Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Допоможіть будь ласка з літературою до реферату на тему : "Процедури реструктуризації кредиторської заборгованості підприємства". Предмет -антикризове управління.


1.
65
А72
Антикризове управління підприємством [Текст] : навч. посіб. /  за заг. ред. З.Є. Шершньової. – К. : КНЕУ, 2007. – 680с. – [Рекомендовано МОН України].

2.
334.012.6
Б91
Бурий, С.А. Антикризове управління та управлінські рішення- проблеми підприємств малого бізнесу [Текст] : монографія / С. А. Бурий, Д. С. Мацеха. – Хмельницький : Тов. "Тріада-М", 2006. – 93с. – [ Робота присвячена проблемам антикризового управління та процесу прийняття управлінських рішень на підприємствах малого бізнесу. Розглянуто сутність кризи підприємства, її види, причини виникнення. Розкрита суть управлінських рішень в менеджменті малого підприємства. Визначені фактори що впливають на процес прийнятгя управлінських рішень, а також сама специфіка цього процесу для малих підприємств.
Розрахована на менеджерів підприємств, може бути корисною для студентів та аспірантів економічних спеціальностей.
].

3.
65
В19
Василенко, В.О. Антикризове управління підприємством [Текст] : навч. посiб. / В. О. Василенко. – К. : ЦУЛ, 2003. – 504с.

4.


Грабчак, Д.В. Проблеми залучення фінансових ресурсів для підтримання зростаючих обсягів діяльності у розрізі управління дебіторською та кредиторською заборгованістю підприємства [Текст] / Д. В. Грабчак // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №6. Т.1. – С. 235-238. – [У статті проведено аналіз сучасного стану залучення, стимулювання та захисту іноземних інвестицій. Розглянувши проблеми інвестування в економіку України, запропоновано можливі шляхи вирішення ситуації, що склалася].

5.


Грабчак, Д.В. Проблеми реструктуризації дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства за умов нестабільного зовнішнього середовища [Текст] / Д. В. Грабчак // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №6,Т.1. – С. 133-136. – [У даній статті розглянуті проблеми реструктуризації дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства.
Характерною ознакою нестабільного зовнішнього середовища виступає дефіцит фінансових ресурсів на ринку запозичень та падіння обсягів діяльності. Наслідком таких факторів виступає неспроможність підприємства вчасно погасити кредиторську заборгованість або стягнути дебіторську заборгованість. Ефективним вирішенням такого роду проблем є процес реструктуризації заборгованості, що включає у себе цілий ряд принципів, умов та можливих наслідків.
The problems of restructuring of debtor and creditor debt of enterprise are considered in this article. The deficit of financial resources comes forward the characteristic sign of unstable external environment at the market of borrowings and falling of volumes of activity. Insolvency of enterprise comes forward investigation of such factors in good time to liquidate an account payable or exact an account receivable. An effective decision such of problems is a process of restructuring of debt, which includes for itself a number of principles, terms and possible consequences.
Ключові слова: дебіторська заборгованість, кредиторська заборгованість, відстрочка платежу, прострочена заборгованість, реструктуризація заборгованості.].

6.


Грабчак, Д.В. Проблеми управління дебіторською та кредиторською заборгованістю підприємства [Текст] / Д. В. Грабчак // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №6,Т.1. – С. 123-126. – [Розглянуто проблеми управління дебіторською та кредиторською заборгованістю підприємства в умовах високо конкурентного та динамічного ринкового середовища. Виділено шляхи накопичення заборгованості які є найбільш поширеними. Запропоновано сформулювати чіткі принципи формування та контролю накопичення заборгованості як обов’язкові елементи ефективного управління підприємством.].

7.
004
А43
Грабчак, Д.В. Сучасне інформаційне забезпечення управління дебіторською та кредиторською заборгованістю підприємства [Текст] / Д. В. Грабчак // Актуальні проблеми комп`ютерних технологій. – 2008. – Т. 1. – С. 78-81.

