Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Літературу на курсову. Регулювання пропозиції на ринку праці.Дякую

Бренд работодателя. Разработка успешной стратегии [Текст] // Управление персоналом ( укр.). – 2011. – №8. – С. 39-43.
Баланда, А.Л. Державне регулювання ринку праці: проблема вибору моделей [Текст] / А. Л. Баланда // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №5,Т.1. – С. 83-86. – [Проводиться аналіз концептуальних підходів і моделей державного регулювання ринку праці та зайнятості, що були запропоновані представниками різних провідних економічних шкіл. Висвітлюються позитивні сторони, недоліки і обмеження основних вчень. На основі проведеного аналізу пропонується комплексний підхід, який передбачає напрямки державного регулювання ринку праці, а також механізм реалізації державної політики на ринку праці та його основні складові, виходячи з національної специфіки, етапу соціально-економічного розвитку країни та її економічного потенціалу.].
Бандур, С. Стратегія розвитку робочих місць в механізмі державного регулювання національного ринку праці [Текст] / С. Бандур, Л. Тараєвська // Економіка та держава. – 2006. – №1. – С. 73-76.
Близнюкова, И. Спрос на бизнес-специалистов рынка труда Донецкого региона [Текст] / И. Близнюкова, И. Распопина // Управление персоналом ( укр.). – 2006. – №11. – С. 66-68.
Бойко, Т.О. Інформаційна база кон`юнктури ринку праці [Текст] / Т. О. Бойко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №5,Т.1. – С. 207-210. – [В статті розглянуто проблему відсутності комплексної інформації щодо кон’юнктури ринку праці України. Запропоновано загальну схему формування та застосування бази даних, яка спростить пошук працівників підприємствами та процедуру працевлаштування. Доведено переваги системи в аналізі попиту та пропозиції на ринку праці в освітньо-кваліфікаційному розрізі.].
Бондаренко, А. Подготовка кадров на основе прогноза спроса и предложения рынка труда [Текст] / А. Бондаренко, Н. Просперова // Профессиональное образование. – 2003. – №2. – С.4-5.
Бражко, О. Розвиток державної політики щодо регулювання ринку праці та управління трудовими ресурсами [Текст] / О. Бражко // Економіка та держава. – 2010. – №2. – С. 103-105.
Бріт, О. Сучасний зареєстрований ринок праці як інструмент державного регулювання забезпечення роботою фахівців з вищою освітою [Текст] / О. Бріт // Економіка та держава. – 2009. – №1. – С. 106-108.
Василишина, С. Особливості державного регулювання ринку праці молоді [Текст] / С. Василишина // Економіка та держава. – 2009. – №3. – С. 91-94.


331.5
В19
Васильченко, В.С. Державне регулювання зайнятості [Текст] : навч. посіб. / В. С. Васильченко. – К. : КНЕУ, 2003. – 252с. – [Існує електронна копія]. – [ Розглядаються сутність, принципи, теоретичні основи і забезпечення державної політики зайнятості, а також механізми її впровадження, тобто державного регулювання. Поруч з відомими теоретичними концепціями розкривається сучасна державна практика регулювання зайнятості з урахуванням як позитивних, так і негативних тенденцій глобалізації, яка здійснює зростаючий вплив на національні економіки та соціальну політику.
Для викладачів вузів, аспірантів, студентів, спеціалістів і керівників державної служби зайнятості, а також слухачів системи підвищення кваліфікації кадрів державної служби зайнятості.
].
Верховод, І.С. Інформатизація національної економіки й проблеми збалансування професійно-кваліфікаційної структури попиту і пропозиції на ринку праці [Текст] / І. С. Верховод // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №24. – С. 36-40.


331.5
В67
Волкова, О.В. Ринок праці [Текст] : навч. посіб. / О. В. Волкова. – К. : ЦУЛ, 2007. – 624с. – [Зміст навчального посібника відповідає змісту дисципліни, викладеного в освітньо-професійній програмі підготовки бакалавра, спеціаліста і магістра напряму 0501 - "Економіка і підприємництво". Навчальний посібник складається із трьох розділів і є зручним для опанування дисципліни за модульно-рейтинговою системою навчання.
Навчальний посібник розрахований на студентів економічних спеціальностей. Але може бути корисним також для студентів інших спеціальностей, аспірантів, викладачів, та усіх, хто бажає опанувати теоретичну базу функціонування ринку праці та володіти практичними знаннями щодо сучасного стану та прогнозів розвитку ринку праці України.


