Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Прошу допомогти знайти літературу для написання реферату з логістики: Історичний аспект розвитку логістики. Відображення логістики в Україні.
>>> Дякую!
>>>

1.


Перспективы развития рынка почтовой логистики в Украине [Текст] // Логистика: проблемы и решения. – 2012. – №6. – С. 80-83.

2.


Андрухова, О.О. Перспективи формування єдиної теоретико-методичної бази логістики в Україні [Текст] / О. О. Андрухова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №6,Т.1. – С. 87-90. – [Пропонуємо всесторонньо обговорити перспективи створення в Україні єдиної теоретико- методичної бази логістики, яка б відповідала вимогам постіндустріального суспільства з його високими соціально-етичними стандартами і можливостями науково-технічного прогресу, що відкриваються.].

3.


Антонюк, І.Б. Інтеграція України в глобальне логістичне середовище та створення мережі міжнародних логістичних центрів [Текст] / І. Б. Антонюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.1. – С. 256-262. – [В сучасних умовах посилення міжнародної кооперації та інтеграції в сфері виробництва все більшої ваги набуває врахування міжнародного логістичного чинника. Для ефективної інтеграції України в міжнародні логістичні мережі назріла
потреба в створенні за участю держави дворівневої системи міжнародних логістично-транспортних розподільчих центрів. В статті розглянутий досвід розвинутих країн світу щодо створення міжнародних логістичних центрів, який можна запровадити для розвитку сприятливого логістичного середовища.
Under modern conditions of international cooperation and integration in the production area consideration of international logistics factor gains importance. Ukraine`s effective ingration into international logistics network promotes the need of creation of
two-level international logistics-transport distribution centres with state assistance. Experience of the world highly developed countries as to the creation of international logistics centres for development of favourable logistics environment is considered in
the article.
Ключові слова: транспортно-логістичні центри, логістичне середовище, міжнародні логістичні центри, логістичний хаб.].

4.


Бодрецький, М.В. Сутнісно-змістова характеристика логістики та її роль у сучасній економіці [Текст] / М. В. Бодрецький // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №22. – С. 51-53.

5.


Бондарчук, Ю.С. Використання логістики, як один із шляхів успішного ведення бізнесу в Україні [Текст] / Ю. С. Бондарчук // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2002. – №2,Ч.1. – С. 336-339. – [
В статті розкривається сутність логістики як системного чиннику організації бізнесу на рівні виробника та споживача з усіма складовими. На основі вивчення історичного розвитку логістики як наукового напрямку дослідження систем управління запасами здійснюється їх класифікація, а також визначаються головні правила логістичного процесу.].

6.


Величко, О. Формування логістичних систем у сучасному агробізнесі України [Текст] / О. Величко // Економіка та держава. – 2011. – №12. – С. 63-65.

7.


Верхоглядова, Н.І. Значення та сутність терміну "логістика" [Текст] / Н. І. Верхоглядова, Т. Є. Іваницька // Держава та регіони. – 2011. – №2. – С. 29-34.

8.
658.7.012.34
Г13
Гаджинский, А.М. Логистика [Електронний ресурс] : учебник / А. М. Гаджинский. – 2-е изд. – М. : Информационно-внедренческий центр "Маркетинг", 1999. – 228с.

9.


Гой, І.В. Особливості та перспективи формування логістичного середовища в Україні [Текст] / І. В. Гой, І. В. Бабій // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №3,Т.3. – С. 110-113.

10.


Гой, І.В. Проблеми інтеграції України в світові логістичні структури [Текст] / І. В. Гой, І. В. Бабій // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №2, Т.1. – С. 130-136. – [Досліджуються стан розвитку зовнішньої торгівлі країни, проблеми і перспективи інтеграції України у світову логістичну інфраструктуру].

11.


Голованенко, М.В. Розвиток логістичних систем в Україні: стан і перспективи [Текст] / М. В. Голованенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.3. – С. 19-22.

12.


Голованенко, М.В. Розвиток логістичних систем в Україні: стан і перспективи [Текст] / М. В. Голованенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.3. – С. 19-22.

13.


Грамчук, Д.Ю. Контрактна логістика в Україні [Текст] / Д. Ю. Грамчук, Т. С. Фесенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №5,Т.3. – С. 98-101.

14.


Гринів, Н.Т. Проблеми становлення фруктової і овочевої логістики України [Текст] / Н. Т. Гринів, О. А. Русановська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.3. – С. 66-69.

15.
658.7/.8
Д81
Дудар, Т.Г. Основи логістики [Текст] : навч. посіб. / Т. Г. Дудар, Р. В. Волошин. – К. : ЦУЛ, 2012. – 176с. – [У навчальному посібнику узагальнено та викладено основні аспекти теорії логістики: предмет, завдання та концепції логістики. Охарактеризовано особливості основних галузей логістики. Теоретичний матеріал супроводжується завданнями для самоконтролю і тестовими завданнями. Основні визначення логістики подані у вигляді короткого термінологічного словника.
Для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей, аспірантів, менеджерів-логістів, підприємців, керівників різних рівнів і сфер діяльності, а також для всіх, хто цікавиться логістикою.


Рекомендовано МОН України].

16.


Карп, І.М. Теоретичні основи мікрологістичної системи [Текст] / І. М. Карп // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №1. – С. 223-227.

17.


Карпенко, Г. Формування нової української терміносистеми логістики [Текст] / Г. Карпенко // Освіта і управління. – 2013. – №1-2. – С. 88-94. – [Профільне навчання].

18.


Кислий, В. Розвиток транспортно-логістичних кластерів в Україні [Текст] / В. Кислий, Т. Жарик // Економіка України. – 2010. – №12. – С. 28-37.

19.
658.7/.8
Л69
Логістика: теорія та практика [Текст] : навч. посіб / В. М. Кислий, О. А. Біловодська, О. М. Олефіренко, О. М. Соляник. – К. : ЦУЛ, 2010. – 360с. – [У навчальному посібнику викладено сутність та генезис розвитку логістики як інструменту ринкової економіки, досліджено різноманітність форм логістичних утворень, розкрито сутність, мету, основні завдання, функції та види логістичних систем Крім того, викладено теоретичні засади управління матеріальними потоками в логістиці; завдання, функції та організацію заготівельної та внутрішньовиробничої логістики; логістики запасів та складування; транспортної, розподільчої та посередницької логістики; розкрито економічну сутність та основні види логістичних послуг; досліджено організацію логістичного сервісу, основні підходи щодо оцінки якості логістичного обслуговування, теоретичні засади економічної ефективності логістики, а також підходи щодо використання логістики в Україні та за кордоном.
Викладені теоретичні підходи супроводжуються численними прикладами з практики функціонування вітчизняних і закордонних підприємств та установ.
Для викладачів, студентів та аспірантів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також керівників і фахівців з логістики, маркетингу та менеджменту підприємств та установ.


Рекомендовано МОН України].

20.


Кіндій, M.B. Проблеми транспортної логістики в Україні в умовах глобалізації бізнесу [Текст] / M. B. Кіндій, М. М. Мамчин, Б. Д. Гречин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – №11(691). – С. 339-345.

21.


Климова, І.Г. Проблеми та передумови використання логістики в Україні [Текст] / І. Г. Климова // Держава та регіони. – 2006. – №3. – С. 143-147.

22.


Лисенко, Д.Э. Перспективы развития логистической инфраструктуры Украины [Текст] / Д. Э. Лисенко, И. В. Чумаченко // Логистика: проблемы и решения. – 2012. – №3. – С. 69-72.

23.


Малик, К. Практика використання логістичних систем в Україні [Текст] / К. Малик // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2011. – №2,Вип.98. – С. 98-100.

24.


К процессу создания транспортно-логистических систем нового поколения [Текст] / Л. Б. Миротин, А. Г. Некрасов, Б. В. Соколов, А. В. Карташев // Логистика: проблемы и решения. – 2011. – №5. – С. 23-32.

25.


Мішенін, Є. Логістичне управління промисловим виробництвом у контексті розвитку «зеленої» економіки в Україні [Текст] / Є. Мішенін, І. Коблянська // Економіст. – 2012. – №1. – С. 8-12.

26.
658.7/.8
П56
Пономарьова, Ю.В. Логістика [Текст] : навч. посіб. / Ю. В. Пономарьова. – К. : ЦНЛ, 2003. – 192с. – [У навчальному посібнику викладені теоретичні основи і практичні рекомендації з управління матеріальними, інформаційними та іншими потоками з використанням логістичного підходу в сферах виробництва та обігу. Особливу увагу приділено питанням ефективного функціонування логістичних систем на мікрорівні.
Посібник може бути рекомендовано викладачам і студентам економічних спеціальностей, науковим і практичним працівникам.].

27.


Румянцев, А. Інтеграція України в транспортно-логістичну систему Європи [Текст] / А. Румянцев // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2009. – №1,Вип.86. – С. 195-201.

28.


Сапіга, Р.І. Від логістики кризових ситуацій до гуманітарної логістики [Текст] / Р. І. Сапіга, Є. В. Крикавський // Логистика: проблемы и решения. – 2012. – №3. – С. 22-27.

29.


Сидорова, А.В. Тенденции развития логистического сервиса в Украине [Текст] / А. В. Сидорова, О. А. Курносова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.3. – С. 53-56.

30.


Смерічевська, С.В. Вектор розвитку організаційних форм логістизації національної економіки в Україні [Текст] / С. В. Смерічевська // Економічний часопис - XXI. – 2012. – №7-8. – С. 22-25.

31.


Смирнов, И. Еврологистика по-древнеримски [Текст] / И. Смирнов // Логистика. – 2008. – №4. – С. 42-47.

32.


Смирнов, И.Г. Таможенная логистика как фактор экономической безопасности Украины в условиях глобализации [Текст] / И. Г. Смирнов // Логистика: проблемы и решения. – 2011. – №1. – С. 72-83.

33.


Смирнов, И.Г. Украина в системе Балто-Черноморской транспортно-логистической интеграции [Текст] / И. Г. Смирнов // Логистика: проблемы и решения. – 2011. – №5. – С. 68-81.

34.


Смирнов, И.Г. Украина в системе Балто-Черноморской транспортно-логистической интеграции [Текст] / И. Г. Смирнов // Логистика: проблемы и решения. – 2011. – №6. – С. 68-75.

35.


Сумец, А.М. Возможна ли организация логистических кластеров в Украине? [Текст] / А. М. Сумец // Логистика: проблемы и решения. – 2010. – №6. – С. 18-27.

36.


Сумець, О.М. Ключові завдання розроблення концепції створення системи регіональних логістичних кластерів на території України [Текст] / О. М. Сумець // Логистика: проблемы и решения. – 2012. – №4. – С. 22-26.

37.


Товма, Л.Ф. Військова логістика: історичний погляд на розвиток і становлення [Текст] / Л. Ф. Товма // Логистика: проблемы и решения. – 2011. – №4. – С. 73-79.

38.


Товма, Л.Ф. Військова логістика: історичний погляд на розвиток і становлення [Текст] / Л. Ф. Товма // Логистика: проблемы и решения. – 2011. – №5. – С. 82-89.

39.


Чорнописька, Н.В. Логістика електронної комерції: стан та перспективи розвитку в Україні [Текст] / Н. В. Чорнописька, О. В. Солодка // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – №14 (594). – С. 490-495.

40.


Чухрай, Н.І. Ефективність логістики України: слабкі місця та позитивні тенденції [Текст] / Н. І. Чухрай // Логистика: проблемы и решения. – 2013. – №1. – С. 61-64.

На жаль, більше інформації за вашим запитом не знайдено. Радимо переглянути підручники з логістики для конкретизації питання.