Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Допоможіть будь ласка з літературою до написання реферату на тему "Репутація та імідж офісу"

1.


Репутационный капитал [Текст] : [формирование репутации компании] // Компаньон. – 2012. – №19. – С. 13-15.

2.


Бондарь, М. Как создается доброе имя? [Текст] / М. Бондарь // Новый маркетинг. – 2004. – №10. – С. 56-71. – [Стратегии управления репутацией компании].

3.
35.077
В18
Варенко, В.М. Референтна справа [Текст] : навч. посіб. / В. М. Варенко. – К. : Кондор, 2009. – 212с. –

4.
339.138
В65
Войчак, А.В. Маркетингові дослідження [Текст] : підручник / А. В. Войчак, А. В. Федорченко за наук. ред. А.В. Войчака. – К. : КНЕУ, 2007. – 408с. – [Затверджено МОН України].

5.


Волошенюк, Честь, гідність і ділова репутація: поняття [Текст] / Волошенюк // Юридичний журнал. – 2012. – №6. – С. 78-86.

6.


Грегори, Д. Репутационный капитал [Текст] / Д. Грегори // Компаньон.Стратегии. – 2007. – №9. – С. 32-40. – [Развитие репутации компании и капитализации ее бренда].

7.


Дейнега, О.В. Імідж і репутація: сутність і особливості оцінювання [Текст] / О. В. Дейнега // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №5. Т.3. – С. 58-61. – [Конкретизовано зміст понять «імідж» і «репутація», виявлено й ідентифіковано їх спільні та відмінні
риси. Визначено основні способи впливу на імідж і репутацію підприємства. Розглянуто порядок оцінювання
іміджу підприємства та його репутації].

8.


Дерев`янко, О.Г. Репутація підприємства як категорія сучасної економічної науки [Текст] / О. Г. Дерев`янко // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №21. – С. 16-19.

9.


Дмитрук, Є.В. Причини та наслідки впливу репутації підприємства на його економічну безпеку [Текст] / Є. В. Дмитрук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №4,Т.2. – С. 220-225. – [Розглянуто причини впливу суб’єктів внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства на його репутацію.
Визначено наслідки такого впливу на економічну безпеку підприємства.


10.
334.7
Є27
Євтушевський, В.А. Стратегія корпоративного управління [Текст] : монографія / В. А. Євтушевський, К. В. Ковальська, Н. В. Бутенко. – К. : Знання-Прес, 2007. – 287с. –

11.
658.5.012.32
Ж59
Жеребятнікова, І.В. Соціальні технології гармонізації цілей підприємницької організації [Текст] : монографія / І. В. Жеребятнікова. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 204с. – [

12.


Кашпур, А. Конструктор для имиджа [Текст] / А. Кашпур // Компаньон.Стратегии. – 2007. – №1. – С. 36-40. – [Технологии построения позитивной репутации компании].

13.


Кашпур, А. О репутации. В вопросах и ответах [Текст] / А. Кашпур // Маркетинг и реклама. – 2011. – №4. – С. 71-73. – [Как управлять коммуникациями в бизнесе - В2В].

14.


Ковшова, І. Формування іміджевої політики корпоративних підприємств інформаційно-комунікаційної сфери [Текст] / І. Ковшова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – №8(735). – С. 85-90.

15.


Корчагин, П. Рынок маркетинговых услуг: репутационный менеджмент [Текст] / П. Корчагин // Проблемы теории и практики управления. – 2011. – №3. – С. 120-126.

16.


Нусінова, О. Оцінювання репутації підприємства: кількісні та якісні підходи [Текст] / О. Нусінова // Держава та регіони. – 2011. – №4. – С. 125-129.

17.


Попович, Н. Талисман для репутации [Текст] / Н. Попович // Компаньон.Стратегии. – 2007. – №3. – С. 49-54. – [Стратегии, восстанавливающие испорченную репутацию компании. Репутационный менеджмент].

18.


Пустотин, В. Корпоративный бренд: почему и как? [Текст] / В. Пустотин // Маркетинг и реклама. – 2012. – №2. – С. 40-42.

19.


Родіонов, О.В. Способи визначення вартості ділової репутації [Текст] / О. В. Родіонов // Держава та регіони. – 2006. – №5. – С. 254-256. – [Ділова репутація підприємства].

20.
316
С28
Седова, Л.Н. Могущество имиджа [Текст] : учеб. пособие. Ч.2 / Л. Н. Седова. – Х. : ХНЭУ, 2005. – 400с. –

21.


Соломанидина, Т. Деловая репутация как одно из важнейших стратегических преимуществ компании [Текст] / Т. Соломанидина, С. Резонтов, В. Новик // Управление персоналом. – 2005. – №3. – С.32-35.

22.


Соснюк, О. Формула успешной репутации [Текст] : [на примере рейтинговых исследований для фармацевтической отрасли] / О. Соснюк // Маркетинговые исследования в Украине. – 2012. – №5. – С. 52-59.

23.


Стародубская, М. PRодвижение по-крупному [Текст] / М. Стародубская // Компаньон.Стратегии. – 2005. – №3. – С. 40-45. – [Создание репутации крупных компаний].

24.
395
Т41
Тимошенко, Н.Л. Корпоративна культура: діловий етикет [Текст] : навч. посіб. / Н. Л. Тимошенко. – К. : Знання, 2006. – 391с. – ("Вища освіта ХХI століття"). –

25.


Трач, О.Ю. Імідж, бренд та репутація: їх взаємозвязок і вплив на розвиток територій, організацій та окремих осіб [Текст] / О. Ю. Трач, О. І. Карий // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – №16(706). – С. 182-187.

26.


Уразова, А. Окремі аспекти поняття ділової репутації [Текст] / А. Уразова // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – №10. – С. 82-85.

27.


Химич, І. Імідж як важливий показник діяльності підприємства у сучасних умовах розвитку корпоративної культури [Текст] / І. Химич // Економіка та держава. – 2009. – №9. – С. 59-61.

28.


Хортюк, О. Зміст поняття "ділова репутація юридичної особи" [Текст] / О. Хортюк // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – №2. – С. 16-19.