Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Тарифна система оплати праці і шляхи її удосконалення
1.


Єдина тарифна сітка розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери [Текст] // Податки та бухгалтерський облік. – 2005. – №89. – С. 9-21.

2.


Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки [Текст] // Освіта України. – 2007. – №32. – С. 1-2.

3.


Баксалова, О.М. Історія розвитку теорії й практики оплати праці в аспекті тарифної системи [Текст] / О. М. Баксалова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №1. – С. 50-52. – [У статті проаналізовано історичні аспекти розвитку теорії й практики тарифної системи оплати праці в їх нерозривній єдності та зв`язку зі змінами в системі економічного господарювання.
].

4.


Баксалова, О.М. Основні науково-теоретичні і методичні підходи подальшого вдосконалення тарифної системи оплати праці [Текст] / О. М. Баксалова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №3,Т.2. – С. 22-24.

5.


Ведерніков, М.Д. Мотиваційна функція тарифної системи оплати праці робітників [Текст] / М. Д. Ведерніков, О. М. Баксалова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №3,Т.2. – С. 11-14. – [У статті розглянуто сутність тарифної системи оплати праці робітників як комплексної економічної категорії з властивими їй специфічними особливостями та розкрито її мотивуючу функцію за умов ринкової моделі економіки.
].

6.


Ведерніков, М.Д. Еволюція тарифної системи: ретроспектива та сучасність [Текст] / М. Д. Ведерніков, О. А. Гарват // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науи. – 2003. – №1,Ч.2. – С. 213-216. – [Стаття присвячена дослідженню еволюції тарифної системи. Зазначено, що однією з головних умов становлення економіки ринкового типу є формування притаманної ринковим відносинам системи стимулювання праці. Дослідження процесів формування та реформування тарифної системи доводить актуальність та об’єктивну необхідність її використання. Відмічено, що за умов функціонування ринкової економіки має бути побудована сучасна тарифна система, орієнтована на визначення ринкової ціни праці фахівця певної компетентності та реальні можливості підприємства. Особлива увага приділяється Єдиній тарифній сітці для усіх категорій працюючих на основі запровадження системи оцінки та особистих якостей працівників.].

7.
331
Е45
Економіка праці і соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / М. Д. Ведерніков, О. В. Хитра, О. А. Гарват [та ін.]. – Львів : Новий світ-2000, 2012. – 869с. – (Вища освіта в Україні). 

8.


Ведернікова, О.М. Досвід тарифного нормування оплати праці у країнах з розвинутою ринковою економікою [Текст] / О. М. Ведернікова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №2,Т.2. – С. 150-154.

9.


Войнаренко, М.П. Науково-теоретичні і методичні засади створення комплексної тарифної сітки оплати праці робітників [Текст] / М. П. Войнаренко, О. М. Баксалова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №4, Т.2. – С. 7-10. – [Стаття присвячена проблемі вироблення науково-теоретичних підходів, методичних і практичних рекомендацій формування комплексної тарифної сітки оплати праці робітників, що забезпечує здійснення тарифного нормування оплати праці на гнучкій основі.].

10.


Герасименко, О.О. Єдина тарифна сітка як інструмент державного регулювання заробітної плати в бюджетній сфері України [Текст] / О. О. Герасименко // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2004. – №3,Ч.2. – С. 100-104. – [Статтю присвячено проблемі регулювання заробітної плати в бюджетній сфері України на основі Єдиної тарифної сітки. Сформульовано принципи вдосконалення оплати праці в бюджетній сфері України; обґрунтовано пріоритетність державного регулювання та доцільність застосування Єдиної тарифної сітки в умовах перехідної економіки; внесено пропозиції щодо встановлення головних параметрів ЄТС; розроблено заходи по вдосконаленню державного регулювання заробітної плати в бюджетній сфері з використанням ЄТС.].

11.


Глушко, О. Система индивидуальных тарифных соглашений [Текст] / О. Глушко // Управление персоналом ( укр.). – 2012. – №10. – С. 18-23.

12.


Левчунь, Г. Вдосконалення тарифного регулювання оплати праці [Текст] / Г. Левчунь // Економіка та держава. – 2008. – №11. – С. 32-34.

13.


Ломоносов, А. Проблеми удосконалення заробітної плати у вищій освіті на основі єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників бюджетної сфери [Текст] / А. Ломоносов // Економіка та держава. – 2012. – №5. – С. 66-70.

14.
331
Л84
Лукашевич, В.М. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Звукозапис] : навч. посіб. / В. М. Лукашевич. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – Львів : Новий світ-2000.


15.


Подорванова, Н. Тарифна система оплати праці та її форми [Текст] / Н. Подорванова // Бухгалтерія. – 2001. – №38. – С.50-56.

16.


Харченко, М. Оплата праці: реформування на основі нової Єдиної тарифної сітки [Текст] / М. Харченко // Україна: аспекти праці. – 2005. – №7. – С. 3-9.

17.


Циганенко, В. Складаємо тарифну сітку на підприємстві [Текст] / В. Циганенко // Все про бухгалтерський облік. – 2008. – №52. – С. 8-9.

18.

http://books.br.com.ua/10498Шляхи удосконалення тарифної системи оплати праці

19.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Тарифна система оплати праці.....”
1.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Економіка праці ...”