Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Доброго дня, допоможіть будь-ласка із списком літератури для написання курсової на тему: "Дослідження економічного потенціалу підприємства та формування перспектив розвитку".
> > Предмет: потенціал і розвиток підприємства

1. 658
М55 Механізм управління потенціалом інноваційного розвитку промислових підприємств [Текст] : монографія / за заг. ред. Ю.С. Шипуліною. – Суми : Друкарський дім "Папірус", 2012. – 458с. – [

2.
Андрощук, Д.В. Оцінка потенціалу підприємства як інструмент удосконалення механізмів його реалізації [Текст] / Д. В. Андрощук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №4, Т.3. – С. 186-193. – [В процесі управління підприємством завжди актуальним є питанням отримання найбільш можливих позитивних результатів його діяльності, в чому зацікавлений власник. Стаття присвячена проблемі оцінки управління підприємства в процесі використання його потенціалу.].

3.
Бельтюков, Е.А. Современные методы оценки производственного потенциала [Текст] / Е. А. Бельтюков, С. С. Свиридова, Е. А. Кобальчинская // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №3,Т.2. – С. 121-124. – [Розглянуто поняття виробничого потенціалу, його значення. Дана відповідна характеристика складу та структури виробничого потенціалу. Проаналізовано деякі сучасні методи оцінки потенціалу, переваги та недоліки цих методів, сфери застосування.].

4.
Бєльтюков, Є.А. Деякі питання визначення, аналізу та оцінки виробничого потенціалу [Текст] / Є. А. Бєльтюков, Є. О. Кобальчинська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №4, Т.3. – С. 146-149. – [Розглянуто поняття виробничого потенціалу, його значення. Дана відповідна характеристика та визначення виробничого потенціалу на основі різних підходів. Проаналізовано деякі сучасні методи оцінки
потенціалу, уявлені переваги та недоліки цих методів, сфери застосування.].

5.
Богдан, Ю. Аналіз та оцінка фінансового потенціалу машинобудівного підприємства [Текст] / Ю. Богдан // Вісник економічної науки України. – 2011. – №1. – С. 17-23.

6. 658
Е45 Економічний потенціал підприємства: обліково-статистичний та інформаційно-технологічний контекст [Текст] : монографія / М. П. Войнаренко, О. Г. Осауленко, Л. В. Скоробогата, В. О. Шевчук. – К. : Інформ.-аналіт. підприємство, 2010. – 223с. – [

7.
Воловельська, І. Методика оцінки інноваційного потенціалу підприємства [Текст] / І. Воловельська // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2008. – №5. – С. 64-71.

8.
Гончар, О.І. Особливості формування та розвитку науково-технічного потенціалу підприємства [Текст] / О. І. Гончар, Ю. О. Гернего // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №4, Т.2. – С. 36-39.

9.
Долінський, Л.Б. Оцінка надійності підприємств: теоретико-методологічний підхід [Текст] / Л. Б. Долінський, Д. П. Сащук // Фінанси України. – 2008. – №1. – С. 108-117. – [Кредитний аналіз підприємства].

10.
Железняк, В.В. Механізм та методи діагностики фактичного стану економічного потенціалу підприємства [Текст] / В. В. Железняк, Л. А. Шило, Н. Ю. Пікуліна // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №1. – С. 40-46.

11.
Жилінська, Л.О. Основні підходи до оцінки економічного потенціалу підприємства [Текст] / Л. О. Жилінська // Економічний часопис - XXI. – 2012. – №9-10. – С. 53-56.

12. 658
І-20 Іванов, В.Б. Потенціал підприємства [Текст] : наук.-метод. посіб. / В. Б. Іванов, О. М. Кохась, С. М. Хмелевський. – К. : Кондор, 2009. – 300с. –

13.
Капарулина, И.Н. Философский базис концепции "потенциал предприятия" [Текст] / И. Н. Капарулина // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №24. – С. 39-43.

14.
Кірієнко, А.В. Економічна діагностика як основа підвищення якості управління підприємством [Текст] / А. В. Кірієнко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №1,Т.1. – С. 11-15. – [Визначено об’єктивну необхідність впровадження на підприємстві нового методичного підходу – діагностичного, здатного забезпечити управлінський процес аналітичною інформацією щодо функціонального стану підприємства, тенденцій його розвитку. Ідентифіковано об’єкт, предмет, мету та завдання економічної діагностики як напряму економічної науки. Запропоновано принципову схему проведення економічної діагностики.].

15.
Козловський, В.О. Теоретико-методологічні підходи до визначення потенціалу підприємств [Текст] / В. О. Козловський, І. В. Причепа // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2007. – №3. – С. 28-33.

16. 658
Е45 Економічна діагностика [Текст] : навч. посіб. / Т. Ф. Косянчук, В. В. Лук`янова, Н. І. Майорова, В. В. Швид за заг. ред. Т.Ф. Косянчук. – Л. : Новий Світ-2000, 2007. – 452с. – (Вища освіта в Україні). – [Рекомендовано МОН України].

17. 658
Л24 Лапин, Е.В. Экономический потенциал предприятия [Текст] : монография / Е. В. Лапин. – Сумы : ИТД "Универ. книга", 2002. – 310с.

18.
Макарова, Г.С. Форми оцінки економічного потенціалу підприємства [Текст] / Г. С. Макарова // Економіка розвитку. – 2011. – №4. – С. 89-92.

19.
Макарова, Г.С. Формування економічного потенціалу будівельного підприємства [Текст] / Г. С. Макарова // Економічний часопис - XXI. – 2012. – №7-8. – С. 47-49.

20.
Матвеева, С. Диагностика предприятия и ее модели [Текст] / С. Матвеева // Проблемы теории и практики управления. – 2006. – №2. – С. 112-118.

21.
Мельникова, О.С. Економічна діагностика діяльності підприємств як основа прогнозу економічного потенціалу міста [Текст] / О. С. Мельникова // Вісник Хмельницького національного університету.Економічні науки. – 2006. – №4,Т.3. – С. 130-132. – [В статті розглянуто доцільність та життєздатність моделі економічної діагностики підприємств для формування прогнозу економічного потенціалу міста. Системно досліджено відмінність поняття економічної діагностики від інших категорій, на основі чого дана характеристика майбутньої моделі економічного діагностування та етапи її побудови.].

22.
Міняйленко, І.В. Науково-методичні аспекти оцінювання потенціалу підприємств легкої промисловості [Текст] / І. В. Міняйленко, О. В. Микитенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №1. – С. 31-35.

23. 65
Н19 Назарова, Г.В. Управління розвитком діяльності промислових підприємств [Текст] : монографія / Г. В. Назарова, О. В. Іванісов, О. Ф. Доровський. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 240с.

24.
Олійник, Т. (Олійник, ТВ.) Оцінювання адаптивності потенціалу розвитку підприємства [Текст] / Т. Олійник // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – №7(727). – С. 258-262.

25. 658
О-82 Отенко, І.П. Аналіз та оцінка стратегічного потенціалу підприємства [Текст] / І. П. Отенко, Л. М. Малярець, Г. А. Іващенко. – Х. : ХНЕУ, 2007. – 348с.

26.
Пастощук, О.В. Визначення сутності понять потенціал та вартість [Текст] / О. В. Пастощук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №4,Т.4. – С. 305-308.

27.
Плікус, І.Й. Потенціал підприємства, його оцінка й трансформація: економічна та бухгалтерська інтерпретація [Текст] / І. Й. Плікус // Фінанси України. – 2012. – №4. – С. 91-105.

28. 65
П56 Пономаренко, В.С. Стратегія розвитку підприємства в умовах кризи [Текст] : монографія / В. С. Пономаренко, О. М. Тридід, М. О. Кизим. – Х. : ВД "ІНЖЕК", 2003. – 328c. –].

29. 658
П77 Причепа, І.В. Оцінювання в управлінні інноваційним потенціалом машинобудівних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.екон. наук; спец.08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / І. В. Причепа. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 20с.

30.
Рзаєв, Г.І. Еволюція поняття "потенціал" та його відповідність ринковим умовам господарювання [Текст] / Г. І. Рзаєв, Т. Г. Рзаєва // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №5,Т.2. – С. 213-216.

31.
Рзаєв, Г.І. Теоретико-концептуальні підходи до поняття "потенціал підприємства" [Текст] / Г. І. Рзаєв, Т. Г. Рзаєва, Н. С. Орищин // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №6,Т.1. – С. 29-34.

32.
Сабадирьова, А. Теоретичні основи організації потенціалу підприємства [Текст] / А. Сабадирьова // Економіст. – 2010. – №1. – С. 34-35.

33.
Савелко, С.О. Формування конкурентоспроможного фінансового потенціалу підприємства [Текст] / С. О. Савелко // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №23. – С. 58-61.

34.
Скрипник, Н.Є. Сучасні технології діагностики потенціалу підприємства [Текст] / Н. Є. Скрипник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №3,Т.2. – С. 184-188. – [Розглянуто методологічні аспекти діагностики потенціалу сучасного підприємства, досліджено генезу термінів „потенціал”, „діагностика” у вітчизняній економічній науці, визначено значення діагностичних процедур для оцінки розвитку потенціалу підприємства.].

35.
Сотнікова, К.В. Оцінка ефективності використання економічного потенціалу промислового підприємства [Текст] / К. В. Сотнікова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №4, Т.3. – С. 182-185. – [Розглянуто методи оцінки ефективності використання економічного потенціалу промислового підприємства. Встановлено переваги використання таксономічних методів та методу еластичності, сфери їх
застосування.].

36. 338(477)
П78 Столяр, А. Підходи до оцінки економічного потенціалу підприємства [Текст] / А. Столяр, А. Грушевицька // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.3. – С. 119-121.

37.
Тимощук, М. Методологічні засади оцінювання потенціалу розвитку підприємств [Текст] / М. Тимощук // Маркетинг в Україні. – 2010. – №4. – С. 30-34.

38. 658
Ф32 Федонін, О.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка [Текст] : навч. посіб. / О. С. Федонін, І. М. Рєпіна, О. І. Олексюк. – 2-ге вид., без змін. – К. : КНЕУ, 2006. – 316с. – [Рекомендовано МОН України].

39. 658
Х76 Хомяков, В.І. Потенціал і розвиток підприємства [Текст] : навч. посіб. / В. І. Хомяков, В. М. Бєлінська, О. В. Федоренко. – К. : Кондор, 2012. – 432с.

40.
Чевганова, В.Я. Науково-теоретичні підходи до формування та оцінювання потенціалу підприємств в Україні [Текст] / В. Я. Чевганова, Г. А. Жучкова, І. В. Міняйленко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.1. – С. 7-12. – [Матеріали публікації присвячені дискусійним проблемам сутності та змісту науково-теоретичних підходів до оцінки потенціалу підприємницьких структур. У статті досліджені різні погляди вчених і наукових працівників на формування
методології і вибору методів вирішення проблеми, яка є предметом дослідження.

41.
Шапуров, О.О. Потенціал виробничо-господарської діяльності машинобудівних підприємств [Текст] / О. О. Шапуров // Інвестиції : практика та досвід. – 2009. – №18. – С. 44-50.

42.
Шапурова, О.О. Концепція розвитку сукупного економічного потенціалу машинобудівних підприємств [Текст] / О. О. Шапурова // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №22. – С. 51-56.

43.
Шапурова, О.О. Формування методики оцінки сукупного економічного потенціалу машинобудівного підприємства [Текст] / О. О. Шапурова // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №23. – С. 57-62.

44. 658
Ш35 Швиданенко, Г.О. Бізнес-діагностика підприємства [Текст] : навч. посіб. / Г. О. Швиданенко, А. І. Дмитренко, О. І. Олексюк. – К. : КНЕУ, 2008. – 344с. – [Рекомендовано МОН України].

45. 65
Ш67 Шкромида, Н.Я. Оцінювання економічного потенціалу промислових підприємств в ринковому середовищі [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук; спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Н. Я. Шкромида. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 225с.