8.


Грешко, Р.І. Внутрішні та зовнішні чинники впливу на фінансово-господарську діяльність промислових підприємств [Текст] / Р. І. Грешко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №2,Т.2. – С. 126-130. – [У статті розглянуто основні екзогенні та ендогенні чинники впливу на фінансово-господарську діяльність промислових підприємств. Здійснено їх систематизацію та класифікацію за певними ознаками. Визначено місце чинників у системі економічних відносин промисловості України. Розкрито шляхи підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності згаданих підприємств.
In the article the basic exogenous and endogenous factors of influence are considered on financially economic activity of industrial enterprises. Their systematization and classification is carried out on certain signs. Certainly place of factors in the system
of economic relations of industry of Ukraine. The ways of increase of efficiency are exposed financially economic to activity of the mentioned enterprises
Ключові слова: фінансово-господарська діяльність, помислові підприємства, кредиторська заборгованість, збитковість, собівартість продукції, витрати.].

9.
65
Д69
Дорошук, Г.А. Антикризове управління підприємством: теорія та практика [Текст] : навч. посіб. / Г. А. Дорошук, Н. М. Дащенко. – Львів : Новий світ-2000, 2010. – 332с. – [У посібнику розкриті основні положення антикризового управління, елементи механізму запобігання банкрутства, розглянуто алгоритм діагностики банкрутства, стратегічні та тактичні аспекти подолання кризових ситуацій, питання реструктуризації та санації підприємств. До кожної глави запропоновані практичні завдання у вигляді завдань і ситуацій, тести, кросворди, контрольні питання, наведена авторська методика розробки антикризових програм на підприємстві.
Посібник супроводжується програмним продуктом, який дозволяє самостійно проводити тестування за темами курсу, а також проводити діагностику банкрутства і а обирати базову стратегію його запобігання.
Посібник призначений для студентів, слухачів маї ісгерських програм економічних вузів, буде корисним бізнесменам і менеджерам підприємств.


Рекомендовано МОН України].

10.


Калюжний, В. Про аналітичні властивості показника відносної кредиторської заборгованості підприємств [Текст] / В. Калюжний, Н. Михаліцька // Економіст. – 2003. – №8. – С. 32-34.

11.


Карвацька, Н.С. Санація пасиву балансу в процесі фінансового оздоровлення підприємств [Текст] / Н. С. Карвацька // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №2, Т.1. – С. 88-92. – [Автором визначено напрямки виконання санації балансу підприємства. Доведено необхідність виділення в окрему складову заходи щодо санації пасиву балансу, систематизовано та проаналізовано
функціональний їх склад. Дано рекомендації щодо прийняття раціональних рішень стосовно вибору інструментарію зниження кредиторської заборгованості підприємства.].

12.
65.016.7
К26
Карпунь, І.Г. Антикризові заходи на підприємстві: управління, стратегія, цілі та завдання [Текст] : монографія / І. Г. Карпунь. – Львів : Магнолнія, 2008. – 440с. – (Вища освіта в Україні). – [Комплексно досліджені сучасні підходи фінансових антикризових заходів на вітчизняних підприємствах. Розглядаються основні фактори негативного впливу на фінансову стійкість і платоспроможність суб`єктів господарювання і шляхи його нейтралізації, узагальнено концептуальні засади антикризового управління та проаналізоіано його економічно-правове забезпечення.
Значна увага в роботі приділена стратегії та фінансуванню антштшзових заходів, методології оцінювання загрози фінансової кризи на підприємстві, а також раціональні підходи удосконалення державної політики фінансової підтримки реального сектора економіки. Особлива увага приділена соціально-психологічним факторам, т юдській природі виникнення і ліквідації небезпечних виробничій ситуацій. По всіх аспектіїх антикризового управління обгрунтовані цілі та завдання.
Монографію адресовано працівни кам органів державної влади, фахіі іцям фінансового сектора, науковцям, викладачам, слухачам магістерських програм та студентам економічних та інших спеціальностей. Праця буде корисною дія бізнесменів та менеджерів підприємств.
].

13.


Козлова, В.В. Проблеми залучення іноземних інвестицій в Україні в умовах світової кризи [Текст] / В. В. Козлова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №6. Т.1. – С. 279-284. – [Розглянуто аспекти управління дебіторською та кредиторською заборгованістю в період зростання обсягів діяльності підприємства. Визначено, що даний процес виступає як наслідком реалізації успішної стратегії розвитку підприємства, так і незалежною від підприємства кон’юнктурою зростання обсягів ринку споживання. Наголошено на важливих умовах залучення фінансових ресурсів, необхідності детального аналізу фінансово-господарського стану підприємства, оцінці передумов зростання та отриманні ефекту від збільшення обсягів внаслідок залучення додаткових фінансових ресурсів.].

14.
658.14/.17
К60
Колісник, М.К. Фінансова санація і антикризове управління підприємством [Текст] : навч. посіб. / М. К. Колісник, П. Г. Ільчук, П. І. Віблий. – К. : Кондор, 2007. – 272с. – [ У навчальному посібнику, підготовленому відповідно до робочих навчальних програм навчальних курсів "Фінансова санація і банкрутство підприємств" та "Антикризове управління фінансами підприємств", розкрито сутність фінансової санації підприємств, порядок її здійснення, принципи антикризового управління підприємствами, завдання санаційного аудиту і контролінгу, охарактеризовано фінансові джерела санації підприємства, розглянуто економіко-правові аспекти санації та банкрутства підприємств тощо.
Матеріал викладено з урахуванням чинного законодавства і практики його застосування в Україні. Подано тлумачення основних понять і термінів.
Призначений для студентів і магістрів економічних вузів, аспірантів, викладачів, практичних працівників промислового і фінансово-кредитного сектору економіки.
].

15.
65
К82
Кривов`язюк, І.В. Антикризове управління підприємством [Текст] : навч. посіб. / І. В. Кривов`язюк. – К. : Кондор, 2008. – 366с. – [Навчальний посібник розглядає теоретичні та прикладні аспекти анти-кризового управління підприємством. Розкрито концепцію життєвого циклу підприємства та її використання при побудові системи управління, вплив зовнішнього середовища на тривалість і конфігурацію життєвого циклу підприємства, аналіз передумов і ознаки прояву кризових явищ на підприємстві, поведінку підприємства у різних кризових станах. Також приділено увагу питанням державної політики щодо подолання кризи в економіці й досвіду антикризового управління на підприємствах України.
Суттєво доповнює зміст посібника навчальний практикум з тестових і практичних завдань, перелік питань для контролю знань студентів, приклад розробки системи антикризових заходів для конкретного підприємства.
Книга призначена для викладачів та студентів вищих економічних навчальних закладів і факультетів за спеціальністю "Менеджмент організацій". Буде корисна й всім тим, хто має намір самостійно поглибити знання з економіки і управління підприємством.Реко].

16.


Кучер, В.А. Методичні основи діагностики ефективності антикризового управління підприємством [Текст] / В. А. Кучер // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №2,Т.1. – С. 61-64. – [Запропоновано теоретико-методичні основи планування антикризового управління підприємством. Доведено їх до практичних рекомендацій на прикладі промислового підприємства. Диференційовано за етапами класифікацію діагностики антикризового управління. Визначено роль діагностики в управлінні.
Theoretic-methodical bases of planning of anti-recessionary operation of business are offered. It is finished them to practical recommendations by the example of the industrial enterprise. Classification of diagnostics of anti-recessionary management is differentiated by stages. The role of diagnostics in management is determined.
Ключові слова: антикризове управління, діагностика, прогнозування, зовнішнє оточення, промислове підприємство, кризовий стан, асортимент продукції, сервісне обслуговування, якість продукції.].

17.


Логутова, Т.Г. Алгоритм реструктуризації кредиторської заборгованості підприємства [Текст] / Т. Г. Логутова, Д. О. Дресвянніков // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №5. – С. 89-96.

