Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Допоможіть знайти літературу для курсової на тему: "Теорія ігор" в економічній поведінці.
>>> Дякую!
1.


Балакірєва, О. Вплив соціально-економічної нерівності на економічну поведінку населення України [Текст] / О. Балакірєва, А. Ноур // Економіка України. – 2011. – №11. – С. 60-68.

2.


Балакірєва, О.М. Ціннісні пріоритети та економічна поведінка населення України [Текст] / О. М. Балакірєва, А. Ноур // Економіка і прогнозування. – 2007. – №1. – С. 137-153.

3.


Вергелес, Т. Модифікація моделі людини в теоріях поведінкової економіки [Текст] / Т. Вергелес // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2012. – №4. – С. 102-111.

4.


Возьний, К.З. Економічна поведінка людини та ії ментальні мотиви [Текст] / К. З. Возьний // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №5. – С. 3-15.

5.


Довбенко, М. Герберт Саймон як основоположник поведінкової економічної теорії [Текст] / М. Довбенко // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – 2007. – №2. – С. 165-170.

6.
330.131.7
М74
Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе [Текст] : учеб. пособие / А. М. Дубров, Б. А. Лагоша, Е. Ю. Хрусталев, Т. П. Барановская под ред. Б.А. Лагоши. – М. : Финансы и статистика, 2001. – 224с.

7.
330
К20
Капленко, Г.В. Формування економічної поведінки підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.01 - економіка, організація і управління підприємствами / Г. В. Капленко. – Львів : Ін-т регіональних досліджень, 2005. – 20с.

8.


Карачина, Н.П. Економічна поведінка підприємства в тривимірному просторі потенціалу системи влади [Текст] / Н. П. Карачина // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №9. – С. 127-136.

9.


Карачина, Н.П. Удосконалення процесу формування економічної поведінки підприємств [Текст] / Н. П. Карачина // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2009. – №5(640). – С. 285-290.

10.


Карачина, Н.П. Методологічні аспекти моделювання економічної поведінки підприємств [Текст] / Н. П. Карачина, О. В. Лазарчук, Н. І. Ганзієнко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2008. – №1. – С. 14-19.

11.


Кондратьєва, Т.В. Інституційна складова адаптивності економічної поведінки фірми [Текст] / Т. В. Кондратьєва // Економічний часопис - XXI. – 2012. – №1-2. – С. 24-27.

12.
330.4
П23
Печерский, С.Л. Теория игр для экономистов. Вводный курс [Електронний ресурс] : учеб. пособие / С. Л. Печерский, А. А. Беляева. – СПб. : Изд-во Европ. ун-та в С.-Петербурге, 2001. – 342с.

13.
65.012
П56
Пономаренко, О.І. Сучасний економічний аналіз. У 2-х ч. [Текст] : навч. посіб. Ч. 1 : Мікроекономіка / О. І. Пономаренко, М. О. Перестюк, В. М. Бурим. – К. : Вища школа, 2004. – 262с. – [ Розглянуто основні економіко-математичні моделі сучасного мікроекономічного аналізу, пов`язані з теоріями поведінки споживачів, виробників (теорія фірми), моделями ринку, а також теоріями загальної економічної рівноваги.

].

14.


Приймак, В.І. Теоретико-ігрова модель розподілу коштів на фінансування зайнятості [Текст] / В. І. Приймак, О. Р. Голубник // Фінанси України. – 2004. – №11. – С. 76-83.

15.


Розенфельд, О. Тези до загальної теорії корисності й економічної поведінки [Текст] / О. Розенфельд // Економіка України. – 2007. – №10. – С. 52-58.

16.


Свиноус, І.В. Економічна поведінка особистих селянських господарств у перехідній економіці [Текст] / І. В. Свиноус // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науи. – 2003. – №1,Ч.2. – С. 178-180. – [Розглядається місце та роль особистих селянських господарств в забезпеченні населяння продуктами харчування. Особлива увага приділяється факторам стійкості даної категорії господарств в умовах переходу до ринкових відносин.].

17.
330.131.7
С34
Сігал, А.В. Моделювання ризику в економіці та підприємництві на базі теоретико-ігрового підходу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.03.02 - економіко-математичне моделювання / А. В. Сігал. – К. : Київський національний ек-ний ун-т, 2001. – 19с.

18.
330.4
Т76
Трояновский, В.М. Математическое моделирование в менеджменте [Текст] : учеб. пособие / В. М. Трояновский. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Из-во РДЛ, 2002. – 256с.

19.
330.4
Ш65
Шиян, А.А. Теоретико-ігровий аналіз раціональної поведінки людини та прийняття рішень в управлінні соціально-економічними системами [Текст] : монографія / А. А. Шиян. – Вінниця : Універсум, 2009. – 404с. 


20.


Шиян, А.А. Теоретико-ігрова модель для дослідження умов мотивації інноваційного розвитку вітчизняних підприємств [Текст] / А. А. Шиян, Д. Г. Ванжула, В. В. Стадник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №4,Т.2. – С. 145-148. – [Побудовано теоретико-ігрову модель для дослідження умов, за яких вітчизняні власники бізнесу будуть
вмотивовані до інвестування в інноваційний розвиток своїх підприємств. Показано зв`язок між рівнем освіти працівників та їх
здатністю обслуговувати нові технології та максимізувати прибуток підприємства. Зроблено висновок про необхідність
переорієнтації навчальних програм українських університетів у напрямі підготовки фахівців, здатних створювати й
обслуговувати нові технології.
].

21.


Шиян, А.А. Теоретико-ігрове моделювання методів підвищення ефективності роботи менеджерів з продаж [Текст] / А. А. Шиян, Л. О. Нікіфорова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №5,Т.1. – С. 155-157.

22.


Шиян, А.А. Теоретико-ігрове моделювання методів підвищення ефективності роботи менеджерів з продаж [Текст] / А. А. Шиян, Л. О. Нікіфорова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №4,Т.3. – С. 79-82.

23.


Ядранський, Д.М. Підходи до моделювання економічної поведінки індивідів [Текст] / Д. М. Ядранський // Економічний часопис - XXI. – 2012. – №5-6. – С. 3-6.

1.

http://uk.wikipedia.org/wiki/Тео́рія і́гор


http://institutiones.com/general/806-teoriya-igr-economichescoe-povedenie.htmТеория игр и экономическое поведение Книги - УчебникиДодатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрики “Модель Неймана-Моргенштерна, економічна поведінка...”


Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету