Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Допоможіть будь-ласка з літературою для реферату. Тема: "Міжнародний досвід захисту прав трудящих".
>>> Дякую!

1. 331
А39 Акіліна, О.В. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / О. В. Акіліна, Л. М. Ільїч. – К. : Алерта, 2010. – 734с.

2. 339.92
А46 Алексєєва, Т.І. Міжнародні організації [Текст] : навч. посіб. / Т. І. Алексєєва. – Х. : ХНЕУ, 2006. – 200с.

3.
Борщевська, Г. Європейська система гарантій і захисту соціально-економічних прав працівників-мігрантів [Текст] / Г. Борщевська // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – №6. – С. 156-159.

4. 34(477)
Г20 Гармонізація трудового законодавства України із законодавством Європейського Союзу [Текст] : монографія. – К. : Юридична думка, 2008. – 304с.

5. 331
Г85 Грішнова, О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : підручник / О. А. Грішнова. – К. : Знання, 2006. – 559с. – [Існує електронна копія].

6. 331
Е45 Економіка праці і соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / М. Д. Ведерніков, О. В. Хитра, О. А. Гарват [та ін.]. – Львів : Новий світ-2000, 2012. – 869с. – (Вища освіта в Україні).

7. 331
Е45 Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / Є. П. Качан, О. П. Дяків, С. А. Надвиничний, В. М. Островерхов за ред. Є.П. Качана. – К. : Знання, 2008. – 407с. – [

8. 331
Е45 Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / С. М. Пилипенко, М. В. Горобинська, Л. І. Піддубна [та ін.]. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 296с.

9.
Короленко, В. Удосконалення процесуальних форм захисту трудових і соціальних прав у контексті ст. 6 Європейської конвенції з прав людини [Текст] / В. Короленко // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – №3. – С. 53-58.

10.
Лось, В. Захист трудових прав: польський досвід [Текст] / В. Лось // Людина і праця. – 2005. – №9. – С. 21-25.

11.
Маркіна, Т. Проблеми захисту трудових прав працівників [Текст] / Т. Маркіна // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – №9. – С. 21-24.

12. 339.94
М58 Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях [Текст] : навч. посіб. / Ю. Г. Козак, В. В. Ковалевський, К. І. Ржепішевський, Н. С. Логвінова. – К. : ЦНЛ, 2004. – 675с.

13. 339.92
М58 Міжнародні організації [Текст] : кредитно-модульний курс; навч. посіб. / за ред. Ю.Г. Козака. – 3-тє вид., переробл. і доп. – К. : ЦУЛ, 2011. – 344с.

14. 339.92
М58 Міжнародні організації [Текст] : навч. посіб. / за ред. О.С. Кучика. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2007. – 749с. – [Рекомендовано МОН України].

15. 339.92
М74 Мокій, А.І. Міжнародні організації [Текст] : навч. посіб. / А. І. Мокій, Т. П. Яхно, І. Г. Бабець. – К. : ЦУЛ, 2011. – 280с.

16.
Новосельська, І. Роль міжнародної організації праці в забезпеченні виконання Україною законодавства із захисту трудових прав працівників [Текст] / І. Новосельська // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – №5. – С. 123-126.

17. 34
П68 Права людини [Текст] : концепції, підходи, реалізація / під ред. Зізік Б. – К. : Вид-во "АЙ-БІ", 2003. – 263с. – (Демократична освіта).

18.
Прокопчук, Ю. Міжнародні стандарти захисту права людини на працю в актах ООН [Текст] / Ю. Прокопчук // Право України. – 2011. – №10. – С. 297-303.

19.
Черненко, Ю. Міжнародно-правове регулювання праці [Текст] / Ю. Черненко // Персонал. – 2010. – №3-4. – С. 104-110. – [Міжнародна організація праці].

20. http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Yurnip/2011_2/Lukash.pdf
Лукаш С. С,Міжнародно-правове регулювання в сфері праці

21. http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/dip/2012_56/01_065.pdf
О.С. Волохов
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ:
ПОНЯТТЯ ТА ПРИНЦИПИ
Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрики «Міжнародна організація праці», “ міжнародне трудове право”, «захист прав людини»
Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету