Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу на тему курсової "Суб`єкти макроекономічної системи, її взаємодія та взаємозвязок". Завчано дякую.

1.
330.342.146
А23
Агєєв, Є.Я. Ринкова економіка. Основні терміни, поняття і визначення [Текст] : навч. економічний словник- довідник. Т.2 : О-Я / Є. Я. Агєєв, С. В. Піча. – Львів : Новий світ-2000, 2009. – 454с. – (Вища освіта в Україні). –

2.
339.9
А90
Асаул, А.Н. Методологические принципы институциональных взаимодействий субъектов рынка как открытых "живых" систем в концепции информационного общества [Текст]. Т. 51 / А. Н. Асаул. – М. : Вольное єкономическое общество России, 2004. – 224с. – (Труды Вольного экономического общества России). – [Існує електронна копія]. –

3.


Баженова, Ю.В. Динамічна стохастична модель загальної рівноваги України [Текст] / Ю. В. Баженова // Інвестиції : практика та досвід. – 2009. – №10. – С. 41-45.

4.


Баженова, Ю.В. Застосування динамічних стохастичних моделей загальної рівноваги для аналізу макроекономічної політики [Текст] / Ю. В. Баженова // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №7. – С. 261-266.

5.
330.101.541
Б17
Базилевич, В.Д. Макроекономіка [Текст] : навч. посіб. / В. Д. Базилевич, Л. О. Баластрик. – 2-ге вид., доповн. – К. : Атіка, 2006. – 368с.

6.
330.101.541
М16
Макроекономічна теорія [Текст] : навч. посіб. / Г. І. Башнянин, Л. С. Томашик, А. Р. Середа, Г. Я. Аніловська за ред.: Г.І. Башнянина, Л.С. Томашик. – 2-ге вид., стер. – Львів : Новий світ-2000, 2006. – 552с. – (Вища освіта в Україні). –

7.
338.24.021.8
Б90
Булганина, С.Н. Природа и структура экономических субъектов [Електронний ресурс] : монографія / С. Н. Булганина. – Оренбург : ГОУ ВПО ОГУ, 2003. – 340с.

8.


Васільєва, Л. Зміст, суб`єкти та об`єкти ринку [Текст] / Л. Васільєва // Держава та регіони. – 2006. – №1. – С. 22-26.

9.
330.101.541
В39
Вечканов, Г.С. Макроэкономика [Текст] : учеб. пособие / Г. С. Вечканов, Г. Р. Вечканова. – СПб. : Питер, 2002. – 432с. –

10.


Возьний, К. Інфляція і девальвація: макроекономічні взаємозв`язки та залежності [Текст] / К. Возьний // Економіка України. – 2010. – №11. – С. 35-46.

11.


Геофізичний закон дифузії та його роль в економічній діяльності народного господарства [Текст] / О. О. Гаца, О. Ф. Савченко, І. А. Макарова, Є. Ю. Пащенко // Інвестиції : практика та досвід. – 2008. – №2. – С. 37-40. – [Обгрунтування геофізичного закону дифузії з поступовим переходом до досліджень дифузії в економічних процесах].

12.


Грабовський, О.М. Моніторинг монетарних показників України та їхній взаємозв`язок з макроекономічними індикаторами [Текст] / О. М. Грабовський // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – №7. – С.21-35.

13.


Добарджіч, Е. Взаємозалежність між фондовим індексом S&P 500 та цінами на золото у контексті фінансової кризи як основа для прийняття макроекономічних рішень [Текст] / Е. Добарджіч, Б. Ракіч // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №5. – С. 346-358.

14.


Зварич, О.В. Середньострокове прогнозування доходів бюджету та їх взаємозв`язок з макроекономічними показниками [Текст] / О. В. Зварич // Фінанси України. – 2011. – №8. – С. 59-75.

15.


Зятковський, І.В. Суб`екти господарювання: економіко-правова характеристика [Текст] / І. В. Зятковський // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №2,Т.1. – С. 221-224. – [У статті розкривається економічна природа суб’єктів господарювання як найбільш загального та універсального поняття агентів економічної системи. Основну увагу зосереджено на законодавчих дефініціях поняття “суб’єкт господарювання”, що дає змогу встановити сутність та організаційно-правову форму суб’єктів господарювання і чітко ідентифікувати їх у єдиному правовому просторі та визначати сегментно-ринкову орієнтацію кожного з них.].

16.


Карапейчик, И.Н. Классификация потенциалов экономических субъектов: методологические аспекты и возможные решения [Текст] / И. Н. Карапейчик // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №1. – С. 20-31.

17.


Клейнер, Г. Системная структура экономики и экономическая политика [Текст] / Г. Клейнер // Проблемы теории и практики управления. – 2006. – №5. – С. 8-21.

18.


Кулаков, В.І. Еволюція поглядів на управління виробничо-господарською діяльністю підприємства [Текст] / В. І. Кулаков // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.1. – С. 212-216. – [Проаналізовано закономірності, форми та напрям еволюції виробничо-господарських систем, управління ними, підходи до формування систем адаптованих до кон’юнктури цільових збутових ринків, макроекономічних процесів, середовища функціонування суб`єктів господарювання.


19.
330.101.541
К90
Кулішов, В.В. Макроекономіка: основи теорії і практикум [Текст] : навч. посіб. / В. В. Кулішов. – 2-ге вид, випр. – Львів : Магнолія, 2008. – 256с. – (Вища освіта в Україні). – [

20.
330.101.541
К90
Кулішов, В.В. Макроекономіка: Основи теорії і практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. В. Кулішов. – Львів : "Магнолія плюс", 2004. – 256с.

21.


Лихачев, М. Теория макроэкономического равновесия в контексте методологических проблем современной экономической науки [Текст] / М. Лихачев // Вопросы экономики. – 2008. – №7. – С. 77-89.

22.
330.101.541
Н39
Небава, М.І. Теорія макроекономіки [Текст] : навч. посіб. / М. І. Небава. – К. : Слово, 2005. – 536с. –

23.


Пащенко, О.Ю. Дослідження взаємозв`язку макроекономічних показників розвитку економіки України [Текст] / О. Ю. Пащенко // Актуальні проблеми економіки. – 2001. – №1-2. – С. 25-30.

24.


Радіонова, І. Очікування економічних суб`єктів та зміст макроекономічних процесів [Текст] / І. Радіонова // Економіка України. – 2007. – №12. – С. 36-50.

25.


Харазішвілі, Ю. Про взаємозв`язок дефіциту бюджету та макроекономічних показників в Україні [Текст] / Ю. Харазішвілі, О. Любіч // Економіка України. – 2006. – №6. – С. 31-40.

26.


Харченко, А.А. Аналіз зв`язку інвестиційних та інфляційних процесів в економіці України [Текст] / А. А. Харченко, Т. А. Пивоварова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №2. – С. 35-41. – [Розглянуто взаємозалежність між темпами інфляції та обсягами інвестицій в національну економіку з урахуванням основних макроекономічних показників. На основі офіційної статистичної інформації побудовано економіко-математичні моделі, що підтверджують існування кореляційних зв’язків між інвестиційними та інфляційними процесами і зростанням ВВП. Запропонована модель зростання темпів інфляції дозволяє прогнозувати динаміку обсягів інвестицій.].

27.


Щетілова, Т.В. Змінність і ризики макроекономічного розвитку: вимірювання, оцінювання взаємозв`язку та емпіричний аналіз [Текст] / Т. В. Щетілова, Л. А. Гладкова // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №4. – С. 39-46.