Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Допоможіть будь ласка знайти літературу до питань:
>>> 1. Класифікація туризму. Місце та значення внутрішнього туризму в загальній системі видів туризму
>>> 2. Фактори, що впливають на розвиток туризму Система управління та регулювання туристичної діяльності

I.
1.
339.9
О-64
Организация и техника проведения внешнеэкономических операций [Текст] : конспект лекций /  авт.-сост. Н.В. Бендина. – М. : ПРИОР, 2000. – 160с.

2.
338.48
Э40
Экономика современного туризма [Текст] /  под ред. Г.А. Карповой. – М. : "Герда", 1998. – 412с.

3.
338.48
А45
Алейникова, Г.М. Организация и управление турбизнесом [Текст] : учеб. пособие / Г. М. Алейникова. – Донецк : ДИТБ, 2002. – 184с.

4.
338.48
Б20
Балабанов, И.Т. Экономика туризма [Текст] : учеб. пособие / И. Т. Балабанов, А. И. Балабанов. – М. : Финансы и статистика, 2000. – 176с.

5.


Бігус, M.M. Науковий дискурс дефініції конкурентоспроможності туристичного бізнесу в peгіоні [Текст] / M. M. Бігус // Регіональна економіка. – 2012. – №2. – С. 162-167.

6.


Бондаренко, М.П. Теоретичні засади розвитку індустрії туризму [Текст] / М. П. Бондаренко // Економічний часопис - XXI. – 2012. – №3-4. – С. 19-22.

7.


Вачаев, О. Ставка на ноль [Текст] / О. Вачаев // Бизнес. – 2006. – №5. – С. 92-93. – [Туристическая отрасль Украины. Внутренний туризм].

8.


Герасименко, В.Г. Методика визначення кількісних показників регіонального ринку туристичних послуг [Текст] / В. Г. Герасименко, В. Я. Павлоцький // Регіональна економіка. – 2011. – №2. – С. 157-163.

9.
338.48
Д18
Данильчук, В.Д. Мировой рынок услуг турбизнеса [Текст] : учеб. пособие / В. Д. Данильчук. – Донецк : ДИТБ, 2000. – 146с.

10.


Димчук, А. Транскордонне співробітництво в туризмі: практика та досвід [Текст] / А. Димчук // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2011. – №2,Вип.95. – С. 80-82.

11.
338.48
К12
Кабушкин, Н.И. Менеджмент туризма [Текст] : учеб. пособие / Н. И. Кабушкин. – Минск : БГЭУ, 1999. – 644с.

12.


Кассин, Ю.В. Межкультурные коммуникации и становление научной теории туризма [Текст] / Ю. В. Кассин // Высшее образование сегодня. – 2006. – №10. – С. 49-50.

13.


Кафарський, В. Український туризм: здобутки чи втрати [Текст] / В. Кафарський // Голос України. – 2005. – №226. – С. 10-11.

14.
338.48
К43
Кириллов, А.Т. Маркетинг в туризме [Текст] : монография / А. Т. Кириллов, Л. А. Волкова. – СПб. : СПбГУ, 1996. – 184с.

15.
338.48
К45
Кифяк, В.Ф. Організація туризму [Текст] : навч. посіб. / В. Ф. Кифяк. – Чернівці : Книги-XXI, 2008. – 344с. – [Рекомендовано МОН України].

16.
338.48
К45
Кифяк, В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні [Текст] : навч. посіб. / В. Ф. Кифяк. – Чернівці : Рута, 2003. – 300с. –

17.


Копець, Г.Р. Клубний відпочинок у туризмі України [Текст] / Г. Р. Копець, А. А. Сергатюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – №8(698). – С. 61-66.

18.


Крапива, С. Плата за вояж [Текст] / С. Крапива // Бизнес. – 2009. – №17. – С. 82. – [Украинский туристический рынок ].

19.


Криховецький, І.З. Стратегія розвитку туристично-рекреаційної діяльності регіону [Текст] / І. З. Криховецький // Інвестиції : практика та досвід. – 2008. – №4. – С. 27-28. – [На прикладі Івано-Франківського регіону].

20.
338.48
М21
Мальська, М. Основи туристичного бізнесу [Текст] : навч. посіб. / М. Мальська, В. Худо, В. Цибух. – Львів : Видавн. центр ЛНУ ім.І .Франка, 2003. – 360с. – [ Розглянуто концептуальні підходи до туристичного бізнесу, менеджменту та маркетингу.
Для студентів та фахівців з туризму.
].

21.


Мацкевич, Н.М. Структура міжнародного туристичного руху [Текст] / Н. М. Мацкевич, С. В. Калитка, Т. Г. Овчаренко // Теорія та методика фізичного виховання. – 2007. – №12. – С. 16-18.

22.
338.48
О-50
Окладникова, Е.А. Международный туризм. География туристских ресурсов мира [Текст] : учеб. пособие / Е. А. Окладникова. – М. : ИФК Омега-Л, 2002. – 384с.

23.


Орлова, В.В. Економічна діагностика процесів розвитку регіонального туристичного ринку [Текст] / В. В. Орлова, Н. І. Остап`юк // Економічний часопис - XXI. – 2011. – №9-10. – С. 45-47.

24.
338.48
П68
Правик, Ю.М. Маркетинг туризму [Текст] : підручник / Ю. М. Правик. – К. : Знання, 2008. – 303с. – (Вища освіта ХХ1 століття). –

25.
338.48
С31
Сенин, В.С. Организация международного туризма [Текст] : учебник / В. С. Сенин. – М. : Финансы и статистика, 2001. – 400с. : ил.

26.
338.48
Ч-34
Чеботарь, Ю.М. Туристический бизнес [Текст] : практ. пособие / Ю. М. Чеботарь. – М. : Мир деловой книги, 1997. – 68с.

27.
338.48
М50
Менеджмент туристичної індустрії [Текст] : навч. посіб. / І. М. Школа, Т. М. Ореховська, І. Д. Козьменко [та ін.] за ред. І.М. Школи. – Чернівці : Книги- ХХІ, 2005. – 596с. –

II
1.


Бартошук, О.В. Концептуальні підходи до формування стратегії розвитку туристичної галузі [Текст] / О. В. Бартошук // Економічний часопис - XXI. – 2012. – №3-4. – С. 38-41.

2.
338(477)
П78
Бондар, О. Види туризму та їх сучасний розвиток [Текст] / О. Бондар, О. Гончар // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.2. – С. 143-145.

3.


Бондаренко, М.П. Проблеми розвитку туристичних ринків [Текст] / М. П. Бондаренко // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №7. – С. 87-91.

4.


Бондаренко, М.П. Теоретичні засади розвитку індустрії туризму [Текст] / М. П. Бондаренко // Економічний часопис - XXI. – 2012. – №3-4. – С. 19-22.

5.


Братюк, В.П. Аналіз стратегічних підходів до формування державної політики розвитку туризму [Текст] / В. П. Братюк // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №6. – С. 40-49.

6.


Братюк, В.П. Теоретичні підходи до державної політики розвитку туризму й інструменти та методи її забезпечення [Текст] / В. П. Братюк // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №6. – С. 30-37.

7.


Братюк, В.П. Удосконалення маркетингового забезпечення реалізації державної політики розвитку туризму [Текст] / В. П. Братюк // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №7. – С. 50-58.

8.


Братюк, В.П. (Братюк, Віра П.) Інформаційне забезпечення державної політики розвитку туризму [Текст] / В. П. Братюк // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №8. – С. 24-31.

9.


Бухаріна, Л. Розвиток системи державного регулювання туристичної галузі [Текст] / Л. Бухаріна // Економіка та держава. – 2007. – №12. – С. 87-88.

10.


Бухаріна, Л. Розробка стратегії розвитку сфери туризму в Україні [Текст] / Л. Бухаріна // Економіка та держава. – 2009. – №1. – С. 103-105.

11.


Вуйцик, О.І. Напрями удосконалення державного регулювання інвестиційної діяльності в рекреаційно-туристичному комплексі України [Текст] / О. І. Вуйцик // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №2,Т.1. – С. 129-134.

12.
338.48
Г70
Городня, Т.А. Економіка туризму: теорія і практика [Текст] : навч. посіб. / Т. А. Городня, А. Ф. Щербак. – К. : Кондор, 2012. – 436с. 

13.


Грицина, Л.А. Аналіз розвитку туризму як галузі світової економіки [Текст] / Л. А. Грицина // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №6, Т.2. – С. 232-235.

14.


Гур`єва, І. Розвиток туризму в Україні: проблеми й перспективи [Текст] / І. Гур`єва, С. Хитяник // Фінансовий контроль. – 2011. – №1. – С. 17-22. – [Аудит ефективності системи управління у сфері розвитку туризму в Україні].

15.


Гурбик, Ю. Державне регулювання рекреаційно-туристичної сфери в Україні: теоретичний аспект [Текст] / Ю. Гурбик // Економіка та держава. – 2009. – №10. – С. 87-92.

16.


Друк, В.В. Шляхи вдосконалення управління туристичною сферою на Прикарпатті [Текст] / В. В. Друк // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №10. – С. 128-132.

17.
338.48
Д99
Дядечко, Л.П. Економіка туристичного бізнесу [Текст] : навч. посіб. / Л. П. Дядечко. – К. : ЦУЛ, 2007. – 224с. – [Рекомендовано МОН України].

18.
338.48
З-62
Зима, О.Г. Основи туризму [Текст] : конспект лекцій. Ч.2 / О. Г. Зима, Н. А. Дехтяр, М. В. Новікова. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 224с. 

19.
338.48
К45
Кифяк, В.Ф. Організація туризму [Текст] : навч. посіб. / В. Ф. Кифяк. – Чернівці : Книги-XXI, 2008. – 344с. – [Рекомендовано МОН України].

20.
338.48
К45
Кифяк, В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні [Текст] : навч. посіб. / В. Ф. Кифяк. – Чернівці : Рута, 2003. – 300с. –

21.


Костриця, М.М. Проблеми переходу туризму на принципи збалансованого розвитку [Текст] / М. М. Костриця // Екологічний вісник. – 2007. – №6. – С. 30-31.

22.


Логунова, Н.А. Организационно-экономический механизм государственной поддержки развития яхтенного туризма в Крыму [Текст] / Н. А. Логунова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №3, Т.3. – С. 88-91. – [Дана характеристика основних складових державної політики у сфері розвитку яхтового туризму, обгрунтована необхідність державного регулювання яхтового сектора, визначені основні напрями державної
підтримки в розвитку галузі.].

23.
338.48
Л84
Лукьяненко, Е.А. Культурный туризм [Текст] : учеб. пособ. / Е. А. Лукьяненко, М. Е. Чеглазова. – Севастополь : ИТ "АРИАЛ", 2012. – 96с. – (Библиотека турбизнеса). –

24.


Марінов, М.М. Рекомендації щодо державного регулювання сфери туризму на національному та регіональному рівнях [Текст] / М. М. Марінов // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №6. – С. 133-135.

25.


Михайличенко, Г.І. Інвестиційне забезпечення інноваційних процесів підприємств індустрії туризму [Текст] / Г. І. Михайличенко // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №6. – С. 3-8.

26.


Михайліченко, Г.І. Методологічні основи оцінювання інноваційного потенціалу туристичного підприємства [Текст] / Г. І. Михайліченко // Економічний часопис - XXI. – 2013. – №1-2. – С. 80-83.

27.


Остапюк, Н.І. Модель стратегічного планування розвитку туризму [Текст] / Н. І. Остапюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №4, Т.1. – С. 47-51. – [У статті проведено дослідження туризму ринкової системи зі своєю внутрішньою структурою, ієрархією окремих елементів і взаємозв`язками; на основі системного підходу виявлені особливості розвитку туризму в Україні на фоні сучасної ринкової макроекономічної ситуації.


28.


Пархоменко, Є. Державне регулювання туристичною сферою, шляхи вдосконалення [Текст] / Є. Пархоменко // Освіта і управління. – 2011. – №2-3. – С. 55-59.

29.


Резнікова, В. Правове регулювання посередницької діяльності в сфері туризму [Текст] / В. Резнікова // Університетські наукові записки. – 2010. – №2. – С. 126-139.

30.


Сеніч, В. Визначення чинників розвитку винного туризму: емпіричне дослідження [Текст] / В. Сеніч, А. Джорджевіч, Д. Дімітровськи // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №5. – С. 461-472.

31.


Хлопяк, С.В. Формування механізму управління туристичним підприємством в умовах державного регулюючого впливу [Текст] / С. В. Хлопяк // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №16. – С. 64-69.

32.


Шевченко, Т.А. Методология оценки показателей, используемых Всемирной туристической организацией для оценки экономического воздействия туризма на региональное развитие [Текст] / Т. А. Шевченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.3. – С. 128-130.

33.
338.48
М50
Менеджмент туристичної індустрії [Текст] : навч. посіб. / І. М. Школа, Т. М. Ореховська, І. Д. Козьменко [та ін.] за ред. І.М. Школи. – Чернівці : Книги- ХХІ, 2005. – 596с. –

34.


Яворський, Р. Генеза правового регулювання туристичних відносин [Текст] / Р. Яворський // Університетські наукові записки. – 2012. – №4. – С. 214-220.