Рекомендовано МОН України].
Гаврюшенко, Г. Працевлаштування осіб з обмеженими фізичними можливостями: світовий досвід та пропозиції щодо його запровадження в Україні [Текст] / Г. Гаврюшенко // Соціальний захист. – 2005. – №11. – С. 27-30.


331.5
Г69
Горілий, А.Г. Економіка ринків праці [Текст] : навч. посіб. / А. Г. Горілий. – Тернопіль : Вид-во Карп`юка, 1998. – 156с.
Гулевич, О. Нормативний аналіз державного регулювання ринку праці [Текст] / О. Гулевич // Україна: аспекти праці. – 2005. – №8. – С. 3-6.
Дружиніна, В.В. Механізм державного регулювання ринку праці: теоретичний аспект [Текст] / В. В. Дружиніна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №4,Т.4. – С. 67-71.
Зінов`єв, Ф. Інституціональні основи регулювання ринку інтелектуальної праці в Україні [Текст] / Ф. Зінов`єв, Ю. Віхорт // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2009. – №3. – С. 63-67.
Капелюшников, Р. Спрос и предложение высококвалифицированной рабочей силы в России: кто бежал быстрее? [Текст] / Р. Капелюшников // Вопросы экономики. – 2012. – №3. – С. 120-147.
Коваль, С.П. Державне регулювання зайнятості населення на ринку праці України: інвестиційно-регіональні аспекти [Текст] / С. П. Коваль // Проблеми науки. – 2010. – №10. – С. 8-15.
Коломиец, В. Топ-менеджеры наши - жизнь после кризиса [Текст] : [спрос на руководителей высшего звена] / В. Коломиец // Персонал. – 2013. – №3. – С. 120-130.
Корнийчук, Н. Имидж работодателя в Сети: две стороны медали [Текст] / Н. Корнийчук // Управление персоналом ( укр.). – 2012. – №11. – С. 62-63.
Кравчук, К. Платити треба більше [Текст] / К. Кравчук, А. Турпак // Галицькі контракти. – 2008. – №27. – С. 16-18. – [Брак робочих рук в Україні].
Крилій, А. Плинність персоналу як чинник формування попиту та пропозиції на ринку праці [Текст] / А. Крилій // Економіка та держава. – 2005. – №6. – С. 58-62.


331.5
Л55
Лібанова, Є.М. Ринок праці [Текст] : навч. посіб. / Є. М. Лібанова. – К. : ЦНЛ, 2003. – 224с. – [Навчальний посібник розрахований для студентів, які навчаються за програмами підготовки бакалаврів і спеціалістів економічних фахових спрямувань, може бути корисним для керівників, економістів, бухгалтерів, менеджерів, аудиторів та спеціалістів, які професійно займаються підприємницькою діяльністю.
].
Луцкина, В. HR-маркетинг. Законы рынка пришли в управление персоналом [Текст] : [бренд работодателя] / В. Луцкина // Управление персоналом ( укр.). – 2012. – №11. – С. 17-19.
Маршавін, Ю. Профорієнтація незайнятого населення та молоді як чинник досягнення професійної відповідності попиту і пропозиції на ринку праці [Текст] / Ю. Маршавін // Україна: аспекти праці. – 2008. – №2. – С. 20-24.
Мельник, С.В. Інституційно-інноваційна модель досягнення збалансованості пропозиції освітніх послуг до потреб національного та регіональних ринків праці [Текст] / С. В. Мельник // Науковий вісник національного гірничого університету. – 2006. – №4. – С. 5-9.
Міненко, В. Концептуальні підходи до формування задач удосконалення механізмів державного регулювання ринку праці та зайнятості населення [Текст] / В. Міненко // Економіка та держава. – 2012. – №9. – С. 81-84.
Міненко, В. Методологічні підходи до визначення сутності державного регулювання ринку праці і зайнятості населення [Текст] / В. Міненко // Економіка та держава. – 2010. – №1. – С. 75-78.
Міненко, В. Стан та перспективи розвитку методичного забезпечення удосконалення механізмів державного регулювання ринку праці і зайнятості населення [Текст] / В. Міненко // Економіка та держава. – 2010. – №7. – С. 82-85.
Мортиков, В.В. Податкове регулювання пропозиції праці [Текст] / В. В. Мортиков // Фінанси України. – 2001. – №1. – С. 21-25.
Оливко, О.А. Сучасний досвід регулювання ринків праці розвинутих країн і можливості його використання в Україні [Текст] / О. А. Оливко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №2,Т.2. – С. 225-229.


