемые малым и средним бизнесом при использовании директ-маркетинга [Текст] / М. Теахан // Маркетинг и реклама. – 2006. – №9. – С. 48-52.

45.
658.8
Т31
Тєлєтов, О.С. Маркетинг у промисловості [Текст] : підручник / О. С. Тєлєтов. – К. : ЦНЛ, 2004. – 248с. – [ У підручнику викладено сукупність положень, що розкривають сутність маркетингової діяльності в промисловості, та основних проблем, які доводиться вирішувати працівникам відповідних служб промислових підприємств в умовах ринкової економіки. У книзі наведена значна кількість прикладів з практики вітчизняних промислових підприємств, які зібрані безпосередньо автором або під його керівництвом, запропоновано комплекс запитань, тестових та розрахункових завдань, що пройшли апробацію у вищих навчальних закладах України.
Книга розрахована на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів усіх форм навчання, слухачів ФПФ, а також може бути корисною фахівцям промислових підприємств (менеджерам, маркетологам, виробникам, економістам, розроблювачам нової техніки та ін.) і всім, хто бажає опанувати основи маркетингу в промисловості самостійно.
].

46.


Тэахан, М. Управление данными: хорошо ли для директ-маркетинга? [Текст] / М. Тэахан // Маркетинг и реклама. – 2005. – №5-6. – С. 58-61.

47.
339.138
Ф31
Фёгеле, З. Директ-маркетинг. 99 практических советов, как найти потребителя [Текст] / З. Фёгеле пер. с нем. – 2-е изд. – М. : Интерэкспрерт, 1999. – 256с.

48.


Фролова, А. Директ-маркетинг, управление базами данных... Что дальше? [Текст] / А. Фролова // Маркетинг и реклама. – 2005. – №10. – С. 50-51.

49.


Хилти, Р.П. Как завоевать доверие потребителей Интернет-услуг: инстременты и технологии европейских стандартов [Текст] / Р. П. Хилти // Маркетинг и реклама. – 2005. – №5-6. – С. 70-74. – [Директ-маркетинг].

50.


Шилова, М. Директ-маркетинг в системе продаж компании [Текст] / М. Шилова // Маркетинг и реклама. – 2010. – №9. – С. 61-70.

51.


Шишкін, В.О. Організація прямих продажів промислової компанії [Текст] / В. О. Шишкін, В. Г. Дружина // Інвестиції : практика та досвід. – 2008. – №9. – С. 39-40.

52.
339.1
Ш66
Шканова, О.М. Інфраструктура товарного ринку [Текст] : навч. посіб. / О. М. Шканова. – К. : ЦНЛ, 2006. – 320с. – [Рекомендовано МОН України].