18.


Марусяк, Н.Л. Дебіторська та кредиторська заборгованості як основні фінансові регулятори кругообігу оборотного капіталу підприємства [Текст] / Н. Л. Марусяк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №2,Т.2. – С. 139-142. – [У статті розглянуто дебіторську та кредиторську заборгованості підприємства як основні фінансові регулятори кругообігу оборотного капіталу. Здійснено пропозиції щодо поліпшення стану розрахунків у практиці реалізації продукції у
кредит.
In the article debit and credit indebtedness of enterprise as basic financial regulators of operating capital turnover are considered. Offers for improvement of the state of accounts in practice of realization the products in a credit are motivated.
Ключові слова: дебіторська заборгованість, кредиторська заборгованість, оборотний капітал, кругообіг оборотного капіталу.].

19.
658.14/.17
М80
Мороз, О.В. Фінансова діагностика у системі антикризового управління на підприємствах [Текст] : монографія / О. В. Мороз, О. А. Сметанюк. – Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2006. – 163с. – [ В монографії здійснено аналіз фінансової діагностики в системі антикризового управління. Узагальнено теоретико-методологічні і прикладні аспекти цієї категорії. На прикладі підприємств харчової промисловості Вінниччини обґрунтовано та розроблено багатофакторну модель діагностики фінансового стану підприємства. Обгрунтовано систему антикризового управління на підприємствах на постійній основі, проведено узагальнення та оцінювання сучасних превентивних та реактивних інструментів такого управління.
Для науковців, спеціалістів народного господарства, викладачів, аспірантів, студентів.
].

20.
65
М80
Мороз, О.В. Інституціональні особливості превентивного антикризового управління підприємством [Текст] : монографія / О. В. Мороз, І. В. Шварц. – Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2006. – 137с. – [ В монографії здійснено аналіз особливостей превентивного антикризового управління підприємством. На прикладі підприємств м`ясопереробної промисловості досліджено спектр основних проблем процесу антикризового управління на сучасному етапі функціонування вітчизняних підприємств. Обгрунтовано концептуальні положення, завдання, шляхи та заходи підвищення ефективності превентивного антикризового управління підприємством в Україні.
Для науковців, спеціалістів народного господарства, викладачів, аспірантів, студентів.
].

21.


Потій, В. Кредиторська заборгованість і її роль у формуванні капіталу підприємства [Текст] / В. Потій, Г. Куліш // Ринок цінних паперів України. – 2010. – №3-4. – С. 23-26.

22.


Пухальський, В.В. Дослідження джерел формування інвестиційних ресурсів підприємства [Текст] / В. В. Пухальський // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №2,Т.2. – С. 30-33. – [Визначено внутрішні та зовнішні джерела формування інвестиційних ресурсів підприємств. Дослі-джено основні проблеми формування інвестиційних ресурсів за допомогою таких джерел як: частина прибут-ку підприємства, амортизаційні відрахування, випуск акцій та облігацій, акціонерний капітал, кредиторська заборгованість, лізинг, іпотечне кредитування, банківське кредитування, бюджетні асигнування, кошти населення, іноземне фінансування. Запропоновано формалізований підхід до щодо залучення інвестиційних ресурсів на підприємство.].

23.


Сологуб, С.М. Методичні підходи до синхронізації дебіторської та кредиторської заборгованостей на підприємствах Укрзалізниці [Текст] / С. М. Сологуб // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №16. – С. 67-69.

24.
65.012.35
Т35
Терещенко, О.О. Антикризове фінансове управління на підприємстві [Текст] : монографія / О. О. Терещенко. – К. : КНЕУ, 2008. – 272с.

25.
65
Ш87
Штангрет, А.М. Антикризове управління підприємством [Текст] : навч. посіб. / А. М. Штангрет, О. І. Копилюк. – К. : Знання, 2007. – 335с. – [Рекоменжовано МОН України].