331.5
П12
Павловська, О.В. Регулювання ринку праці: фінансово-економічний механізм [Текст] : монографія / О. В. Павловська. – К. : Ред. "Бюлетеня Вищої атестаційноїї комісії України", 2001. – 272с.


331.5
П31
Петюх, В.М. Ринок праці [Текст] : навч. посіб. / В. М. Петюх. – К. : КНЕУ, 2000. – 128с.


331.5
П31
Петюх, В.М. Ринок праці та зайнятість [Текст] : навч. посiб. / В. М. Петюх. – К. : МАУП, 1997. – 120с.


331
Е45
Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / С. М. Пилипенко, М. В. Горобинська, Л. І. Піддубна [та ін.]. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 296с. – [Розкрито основні проблеми, що виникають у сфері соціально-трудових відносин. Належну увагу приділено висвітленню тем, які передбачені навчальною програмою. Ґрунтовно викладено механізм функціонування сучасного ринку праці, зайнятості і безробіття, управління продуктивністю, вартістю робочої сили, організацією, нормування та оплати праці, її державне регулювання, аналіз трудових показників.
Рекомендовано для студентів економічних спеціальностей.].


331
Р81
Рощин, С.Ю. Экономика труда: экономическая теория труда [Текст] : учеб. пособие / С. Ю. Рощин, Т. О. Разумова. – М. : ИНФРА-М, 2000. – 400с. – (Высшее образование).


330.342.146
Ф79
Середа, Г.В. Гнучкі форми зайнятості як напрям регулювання ринку праці [Текст] / Г. В. Середа // Формування ринкової економіки. – 2005. – Т. 3. – С. 492-500.
Сомов, М. Від ситуативного регулювання ринку праці- до профілактики безробіття [Текст] / М. Сомов, М. Талан // Соціальний захист. – 2010. – №12. – С. 15-17.
Терон, І.В. Теоретико-методологічні засади просторового регулювання економічної активності населення та ринку праці [Текст] / І. В. Терон // Держава та регіони. – 2006. – №2. – С. 254-260.
Транченко, Л. Державне регулювання зайнятості населення і ринку праці [Текст] / Л. Транченко // Економіка АПК. – 2012. – №1. – С. 108-114.
Тысячная, В. Виды интервью: специфика, валидность, применимость [Текст] / В. Тысячная // Управление персоналом ( укр.). – 2010. – №6. – С. 14-16.
Фаустіно, Г.С. Португальська внутрішньогалузева торгівля та витрати на регулювання ринку праці: ще раз про гіпотезу плавного регулювання [Текст] / Г. С. Фаустіно, Н. K. Леітан // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №7. – С. 494-503.
Федоренко, В. Удосконалення системи економічних механізмів державного регулювання ринку праці як чинник забезпечення продуктивної зайнятості населення [Текст] / В. Федоренко, О. Діденко, Ю. Пінчук // Економіка та держава. – 2012. – №1. – С. 13-16.
Хлівна, І.В. Становлення та розвиток ринку праці в Україні [Текст] / І. В. Хлівна // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №24. – С. 49-51.
Чвертко, Л. Сучасні тенднції попиту і пропозиції на ринку праці Черкаської області [Текст] / Л. Чвертко // Україна: аспекти праці. – 2012. – №3. – С. 3-9.
Чикуркова, А. Напрями державного регулювання регіональних ринків праці [Текст] / А. Чикуркова // Економіка АПК. – 2009. – №4. – С. 138-142.
Шкапа, А. HR-маркетинг в Интернете, или Как не попасть в анекдот? [Текст] / А. Шкапа // Управление персоналом ( укр.). – 2012. – №11. – С. 60-61.


331.5
Ш95
Шульга, Н.М. Тенденції розвитку ринку праці та регулювання якості робочої сили [Текст] / Н. М. Шульга. – Х. : ХНЕУ, 2007. – 148с. – [ Проаналізовано та узагальнено понятійно-категоріальний апарат регулювання якості робочої сили, обґрунтовано теоретичні засади дослідження відтворення робочої сили з урахуванням тенденцій розвитку ринку праці, проаналізовано відповідність підготовки робочої сили певної якості потребам у ній галузей економіки. На цій основі зроблені висновки щодо вибору заходів для встановлення відповідності попиту і пропозиції робочої сили певної якості, які ґрунтуються на стадіях відтворення робочої сили з огляду на співвідношення між прогнозованим попитом на неї та пропозицією.
Рекомендовано науковцям, науково-педагогічним працівникам і спеціалістам у сфері зайнятості, студентам вищих навчальних закладів економічного профілю.].