Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Прошу вашої допомоги у написанні курсової роботи з мікроекономіки. Тема: "Сучасні теорії постіндустріального (інформаційного)суспільства".1.


Дэниел Белл: "Эго становится центром мира" [Текст] // Управление компанией (укр.изд.). – 2010. – №10. – С. 80-81. – [Основатель теории "постиндустриального общества" о социальном устройстве будущего].

2.
338(477)
П78
Габрилевич, Т. Праця в постіндустрвальному суспільстві [Текст] / Т. Габрилевич, І. Бабій // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.3. – С. 142-145.

3.


Гончаров, Ю.В. Засади розвитку постіндустріальної економіки [Текст] / Ю. В. Гончаров, А. О. Дворецький // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5,Т.1. – С. 14-17.

4.


Зимовец, О.В. Развитие социально-трудовых отношений в постиндустриальной экономике [Текст] / О. В. Зимовец, А. М. Чупайда // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №2,Т.3. – С. 58-60.

5.


Кондаурова, І.О. Від індустріальної економіки до економіки знань [Текст] / І. О. Кондаурова, О. М. Хаснутдінова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №4,Т.1. – С. 235-238. – [В статті розглядаються актуальні питання, можливості і необхідні умови переходу України від індустріальної економіки до «економіки знань].

6.


Кораблин, С. Украина постиндустриальная [Текст] / С. Кораблин // Практична психологія та соціальна робота. – 2010. – №10. – С. 54-57.

7.


Кузьмін, О.Є. Інтегральний метод оцінювання стабільності розвитку національного господарства в умовах постіндустріального суспільства [Текст] / О. Є. Кузьмін, О. В. Пирог // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №4. – С. 88-102.

8.
330.3
Л47
Леоненко, П.М. Сучасні економічні системи [Текст] : навч. посіб. / П. М. Леоненко, О. І. Черепніна. – К. : Знання, 2006. – 429с. – (Вища освіта ХХІ століття). 


9.


Литовченко, Т. Україна постіндустріальна [Текст] / Т. Литовченко // Роботодавець. – 2011. – №10. – С. 4-5.

10.


Мазурок, П.П. Роль теорії постіндустріального суспільства у формуванні сучасного типу працівника [Текст] / П. П. Мазурок // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – №3. – С. 187-195.

11.


Миронова, Л. Ієрархічна система управління розвитком трудового потенціалу в постіндустріальній економіці [Текст] / Л. Миронова // Економіка та держава. – 2011. – №10. – С. 63-65.

12.


Миронова, Л. Концепція моделювання управління трудовим потенціалом у постіндустріальній економіці [Текст] / Л. Миронова // Економіка та держава. – 2011. – №9. – С. 31-33.

13.
330.8
М86
Мочерний, С.В. Історія економічних вчень. (Сучасна економічна думка) [Текст] : навч. посіб. / С. В. Мочерний, М. В. Довбенко. – Львів : Новий світ-2000, 2008. – 480с.


14.
007
Н34
Наумік, К.Г. Управління комунікаційною політикою в умовах постіндустріального суспільства [Текст] : монографія / К. Г. Наумік. – Х.арків : ХНЕУ, 2011. – 132с. – [Визначено особливості та сутність комунікаційної політики і комунікаційних процесів в умовах постіндустріального суспільства, а також обґрунтовано перспективи його розвитку.
Рекомендовано для фахівців-економістів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів].

15.


Пахомов, Ю.Н. Смена цели развития как способ предотвращения катастрофы в постиндустриальном обществе [Текст] / Ю. Н. Пахомов // Економічний часопис - XXI. – 2012. – №1-2. – С. 3-4.

16.


Петрук, О. Концептуальні підходи до сутності грошей у постіндустріальній економіці [Текст] / О. Петрук, Н. Виговська // Вісник Національного банку України. – 2010. – №7. – С. 40-44.

17.


Пильтяй, О. Постіндустріалізм і стратегія економічного розвитку України [Текст] / О. Пильтяй // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2011. – №1. – С. 5-19.

18.


Рубан, В.Я. Актуальні проблеми розвитку постіндустріального суспільства [Текст] / В. Я. Рубан // Легка промисловість. – 2010. – №3. – С. 13-15.

19.


Сапачук, Ю.М. Економічний матеріалізм та філософія господарювання [Текст] / Ю. М. Сапачук // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №24. – С. 91-93. – [Протиріччя сучасного постіндустріального суспільства].

20.


Трофімова, В.В. Концепція сталого розвитку як основа постіндустріальних моделей розвитку [Текст] / В. В. Трофімова // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №8. – С. 33-37.

21.
330.8
Ч-96
Чухно, А.А. Сучасні економічні теорії [Текст] : підручник / А. А. Чухно, П. І. Юхименко, П. М. Леоненко. – К. : Знання, 2007. – 878с. – [Затверджено МОН України].

22.
339.9
Ш37
Шевчук, О.Б. Глобально-інформаціональна економіка та синергетичний підхід до її дослідження [Текст] / О. Б. Шевчук. – К. : Фенікс, 2004. – 112с. 

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Pps/2010_4/marukhov.pdf
Маруховський О О ТЕОРІЯ ПОСТІНДУСТРІАЛІЗМУ Д .БЕЛЛА ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА СТАНОВЛЕННЯ КОНЦЕПЦІЙ
ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
.


23.

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Mre/2010_4/4_4.pdf

Крапивний І.В.

Теорії постіндустріального економічного розвитку

24.

http://papers.univ.kiev.ua/ekonomika/articles/Information_society_theory_as_a_methodological_basis_of_the_information_economy_theory_13978.pdfтеорія інформаційного суспільства

25.

http://pidruchniki.ws/16520205/ekonomika/teoriya_postindustrialnoyi_tsivilizats теорії інформаційного постіндустріального суспільства.
26.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрики “Постіндустріальна економіка, постіндустріальне суспільство.....”
Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету