Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Закономірності економічної поведінки виробника
1.


Білошкурська, Н.В. Моделі адаптивної поведінки та їх роль у формуванні економічної безпеки підприємства [Текст] / Н. В. Білошкурська // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №12. – С. 101-105.

2.


Войнаренко, М.П. Фактор економічної поведінки у діяльності підприємств [Текст] / М. П. Войнаренко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.1. – С. 61-65. – [У статті досліджено сутність та роль фактору економічної поведінки у діяльності підприємств. Розкрито еволюцію концепції економічної поведінки підприємства, визначено причини виникнення цієї концепції та обґрунтовано теоретичні основи ефективності економічної поведінки.

].

3.


Дементьєв, В. Структура економічної влади і поведінка власника підприємства [Текст] / В. Дементьєв // Економічна теорія. – 2008. – №2. – С. 22-36.

4.
330
К20
Капленко, Г.В. Формування економічної поведінки підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.01 - економіка, організація і управління підприємствами / Г. В. Капленко. – Львів : Ін-т регіональних досліджень, 2005. – 20с.

5.


Карачина, Н. Концептуалізація взаємозв`язку та взаємообумовленості категорій "економічна поведінка", та "стратегія" підприємств [Текст] / Н. Карачина // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – №15(633). – С. 275-282.

6.


Карачина, Н.П. Економічна поведінка підприємства в тривимірному просторі потенціалу системи влади [Текст] / Н. П. Карачина // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №9. – С. 127-136.

7.


Карачина, Н.П. Концепція розвитку вітчизняних машинобудівних підприємств в контексті безпеки їхньої економічної поведінки [Текст] / Н. П. Карачина // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №3. – С. 115-130.


8.


Карачина, Н.П. Оцінювання економічної поведінки машинобудівних підприємств регіону [Текст] / Н. П. Карачина // Регіональна економіка. – 2011. – №2. – С. 60-68.

9.


Карачина, Н.П. Простір взаємозв`язку економічної поведінки із визначеними концепціями розвитку підприємства [Текст] / Н. П. Карачина // Економічний часопис - XXI. – 2011. – №1-2. – С. 54-58.

10.


Карачина, Н.П. Удосконалення процесу формування економічної поведінки підприємств [Текст] / Н. П. Карачина // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2009. – №5(640). – С. 285-290.

11.


Карачина, Н.П. Методологічні аспекти моделювання економічної поведінки підприємств [Текст] / Н. П. Карачина, О. В. Лазарчук, Н. І. Ганзієнко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2008. – №1. – С. 14-19.

12.


Колодрубська, Н.В. Інституціональні зміни та їхній вплив на економічну поведінку суб`єктів господарювання [Текст] / Н. В. Колодрубська // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №1. – С. 16-25.

13.


Кондратьєва, Т.В. Інституційна складова адаптивності економічної поведінки фірми [Текст] / Т. В. Кондратьєва // Економічний часопис - XXI. – 2012. – №1-2. – С. 24-27.

14.


Ліманський, А. Стратегічні напрямки поведінки підприємств за умови глобальної економіки [Текст] / А. Ліманський, І. Драбік // Вісник ТАНГ. – 2001. – №18.Ч.2. – С. 13-17.

15.
159.9
Л71
Ложкін, Г.В. Економічна психологія [Текст] : навч. посіб. / Г. В. Ложкін, В. Л. Комаровська, Н. Ю. Воленюк. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : Видавн. Дім "Професіонал", 2008. – 464с. – [Рекомендовано МОН України].

16.


Мартиненко, В.П. Філософія поведінки підприємства - необхідний атрибут управління в умовах економічної нестабільності господарювання [Текст] / В. П. Мартиненко // Механізм регулювання економіки. – 2001. – №1-2. – С. 139-143. – [єкономіка природокористування ].

17.


Мороз, О. Формування пріоритетного факторіального ландшафту економічної поведінки вітчизняних підприємств на основі експертних оцінок [Текст] / О. Мороз, Н. Карачина, Б. Грабовецький // Економіка та держава. – 2011. – №3. – С. 32-36.

18.


Мороз, О.В. Фінансовий критерій формування моделей економічної поведінки підприємств [Текст] / О. В. Мороз, Н. П. Карачина // Фінанси України. – 2012. – №6. – С. 104-113.

19.
159.9
Н34
Наумік, К.Г. Економічна психологія [Текст] : навч. посіб. / К. Г. Наумік. – Х. : ХНЕУ, 2007. – 276с. – [Рекомендовано МОН України].

20.


Вдосконалення методики оцінки фінансового стану підприємств у контексті регулювання їх економічної поведінки в мінливому середовищі [Текст] / В. В. Прядко, В. К. Євдокименко, Е. О. Юрій, М. В. Карвацький // Регіональна економіка. – 2012. – №1. – С. 69-80.

21.

http://shkola.ostriv.in.ua/publication/code-16b71d5a87578Закономірності економічної поведінки виробника
22.

http://uchni.com.ua/ekonomika/860/index.html?page=8Економічна поведінка
23.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Економічна поведінка.....”
24.

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету