Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Допоможіть будь ласка з літературою 1. Макроекономічна політика: необхідність, і мена
>>> 2. Основи макроекономічної політики в економічних процесах. Види макроекономічної політики.

1.
330.101.541
В24
Введение в макроэкономику [Електронний ресурс] : учеб. пособие /  под ред. М.Е. Дорошенко. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 175с.

2.
330
Е45
Економічна теорія [Текст] : навч. посіб. /  за ред.: З. Ватаманюка, О. Ватаманюка. – Львів : Інтелект-Захід, 2008. – 540с. – [Навчальний посібник охоплює програму трьох складових частин курсу економічної терії (вступу, макроекономіки та мікроекономіки) і покликаний дати читачам комплексне і достатньо повне уявлення про цю галузь пізнання. Суттєвою перевагою пропонованого посібника є чіткий і стислий виклад матеріалу. Кожен розділ містить 1-2 спеціалізовані підрозділи ("Сторінки про Україну"), у яких щойно викладені поняття і моделі використано для аналізу різних сторін економічного буття в Україні.
Посібник буде корисним для найширшого кола читачів: студентів економічних спеціальностей стаціонарного та заочного відділень, аспірантів, вчителів і викладачів економічних дисциплін та усіх, кого цікавлять проблеми економіки.


].

3.
330
Е45
Економічна теорія: Політекономія [Текст] : підручник /  за ред. В.Д. Базилевича. – 7-ме вид., стер. – К. : Знання-Пресс, 2008. – 179с. – [Затверджено МОН України].

4.


Айзен, Р. Едмунд С. Фелпс: аналіз міжчасового співвідношення в макроекономічній політиці [Текст] / Р. Айзен // Журнал Європейської економіки. – 2007. – №1, Т.6. – С. 93-98.

5.


Баженова, Ю.В. Застосування динамічних стохастичних моделей загальної рівноваги для аналізу макроекономічної політики [Текст] / Ю. В. Баженова // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №7. – С. 261-266.

6.
330.101.541
Б17
Базилевич, В.Д. Макроекономіка [Текст] : навч. посіб. / В. Д. Базилевич, Л. О. Баластрик. – 2-ге вид., доповн. – К. : Атіка, 2006. – 368с.

7.
330
Б61
Білецька, Л.В. Економічна теорія. (Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка) [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Білецька, О. В. Білецький, В. І. Савич. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2009. – 688с. – [Посібник містить системний виклад концептуальних положень економічної теорії у контексті сучасних вимог економічної освіти. З`ясовується сутність і специфіка основних механізмів ринкової економіки, а також фактори, які впливають на мікро- і макроекономіку, методи та засоби економічного регулювання.
Посібник включає окрім основного викладу теоретичних положень економічної теорії та їх графічно-математичної інтерпретації також розгорнуту довідково-допоміжну частину (економічний словник, іменний покажчик, лауреати Нобелівської премії з економіки за 1968-2008 роки, список англійських скорочень, покажчик англійських термінів).
Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, науковців, бізнесменів, всіх тих, хто цікавиться економічною теорією.

Рекомендовано МОН України].

8.


Буркальцева, Д.Д. Державні механізми управління макроекономічною безпекою України [Текст] / Д. Д. Буркальцева // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №11. – С. 29-37.

9.


Вдовічен, А.А. Аналіз макроекономічних пропорцій, структурних змін та особливостей економічного зростання в Україні [Текст] / А. А. Вдовічен // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №3,Т.1. – С. 208-215.

10.


Геєць, В. Макроекономічна оцінка грошово-кредитної та валютно-курсової політики України до і під час фінансової кризи [Текст] / В. Геєць // Економіка України. – 2009. – №2. – С. 5-23.

11.


Гомулка, С. Макроекономічна політика і досягнення країн з перехідною економікою [Текст] / С. Гомулка // Журнал Європейської економіки. – 2002. – №1, Т.1. – С. 5-24.

12.
330.101.541
Г67
Горбачук, В. Макроекономічні методи: теорії та застосування [Текст] / В. Горбачук. – К. : "Кий", 2000. – 271c.

13.


Гриценко, А. Макроекономіка. Цілі та стратегія грошово-кредитної політики [Текст] / А. Гриценко, Т. Кричевська // Економічна теорія. – 2011. – №2. – С. 88-112.

14.


Десятнюк, О. Ризики фіскальної політики як загроза макроекономічній стабільності держави [Текст] / О. Десятнюк // Світ фінансів. – 2012. – №4. – С. 23-32.

15.


Дзюблюк, О. Грошово-кредитна політика як фактор макроекономічної стабілізації і подолання наслідків кризових явиш [Текст] / О. Дзюблюк // Світ фінансів. – 2011. – №3. – С. 7-19.

16.


Диха, М.В. Концептуальні засади макроекономічного моделювання соціально-економічних процесів [Текст] / М. В. Диха // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №6,Т.1. – С. 215-223.

17.


Диха, М.В. Трансформація економіки України за роки незалежності під призмою макроекономічної стабільності [Текст] / М. В. Диха // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.3. – С. 72-77.

18.


Дорошенко, І.В. Наслідки глобальної фінансової кризи та розробка ефективної макроекономічної моделі для України [Текст] / І. В. Дорошенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №1,Т.2. – С. 294-298.

19.


Жаліло, Я. Інструменти макроекономічної політики [Текст] / Я. Жаліло // Україна - НАТО. – 2006. – №6 (16). – С. 60-64.

20.
330.101.541
И24
Ивашковский, С.Н. Макроэкономика [Електронний ресурс] : учебник / С. Н. Ивашковский. – 2-е изд., испр., доп. – М. : Дело, 2002. – 472с.

21.


Какутіч, П.Ю. Концептуальні підходи до розвитку макроекономічного регулювання національної політики в сфері екологічної безпеки [Текст] / П. Ю. Какутіч // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №10. – С. 73-76.

22.


Кіліч, Е. Вплив надмірної макроекономічної волатильності на зміни монетарної політики Туреччини [Текст] / Е. Кіліч, В. Улусой // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №3. – С. 311-318.

23.


Кір`ян, В. Заробітна плата як об`єкт державної макроекономічної політики [Текст] / В. Кір`ян // Україна: аспекти праці. – 2013. – №1. – С. 16-22.

24.


Козюк, В. Основні тенденції сучасної боргової політики в світлі глобалізації економіки та зміни макроекономічних пріоритетів [Текст] / В. Козюк // Вісник ТАНГ. – 2001. – №16. – С. 20-27.

25.


Козюк, В. Проблеми макроекономічної політики у світлі формування глобальної рівноваги [Текст] / В. Козюк // Економіка України. – 2004. – №9. – С. 53-60.

26.


Козюк, В. Центральні банки в системі міжнародної координації макроекономічної політики: аспекти глобалізації [Текст] / В. Козюк // Банківська справа. – 2005. – №6. – С. 32-41.

27.


Копич, Р. Макроекономічний вплив фіскальної політики під час євроінтеграційного процесу [Текст] / Р. Копич // Економіст. – 2011. – №12. – С. 14-19. – [Країни Східної Європи].

28.


Кричевська, Т. Глобалізація й еволюція макроекономічної складової державі [Текст] / Т. Кричевська // Економічна теорія. – 2010. – №3. – С. 80-88.

29.
330.101.541
К90
Кулішов, В.В. Макроекономіка: основи теорії і практикум [Текст] : навч. посіб. / В. В. Кулішов. – 2-ге вид, випр. – Львів : Магнолія, 2008. – 256с. – (Вища освіта в Україні). – [У навчальному посібнику висвітлено основні теоретичні проблеми макро-економічного аналізу. Посібник носить системний характер і складений за нормативною програмою курсу "Макроекономіка ", що викладається студентам економічних спеціальностей. Забезпечує використання поєного комплексу основних методів навчання словесного, наочного і практичного. Розділи посібника містять схеми, таблиці, термінологічний словник, формули для розрахунків, тести, проблемні ситуації, практичні задачі та методику їх розв язання. Це дозволяє студентам краще засвоїти навчальний матеріал чи навіть самостійно опанувати його.
Розрахований на викладачів, студентів та аспірантів факультетів, відділень економічного спрямування. Може бути використаний на курсах підвищення кваліфікації практичних працівників.

Рекомендовано МОН України].

30.


Кульбачний, С. До макроекономічної політики в Україні [Текст] / С. Кульбачний // Економіка України. – 2001. – №3. – С.87-90.

31.


Кульчицький, М.І. Інструменти реалізації валютно-курсової політики держави в умовах макроекономічного середовища [Текст] / М. І. Кульчицький, Н. В. Жмурко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №2,Т.2. – С. 203-207. – [В статті розглянуто інструменти реалізації валютно-курсової політики держави, зокрема авторами віднесено такий монетарний режим, як інфляційне таргетування до інструментів регулювання валютного курсу держави, а також визначено пріоритетність даного інструменту у процесі здійснення валютно-курсової політики держави та обґрунтовано доцільність
його застосування в Україні в умовах соціально-економічних трансформацій.
The article observes instruments of exchange rate policy, authors ascribe such monetary regime as inflationary of targeting as a instrument of regulation native exchange rate, determinates priority of using such instrument in process of realizations state exchange rate policy, and proves of its using at Ukraine in conditions sociality and economic transformation.
Ключові слова: валютно-курсова політика, девальвація, ревальвація, конвертованість валюти, режим курсоутворення, інфляційне таргетування.].

32.


Лук`яненко, І.Г. Прогнозування наслідків економічної політики за допомогою моделі загальної рівноваги [Текст] / І. Г. Лук`яненко, Р. Б. Семко // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №1. – С. 303-319.

33.


Лютий, І. Макроекономічні чинники грошово-кредитної політики України в сучасних умовах [Текст] / І. Лютий, А. Криклій, І. Януль // Економіка та держава. – 2006. – №1. – С. 9-11.

34.


Макаренко, М.І. Інфляційне таргетування і макроекономічна динаміка: посткризовий аналіз [Текст] / М. І. Макаренко // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №11. – С. 73-79.

35.


Малиш, Н.А. Екологічна політика України у макроекономічних показниках [Текст] / Н. А. Малиш // Екологічний вісник. – 2010. – №6. – С. 16-17.

36.
330.101.541
М16
Макроекономіка та макроекономічна політика [Текст] : навч. посіб. / А. Ф. Мельник, Т. Л. Желюк, О. В. Длугопольський, О. В. Панухник наук. ред. А.Ф. Мельник. – К. : Знання, 2008. – 699с. – (Вища освіта ХХІ століття). – [Навчальний посібник складається із двох частин: "Макроекономіка" та "Макроекономічна політика", у яких розкриваються теоретико-методологічні, організаційно-правові аспекти макроаналізу, макромоделювання, особливості реалізації макроекономічної політики. Посібник містить велику кількість аналітичних, графічних, пояснювальних моделей, статистичних матеріалів, покликаних сприяти ефективному засвоєнню основних положень макроекономіки та макроекономічної політики. Моделі та методи макроекономічного аналізу і моделювання наближені до безпосереднього використання у практичній роботі працівників державних установ. У кінці кожного розділу посібника наводиться навчальний тренінг.
Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за програмою підготовки магістра за спеціальностями "Державна служба" та "Адміністративний менеджмент".Рекомендовано МОН України].

37.


Мусіна, Л. Макроекономічна політика та параметри 2004 року [Текст] / Л. Мусіна // Ринок цінних паперів України. – 2003. – №7-8. – С.3-9.

38.


Пилипенко, В.В. Макроекономічне регулювання валютно-курсової політики України [Текст] / В. В. Пилипенко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2008. – №2,Вип.72. – С. 58-61.

39.
330.101.541
Р13
Равікович, Є.І. Макроекономічне прогнозування [Текст] : навч.-метод. посіб. / Є. І. Равікович. – К. : КНЕУ, 2003. – 139с. – [Навчально-методичний посібник написаний згідно з нормативною програмою дисципліни «Макроекономічне прогнозування». Охоплює весь комплекс навчально-методичного забезпечення, яке необхідне для самостійного вивчення дисципліни.
Основними елементами посібника є навчальна програма, тематичний план, плани семінарських і практичних занять, методичні поради до вивчення кожної теми дисципліни, критерії оцінювання знань студентів, термінологічний словник, практичні та тестові завдання для самоконтролю засвоєння навчального матеріалу, зразки виконання модульних лабораторних робіт, список літератури.
Призначений для підготовки фахівців з освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» зі спеціалізації «Менеджмент державних установ».
].

40.


Радіонова, І. Теорія взаємодії економічних політик за умов макроекономічної нестабільності [Текст] / І. Радіонова, Є. Алімпієв // Економічна теорія. – 2011. – №4. – С. 32-44.

41.
330.101.541
Р15
Радіонова, І. Макроекономіка та економічна політика [Текст] : пiдручник / І. Радіонова. – К. : Таксон, 1996. – 240с.

42.
330.101.541
С13
Савченко, А.Г. Макроекономічна політика [Текст] : навч.-метод. посіб. / А. Г. Савченко. – К. : КНЕУ, 2002. – 135с. – [ Навчально-методичний посібник написаний згідно з навчальною програмою дисципліни «Макроекономічна політика». Охоплює весь комплекс навчально-методичного забезпечення, яке необхідне для самостійного вивчення даної дисципліни.
Основними елементами посібника є навчальна програма, тематичний план, плани семінарських і практичних занять, методичні поради, термінологічний словник, завдання для самоконтролю знань студентів та порядок оцінювання рівня засвоєння навчального матеріалу.
Призначений для підготовки фахівців з освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» спеціальності «Менеджмент організацій» за спеціалізацією «Менеджмент державних установ».
].

43.


Синкова, К. Ефективність використання CRM- систем в інформаційному забезпеченні моніторингу макроекономічної регуляторної політики [Текст] / К. Синкова // Економіка та держава. – 2009. – №9. – C.101-103.

44.


Стрелюк, О.В. Аналіз грошового рівняння як важливого регулятора макроекономічної політики [Текст] / О. В. Стрелюк // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2010. – №5(55). – С. 108-113.

45.


Сунцова, О.О. Деякі методологічні аспекти макроекономічного регулювання розвитку національного господарства [Текст] / О. О. Сунцова // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №9. – С. 41-53.

46.


Сунцова, О.О. Методологічні засади оцінювання ефективності макроекономічного регулювання розвитку національного господарства [Текст] / О. О. Сунцова // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №8. – С. 139-145.

47.


Сунцова, О.О. Науково-методичний підхід до вимірювання ефективності макроекономічного регулювання розвитку національного господарства [Текст] / О. О. Сунцова // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №11. – С. 38-48.

48.


Сунцова, О.О. Оптимізація бюджетної складової макроекономічного механізму державного і регіонального розвитку [Текст] / О. О. Сунцова // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №12. – С. 45-52.

49.


Сунцова, О.О. Теоретичні основи розвитку національного господарства та макроекономічного механізму його регулювання [Текст] / О. О. Сунцова // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №9. – С. 94-100.

50.


Сунцова, О.О. Фінансові важелі макроекономічного регулювання розвитку національного господарства [Текст] / О. О. Сунцова // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №7. – С. 94-103.

51.


Сунцова, О.О. Шляхи удосконалення інструментів макроекономічного регулювання національного господарства [Текст] / О. О. Сунцова // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №6. – С. 82-90.

52.


Сухоруков, А. Моделювання впливу макроекономічної політики на параметри економічного зростання [Текст] / А. Сухоруков, Ю. Харазішвілі // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2012. – №1. – С. 7-19.

53.
330
У68
Уразов, А.У. Основи економічної теорії [Текст] : навч. посіб. / А. У. Уразов, П. В. Маслак, І. В. Саух. – 2-ге вид., стер. – К. : МАУП, 2007. – 328с. – [У навчальному посібнику викладено теоретичні основи і механізм функціонування сучасної змішаної економіки ринкового типу. Розглянуто основні проблеми мікро- і макроекономіки, закономірності розвитку світової економіки в умовах її зростаючої глобалізації. Окрему главу присвячено реалізації стратегічного курсу України на європейську інтеграцію.
Особливістю посібника є те, що по кожній темі, окрім розкриття її змісту, наведено тести, завдання, задачі та їх розв`язання. Додаються рекомендації щодо використання Інтернет при вивченні економічних дисциплін, а також список рекомендованої літератури.
Для студентів неекономічних спеціальностей вищих навчальних закладів III—IV рівнів акредитації, а також для тих, хто прагне оволодіти сучасною економічною теорією.

Рекомендовано МОН України].

54.


Ходжаян, А.О. Боргова політика та її роль у забезпеченні макроекономічної стабільності [Текст] / А. О. Ходжаян // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №2. – С. 220-228.

55.


Чубукова, О.Ю. Сучасні підходи до моделювання процесів макроекономічного регулювання [Текст] / О. Ю. Чубукова, В. Я. Рубан, Г. Є. Ямненко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2010. – №1(51). – С. 181-186.

56.


Чумак, П.О. Макроекономічна ситуація в Україні: регіональний аспект [Текст] / П. О. Чумак // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №18. – С. 59-64.

57.
330.101.541
Я51
Яллай, В.А. Макроэкономика [Електронний ресурс] : учеб. пособие / В. А. Яллай. – Псков : ПГПИ, 2003. – 102с.