Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня , допоможіть будь ласка підібрати літературу до такого питання : Загальна характеристика господарського розвитку країн стародавнього світу в період рабовласництва. Зарання дякую!

1.
338(09)
Ц18
Царенко, О.М. Економічна історія України і світу [Текст] : навч. посіб. / О. М. Царенко, А. С. Захарчук. – Суми : Університетська книга, 2001. – 310с. – (Бібліотека економічних наук). – [ У навчальному посібнику у формі лекційного курсу розглядається економічний розвиток України і світу від найдавніших часів до сьогодення, вплив історичних та політичних чинників на особливості соціально-економічного життя суспільства.
Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти Ш-ІУ рівнів акредитації, та всіх, хто цікавиться економічною історією України].

2.
338(09)
Е45
Економічна історія [Текст] : навч.-метод. посіб. / Н. О. Тимочкин, О. А. Пучко, Л. М. Рудомьоткіна [та ін.]. – К. : КНЕУ, 2001. – 216с.

3.
338(09)
К17
Калиничева, Г.И. Экономическая история [Текст] : краткий конспект лекций / Г. И. Калиничева. – 2-е изд., стер. – К. : МАУП, 2001. – 96с.

4.
338(09)
И90
История экономики [Текст] : учебник /  под общ. ред.: О.Д. Кузнецовой, И.Ф. Шапкина. – М. : ИНФРА-М, 2002. – 384с. – (Высшее образование).

5.
338(4/.9)
Т48
Ткаченко, А.А. Экономическая история Западной Европы и Америки [Текст] : учеб. пособие / А. А. Ткаченко. – Запорожье : Премьер, 1998. – 352с : іл. – [Содержание первой части учебного пособия составляет история хозяйства и быта важнейших европейских народов, начиная с заселения германцами областей Западной Римской империи и заканчивая периодом разложения феодализма.
В пособии представлен обширный материал по истории хозяйственного быта, правовых норм и политическом устройстве важнейших европейских государств в указанный период, что не просто расширит кругозор каждого читателя в области истории экономической науки, но позволит яснее понять тесную зависимость экономических учений от той среды, в которой они возникают. А это, в свою очередь, необходимо для того, чтобы уяснить, почему марксизм, проникнутый могучей струей социального идеализма, ныне, на практике, утратил энтузиазм.
Вторая часть содержит изложение процессов разложения феодального строя и становления капиталистических отношений. Большое внимание уделено характеристики роли развития основного антифеодального динамического процесса в хозяйственной области и утверждении капитализма - меновы].

6.
338(09)
Т52
Толмачева, Р.П. Экономическая история: генезис рыночной экономики [Текст] : учебник / Р. П. Толмачева. – М. : Дашков и К, 2002. – 604с.

7.
338(09)
Ю94
Юхименко, П.І. Економічна історія [Текст] : навч. посіб. / П. І. Юхименко. – 2-ге вид., стер. – К. : Вікар, 2006. – 341с. – [ Цей навчальний посібниик створено на основі попередніх видань автора з економічної історії, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для студентівів вищих навчальних закладів. У посібнику за новою структурою курсу ввисвітлюються питання економічної історії від найдавніших часів до сучасності. Особлива увага приділяється аналізу трансформаційних етапів реформ і структурних змін у національних економіках і світовому господарстві новітнього часу. За структурою і змістом посібник відпповідає програмі нормативного курсу "Економічна історія" для студентігів економічних спеціальностей. При написанні посібника автором враховані програми викладання економічної історії в Ексетерському (Великобританія), Гессенському (Німеччина) та Московському державному у ім. М.В. Ломоносова (Росія) університетах.
Розраховано на студентівв економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, науковців, усіх, кого цікавлять питання економічної історії.


Рекомендовано МОН України].

8.
338(09)
Ю94
Юхименко, П.І. Економічна історія [Текст] : підручник / П. І. Юхименко, П. М. Леоненко. – К. : Знання-Прес, 2008. – 567с. – (Вища освіта ХХI століття). – [У підручнику висвітлюються питання економічної історії від найдавніших часів до сучасності. Особлива увага приділяється аналізу трансформаційних етапів, реформ і структурних змін у національних економіках і світовому господарстві новітнього часу. Наводяться контрольні запитання та завдання (до кожного розділу), а також список рекомендованої літератури, словник термінів. За структурою і змістом підручник відповідає програмі нормативного курсу "Економічна історія" для студентів вищих навчальних закладів. При написанні підручника автори врахували програми викладання цієї дисципліни в університетах м. Ексетер (Велика Британія), м. Гессен (Німеччина) та Московському державному університеті ім. М.В. Ломоносова.
Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, науковців, усіх, кого цікавлять питання економічної історії.


Затверджено МОН України

].

9.


Нечай, Н. Соціально-економічний устрій і податки перших рабовласницьких держав [Текст] / Н. Нечай // Вісник податкової служби України. – 2012. – №11. – С. 22-23.

10.
338(09)
Ю94
Юхименко, П.І. Економічна історія [Текст] : навч. посіб. / П. І. Юхименко. – 3-тє вид., випр. і доп. – К. : Вікар, 2012. – 341с. – [Рекомендовано МОН України].
Радимо за необхідністю переглянути БД "Електронний каталог" розділ "Історія народного господарства світу", а також БД "Навігатор інтернет-ресурсів за профілем університету" (розділ "Економічна історія. Історія економічних вчень".