Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Корпоративна соціальна відповідальність
1.
Алі, І. (Алі, К. ур) Вплив корпоративної соціальної відповідальності та задоволеності інвесторів на їх лояльність [Текст] / І. Алі, К. у. Реман, М. Акрам // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №8. – С. 349-357.

2.
Антонюк, А.А. Екологічна складова корпоративної соціальної відповідальності підприємств: звітність, оцінка, дохідність [Текст] / А. А. Антонюк, Н. М. Шмиголь // Держава та регіони. – 2011. – №2. – С. 124-128.

3.
Антошко, Т. Відповідальність у корпоративному управлінні [Текст] / Т. Антошко // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. – 2009. – №7. – С. 9-11.

4.
Антошко, Т. Сучасні підходи до впровадження корпоративної соціальної відповідальності підприємств України [Текст] / Т. Антошко // Економіка та держава. – 2008. – №7. – С. 37-39.

5.
Антошко, Т.Р. Оцінювання механізму впровадження корпоративної соціальної відповідальності за критерієм вартості підприємства [Текст] / Т. Р. Антошко // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №9. – С. 56-59.

6.
Балабанюк, Ж. Взаємозв`язок корпоративної соціальної відповідальності та політики руху персоналу організації [Текст] / Ж. Балабанюк // Економіка та держава. – 2012. – №3. – С. 25-28.

7.
Баюра, Д. Корпоративна соціальна відповідальність у системі корпоративного управління [Текст] / Д. Баюра // Україна: аспекти праці. – 2009. – №1. – С. 21-25.

8.
Баюра, Д.О. Концептуальні засади механізму формування корпоративної соціальної відповідальності в Україні [Текст] / Д. О. Баюра, О. А. Буян // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №9. – С. 151-157.

9.
Буко, С. Корпоративна соціальна відповідальність як принцип ціннісно зорієнтованого менеджменту [Текст] / С. Буко // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2006. – №2. – С. 149-158.

10.
Буковинська, М. Розвиток корпоративної соціальної відповідальності [Текст] / М. Буковинська // Економіка АПК. – 2012. – №9. – С. 47-51.

11.
Голованенко, М. Застосування теорії кооперативних ігор для розвитку корпоративної соціальної відповідальності [Текст] / М. Голованенко // Україна: аспекти праці. – 2012. – №2. – С. 47-50.

12. 65.012.32
Г85 Грицина, Л.А. Механізм формування корпоративної соціальної відповідальності в управлінні підприємством [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук; спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (машинобудування) / Л. А. Грицина. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – 223с. – [Існує електронна копія].

13. 65.012.32
Г85 Грицина, Л.А. Механізм формування корпоративної соціальної відповідальності в управлінні підприємством [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук; спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (машинобудування) / Л. А. Грицина. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – 20с. – [Існує електронна копія].

14.
Грицина, Л.А. Оцінка впливу культурних особливостей на формування концепції корпоративної соціальної відповідальності підприємств в умовах глобалізації [Текст] / Л. А. Грицина // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №6,Т.2. – С. 121-123.

15.
Грицина, Л.А. Процеси формування корпоративної соціальної відповідальності машинобудівних підприємств [Текст] / Л. А. Грицина // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №6. Т.1. – С. 232-234. – [Акцентовано увагу на складності та комплексності корпоративної соціальної відповідальності підприємства, визначено етапи планування, розробки, впровадження та оцінки ефективності корпоративної соціальної відповідальності машинобудівних підприємств.].

16.
Грицина, Л.А. Розвиток кадрового потенціалу підприємства в системі корпоративної соціальної відповідальності [Текст] / Л. А. Грицина // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №5,Т.1. – С. 69-72. – [Проведено аналіз внутрішньої корпоративної соціальної відповідальності, на прикладах запропоновані форми та методи його впровадження на підприємствах. Формування і розвиток кадрового потенціалу підприємства розглянуті в системі створення корпоративної соціальної відповідальності усіх рівнів управління.].

17.
Грицина, Л.А. Розробка структурної моделі механізму формування корпоративної соціальної відповідальності машинобудівних підприємств [Текст] / Л. А. Грицина // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №5,Т.1. – С. 78-81.

18.
Грицина, Л.А. Становлення концепції корпоративної соціальної відповідальності у контексті цивілізаційного розвитку світової економіки [Текст] / Л. А. Грицина // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.1. – С. 175-178. – [Здійснено аналіз наукових підходів до оцінки процесів цивілізаційного розвитку суспільства. Досліджено зв`язок між домінуванням цивілізаційного підходу до розвитку суспільства та формуванням сучасного бачення економічного
розвитку. Досліджено особливості становлення концепції корпоративної соціальної відповідальності як нового підходу до економічного розвитку.

.].

19.
Денисенко, Л.О. Вплив корпоративної соціальної відповідальності на корпоративне управління [Текст] / Л. О. Денисенко, Т. О. Заєць // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №5,Т.1. – С. 134-136.

20.
Дзюба, О.М. Ефективність внутрішньої складової корпоративної соціальної відповідальності підприємства [Текст] / О. М. Дзюба, В. П. Зюзіна // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – №5(725). – С. 277-282.

21.
Зятковський, І. Інтегровані корпоративні структури в умовах транзитивної економіки: відповідність нормам світової господарської та правової практики [Текст] / І. Зятковський // Журнал Європейської економіки. – 2005. – №4, Т.4. – С. 481-497.

22.
Калита, П. Дерева без коренів не ростуть,або про нинішню практику просування корпоративної соціальної відповідальності в країнах СНД [Текст] / П. Калита // Стандартизація сертифікація якість. – 2013. – №2. – С. 58-62.

23.
Калита, П. Сталий розвиток. Корпоративна соціальна відповідальність. Ділова досконалість [Текст] / П. Калита // Стандартизація сертифікація якість. – 2013. – №1. – С. 31-36.

24.
Катихін, Є. Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу та їх основні принципи [Текст] / Є. Катихін // Статистика України. – 2011. – №3. – С. 83-86.

25.
Катихін, Є.О. Корпоративна соціальна відповідальність та практики у деяких її напрямах [Текст] / Є. О. Катихін // Статистика України. – 2012. – №1. – С. 79-83.

26.
Коваль, Н. Корпоративна соціальна відповідальність компаній як засіб збереження культурної спадщини [Текст] / Н. Коваль // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2007. – №2,Вип.69. – С. 197-200.

27.
Коренєв, Е.Н. Корпоративна соціальна відповідальність в Україні: pro i contra [Текст] / Е. Н. Коренєв // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №4,Т.1. – С. 133-137.

28.
Корпоративна соціальна відповідальність [Текст] // Соціальний захист. – 2010. – №5. – С. 34-37.

29. 334.7
К68 Корпоративне управління в Україні: процеси формування та розвитку [Текст] : монографія / за ред. проф. Н.А. Хрущ. – К. : Каравела, 2012. – 300с. – [У монографії проведено комплексне дослідження процесів формування та розвитку корпоративного управління в сучасному динамічному середовищі. Подальшого розвитку дістали основи корпоративного управління. Удосконалено теоретико-методичні підходи щодо створення та оцінювання складових механізмів корпоративного > правління підприємствами. Значна увага приділена розвитку складових стратегій управління інноваційно-інвестиційною діяльністю в системі корпоративного управління різних суб`єктів господарювання. Запропоновано нове рішення наукового завдання щодо формування та реалізації фінансових складових корпоративного управління підприємствами.
Для наукових працівників, фахівців у сфері корпоративного управління підприємствами, аспірантів, студентів економічних спеціальностей ВНЗ.].

30.
Корягіна, Т.В. Тенденції розвитку корпоративної соціальної відповідальності в Україні [Текст] / Т. В. Корягіна // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №4. – С. 30-32.

31.
Ласкукова, А. Взаємозв`язок соціально-етичного маркетингу та корпоративної соціальної відповідальності [Текст] / А. Ласкукова // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2012. – №3. – С. 81-91.

32.
Лу, В.-. (Лу, В.-М.) Ефективність корпорації і корпоративна соціальна відповідальність: граничний підхід [Текст] / В. -. Лу, В. -. Ван, Д. -. Хе // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №5. – С. 364-375.

33.
Маврідіс, Д. Історико-економічний та соціальний вимір корпоративної соціальної відповідальності ( на основі сектора промисловості обробки хутра) [Текст] / Д. Маврідіс, Л. Поліопулос, Т. Поліопулос // Журнал Європейської економіки. – 2009. – №4,Т.8. – С. 383-397.

34.
Мілош, Е. Корпоративна соціальна відповідальність: на прикладі польської телекомунікаційної компанії [Текст] / Е. Мілош // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №6. – С. 407-413.

35. 658.5.012.38
Н19 Назарова, Г.В. Управління соцільно-трудовою сферою підприємства [Текст] : монографія / Г. В. Назарова, С. Ю. Гончарова, Н. В. Водницька. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 324с. – Розглянуто питання соціальної відповідальності бізнесу та окреслено її значення в управлінні соціально-трудовою сферою підприємства; розроблено методику оцінки соціальної відповідальності бізнесу.

36.
Нижник, В.М. Вплив інтеграції на процеси управління корпоративною логістичною відповідальністю підприємств [Текст] / В. М. Нижник, О. О. Світловський // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №6. Т.1. – С. 14-18. – [Розглянуто деякі аспекти впливу розвитку інтеграційних процесів в сучасних умовах ринкової економіки на формування логістичної інфраструктури вітчизняних машинобудівних підприємств.].

37.
Нижник, В.М. Корпоративна логістична відповідальність машинобудівних підприємств як складова їх ефективного функціонування [Текст] / В. М. Нижник, О. О. Світловський // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №4,Т.1. – С. 223-229. – [На основі аналізу теоретичних досліджень поняття "корпоративна логістична відповідальність" здійснена оцінка стану логістичної діяльності машинобудівних підприємств та запропоновано шляхи удосконалення корпоративної логістичної відповідальності за умов розвитку інтеграційних процесів.].

38.
Олійник, О. Договірне забезпечення корпоративної соціальної відповідальності в регулюванні ризиків у соціально-трудових відносинах [Текст] / О. Олійник // Україна: аспекти праці. – 2013. – №5. – С. 45-51.

39.
Павлюк, М. Методичні підходи до оцінки результативності програм у сфері корпоративної соціальної відповідальності вітчизняних підприємств [Текст] / М. Павлюк // Ринок цінних паперів України. – 2012. – №8. – С. 59-64.

40.
Панченко, В.П. Концептуальні підходи до розвитку корпоративної соціальної відповідальності організації на засадах компетенційного підходу [Текст] / В. П. Панченко // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №7. – С. 156-161.

41. 334.7
П16 Паньковська, Л.С. Корпоративний бізнес [Текст] : конспект лекцій з курсу / Л. С. Паньковська. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 206с. – [Існує електронна копія]. – [Наведені теоретико-методичні засади, питання структури складових елементів, фінансів, управління та соціальної відповідальності корпоративного бізнесу.
].

42.
Петренко, Ю.М. Сутність корпоративної соціальної відповідальності: вітчизняний та зарубіжний підхід [Текст] / Ю. М. Петренко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №1,Т.1. – С. 191-195.

43.
Петроє, О. Корпоративна соціальна відповідальність у сфері праці [Текст] / О. Петроє // Праця і зарплата. – 2011. – №8. – С. 4-5.

44.
Плішка, Т. Корпоративна соціальна відповідальність як різновид інноваційно-інвестиційних процесів [Текст] / Т. Плішка // Університетські наукові записки. – 2012. – №2. – С. 230-235.

45.
Приятельчук, О. Навчально-освітні напрямки корпоративної соціальної відповідальності [Текст] / О. Приятельчук // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2010. – №2,Вип.90. – С. 68-69.

46.
Римар, І.А. Соціальна відповідальність в системі корпоративного управління [Текст] / І. А. Римар // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №2,Т.1. – С. 65-68. – [У статі розглянуто концепцію соціальної відповідальності в системі управління підприємством; історичні етапи розвитку соціальної відповідальності; соціальну відповідальність в системі взаємозв’язків зовнішньої та внутрішньої сфер
підприємства.
.].

47.
Руденко, М. Роль держави у формуванні підходів до розуміння сутності корпоративної соціальної відповідальності [Текст] / М. Руденко, М. Губанов // Економіка та держава. – 2012. – №10. – С. 39-41.

48.
Сазонець, І.Л. Пріоритети концепції «економічного імперіалізму» в дослідженні соціальної відповідальності транснаціональних корпорацій як формальних інститутів [Текст] / І. Л. Сазонець // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №4. – С. 54-61.

49.
Світловський, О.О. Методологічні аспекти управління корпоративною логістичною відповідальністю машинобудівного підприємства [Текст] / О. О. Світловський // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №6,Т.3. – С. 218-223.

50.
Світловський, О.О. Перспективи підготовки спеціалістів з логістики для управління корпоративною логістичною відповідальністю підприємств [Текст] / О. О. Світловський // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №5,Т.1. – С. 199-201.

51.
Сінь, Л. До питання про соціальну відповідальність транснаціональних корпорацій у Китаї [Текст] / Л. Сінь // Економіка України. – 2013. – №3. – С. 94-96.

52.
Стеценко, Б. Дивідендна політика в контексті корпоративної соціальної відповідальності: полемічні аспекти [Текст] / Б. Стеценко, Є. Бобров // Ринок цінних паперів України. – 2012. – №9. – С. 59-62.

53.
Супрун, Н. Корпоративна соціальна відповідальність як чинник сталого розвитку [Текст] / Н. Супрун // Економіка і прогнозування. – 2009. – №3. – С. 61-74.

54. 334.75
Ц83 Цуглевич, В.Н. Корпоративный менеджмент в условиях нестабильного рынка [Текст] / В. Н. Цуглевич под ред. Н.П. Тихомирова. – М. : Экзамен, 2003. – 320с.

55.
Черніченко, Г. Диференціація практики корпоративної соціальної відповідальності у сфері міжнародного бізнесу [Текст] / Г. Черніченко, Т. Орєхова // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2012. – №2,Вип.105. – С. 173-179.

56.
Яншина, А.М. Корпоративна відповідальність фінансових транснаціональних компаній [Текст] / А. М. Яншина // Фінанси України. – 2013. – №1. – С. 113-123.

57. Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “ Соціальна відповідальність, соціальна відповідальність бізнесу....”

58. Фонд Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського

59. ВС52069

Корпоративна соціальна відповідальність [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за освіт.-проф. прогр. магістра зі спец. "Фінанси і кредит" / [О. Денис та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Т. С. Смовженко, д-ра екон. наук, проф. А. Я. Кузнєцової ; Нац. банк України, Ун-т банк. справи. - Вид. 2-е, випр. і допов. - К. : УБС НБУ, 2010. - 314 с. : табл. - Бібліогр.: с. 286. - 300 экз.

Тематичний рубрикатор:
Економіка окремих країн і частин світу

Видання зберігається у :
Основний фонд
Книгу замовл. 7 пов. НБХНУ, сектор МБА, або сайт НБХНУ

60.
61. http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/tppe/2012_27_1/Zb27_1_54.pdf О.А. Буян. Корпоративна соціальна відповідальність

62. http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Ei/2011_45/PDF/12_Zait.pdf Зайцева О.І. КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ:
СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ
САМООРГАНІЗОВАНИХ КАМПАНІЙ

63. Радимо звертатись до електронних ресурсів інших бібліотек. Наприклад на сайт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за адресою http://www.nbuv.gov.ua/ ( БД «Система каталогів і картотек», «Електронний фонд», «Наукова періодика України»)