Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу для реферату Роль малих підприємств у розвитку господарського комплексу. Дякую!

1.
334.012.6
М20
Малий бізнес та підприємництво в ринкових умовах господарювання [Текст] : навч. посіб. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2001. – 307с.

2.
37
А43
Абрамович, О. Вплив малого підприємництва на розвиток регіону (на прикладі Хмельницької області) [Текст] / О. Абрамович, Г. В. Скиба // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. – 2009. – Т.1 Вип.4.-Вип.4. – С. 248-250.

3.


Балан, В.Г. Компаративний аналіз привабливості стратегічних зон господарювання підприємства [Текст] / В. Г. Балан // Проблеми науки. – 2012. – №2. – С. 28-33.

4.


Брітченко, І. Вплив малого бізнесу на розвиток регіону [Текст] / І. Брітченко // Економіка та держава. – 2011. – №1. – С. 14-15.

5.
338.242
М50
На роздоріжжі (великі проблеми малого бізнеса) [Електронний ресурс] / А. Вакуленко, О. Щербина, Т. Харламова, Д. Барабась // Менеджмент: ситуаційні вправи [Електронний ресурс]. – 2004. – [ТОВ "Вірксам" - виробництво та реалізація поліграфічної продукції].

6.


Вдовенко, Л. Розвиток малих підприємств у сільському господарстві [Текст] / Л. Вдовенко // Економіка АПК. – 2005. – №7. – С. 38-42.

7.
334.012.6
М20
Малий бізнес та підприємництво в ринкових умовах господарювання [Текст] : навч. посіб. / Л. І. Воротіна, В. Є. Воротін, Л. А. Мартинюк, Т. В. Черняк за ред. Л.І. Воротіної. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2002. – 307с.

8.


Довгопол, Н.А. Комплексний економічний аналіз діяльності суб`єктів господарювання [Текст] / Н. А. Довгопол // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2010. – №6. – С. 159-163.

9.
658.5.012.32
З-36
Заславська, К.А. Менеджмент підприємств малого бізнесу [Текст] : навч. посіб. / К. А. Заславська. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 200с. 


10.


Збарський, В. Особисті селянські господарства в становленні малих форм господарювання [Текст] / В. Збарський // Економіка АПК. – 2004. – №1. – С. 48-53.

11.


Костюк, О.М. Діяльність підприємств малого бізнесу в умовах економічної кризи [Текст] / О. М. Костюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки (Електронна версія). – 2009. – №6,Т.1. – С. 79-82. – [У статті розглянуті тенденції в розвитку малого підприємництва, наслідки впливу економічної кризи на показники діяльності вітчизняних малих підприємств.

].

12.


Крисак, А.О. Актуальні проблеми розвитку малих підприємств в Україні та перспективні напрями їх вирішення [Текст] / А. О. Крисак, Л. Й. Мусятовська // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №1. – С. 51-53.

13.
334
О-75
Основи бізнесу [Текст] : навч. посіб. / Я. С. Ларіна, С. В. Мочерний, В. М. Фомішина, С. І. Чеботар. – К. : Академія, 2009. – 384с. – (Альма-матер). 


14.


Мельникова, М.В. Методичні підходи до планування організаційного розвитку виробничо-господарських комплексів [Текст] / М. В. Мельникова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5, Т.1. – С. 106-110.

15.


Мельникова, М.В. Виробничо-господарські комплекси у здійсненні структурних змін в економіці [Текст] / М. В. Мельникова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №4, Т.2. – С. 147-150. – [Розглянуто проблеми забезпечення структурних змін в економіці та визначено роль виробничо- господарських комплексів як важливого чинника зазначених структурних зрушень, що дозволяють залучати ресурси та ефективно маневрувати ними за рахунок встановлення відповідних зв’язків та відносин і забезпечувати процеси розширеного відтворення та інвестування інноваційного розвитку.].

16.


Миколайчук, Н.С. Концептуальні засади забезпечення позитивних змін у структурі господарських комплексів регіонів [Текст] / Н. С. Миколайчук, М. М. Миколайчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №2,Т.3. – С. 37-40.

17.


Милян, М. Новітні форми розвитку малого бізнесу в Україні [Текст] / М. Милян // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2012. – №2,Вип.105. – С. 262-264.

18.


Падерін, І. Теоретичні основи стратегічного управління малими підприємствами та середнім бізнесом регіону [Текст] / І. Падерін, Л. Чалапко // Вісник економічної науки України. – 2012. – №1. – С. 118-121.

19.


Парсяк, В.Н. Прогнозування перспектив маркетингу на малих венчурних підприємствах та в їх корпораціях [Текст] / В. Н. Парсяк // Проблеми науки. – 2005. – №1. – С. 12-18. – [з використанням системного підходу до визначення складових планових рішень, які приймають менеджери малих венчурних фірм, наведено аргументи на користь їх корпоративної інтеграції для зміцнення конкурентних позицій на обслуговуваних ринкових сегментах].

20.


Скальський, В. Малий бізнес Хмельниччини: здобутки, проблеми, перспективи [Текст] / В. Скальський // Подільські вісті. – 2008. – №88. – С. 3.

21.
334
С42
Скібіцький, О.М. Організація бізнесу. Менеджмент підприємницької діяльності [Текст] : навч. посіб. / О. М. Скібіцький, В. В. Матвєєв, Л. І. Скібіцька. – К. : Кондор, 2011. – 912с. 


22.


Скупейко, В.В. Інноваційність малих і середніх підприємств в світлі перспектив інтеграції України до Європейського Союзу [Текст] / В. В. Скупейко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №3. – С. 113-115.

23.


Ткачук, О. Мікрокредит як одна з перспективних форм інвестування малих підприємств в Україні [Текст] / О. Ткачук // Банківська справа. – 2001. – №3. – С. 34-36.

24.


Фліссак, Н. Малий бізнес в Україні: проблеми та перспективи розвитку [Текст] / Н. Фліссак // Вісник податкової служби України. – 2004. – №44. – С. 30-35.

25.
65
Ч-49
Черната, Т.М. Комплексна оцінка та аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.01 - економіка, організація і управління підприємствами / Т. М. Черната. – Дніпропетровськ : Національна металургійна академія України, 2004. – 20с.

26.


Швець, В.Я. Малий бізнес: інвестиційні важелі розвитку, проблеми та перспективи [Текст] / В. Я. Швець // Вісник Академії економічних наук України. – 2003. – №1. – С. 105-112.

27.

http://thinbook.org/book/133-nacionalna-ekonomika-navchalnij-posibnik-zavgorodnya-o-o/26-52-ponyattya-regionu-diagnostika-regionalnogo-rozvitku-klasifikaciya-regioniv-za-rivnem-socialno-ekonomichnogo.html Національна економіка - Навчальний посібник ( Завгородня О. О.)
28.

http://studentam.net.ua/content/view/5391/132/Сутність підприємництва, його роль у ринковій економіці
29.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Малий бізнес.....”

30.

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету