Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Конкурентоспроможність персоналу організації та шляхи її підвищення
1.


Балабанюк, Ж. Методичні підходи до оцінки ефективності управлінських рішень з руху персоналу організації [Текст] / Ж. Балабанюк // Економіка та держава. – 2011. – №9. – С. 42-45.

2.


Повышение конкурентоспособности предприятия посредством реализации перспективных организационно-управленческих мероприятий [Текст] / В. Н. Гончаров, Н. В. Зось-Киор, Н. Н. Кальченко, Н. С. Соколова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №6,Т.2. – С. 19-25. – [Статья содержит рассмотрение проблемы делегирования полномочий руководителями и специалистами на примере материалов, собранных в ООО имени Суворова Станично-Луганского района Луганской области (Украина).
Изучены научно-теоретические достижения в области технологии делегирования полномочий, закономерностей и принципов осуществления данного процесса, организации менеджмента с позиций передачи обязанностей, прав,
ответственности и ряд других вопросов, связанных с дальнейшим повышением эффективности управленческой деятельности, влияющих на повышение конкурентоспособности предприятий.

].

3.
338(477)
П78
Гуцал, О. Підвищення конкурентоспроможності персоналу підприэмства [Текст] / О. Гуцал, О. Гарват // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.3. – С. 149-152.

4.


Даниленко, О.А. Використання моделей життєвого циклу організації в управлінні персоналом: зарубіжний досвід [Текст] / О. А. Даниленко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №6,Т.2. – С. 124-129.

5.


Даниленко, О.А. Особливості діагностики системи управління персоналом на стадіях життєвого циклу організації в умовах конкурентного середовища [Текст] / О. А. Даниленко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №8. – С. 97-102.

6.
005
Ж72
Жильченкова, В.В. Менеджмент персоналу організації у системі антикризового управління [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.02 - підприємництво, менеджмент та маркетинг / В. В. Жильченкова. – Донецьк : Донецький національний ун-т, 2000. – 20с.

7.


Колот, А.М. Оцінка стану матеріальної мотивації персоналу організації: методичні засади [Текст] / А. М. Колот // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №4,Ч.1,Т.2. – С. 7-8. – [В умовах кризового стану економічної системи, зниження рівня доходів, деформацій в їхній структурі та диференціації матеріальна компонента трудової діяльності залишається найбільш вагомим каталізатором, здатним істотно підвищити трудову активність та сприяти досягненню особистих цілей і цілей організації. „Технологію оцінки стану матеріальної мотивації персоналу пропонується проводити в декілька етапів. Її складовими визначено аналіз рівня і динаміки заробітної плати в організації, аналіз диференціації заробітної плати; визначення структури доходів працюючих; визначення ефективності діючої системи оплати праці; аналіз стану заборгованості з виплати заробітної плати; аналіз співвідношення грошової та натуральної форм оплати праці.].

8.


Криворучко, О.М. Оцінка якості управління персоналом організації [Текст] / О. М. Криворучко // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №4. – С. 98-105.

9.


Ладунка, І. Інтегральна оцінка конкурентних переваг управлінського персоналу [Текст] / І. Ладунка // Держава та регіони. – 2011. – №3. – С. 140-143.

10.


Майстер, Л.А. Генезис конкурентоспроможності персоналу підприємств у сфері соціально-економічних відносин [Текст] / Л. А. Майстер // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.1. – С. 150-155. – [Розглянуто наукові підходи щодо еволюції економічної категорії «конкурентоспроможність персоналу». Запропоновано визначення конкурентоспроможності персоналу підприємства за сучасних умов функціонування підприємств.
].

11.


Майстер, Л.А. Генезис конкурентоспроможності персоналу підприємств у сфері соціально-економічних відносин [Текст] / Л. А. Майстер // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.1. – С. 150-159. – [Розглянуто наукові підходи щодо еволюції економічної категорії «конкурентоспроможність персоналу». Запропоновано визначення конкурентоспроможності персоналу підприємства за сучасних умов функціонування підприємств.

].

12.


Мицюк, С. Інституціональні заходи зростання конкурентоспроможності: проблеми та перспективи [Текст] / С. Мицюк // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2009. – №2,Вип.87. – С. 208-216.

13.


Нідзельська, В.А. Розробка комплексного підходу до оцінювання персоналу організації [Текст] / В. А. Нідзельська // Проблеми науки. – 2013. – №1. – С. 43-46.

14.
331.108
Т12
Табахарнюк, М.О. Системне управління процесами мотивації персоналу організацій [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.01 - економіка, організація і управління підприємствами / М. О. Табахарнюк. – Львів : Ін-т регіональних досліджень, 2005. – 19с.

15.


Філиппова, С.В.Ч.С.О. (Філиппова, С. В.. Черкасова С. О.) Моніторинг та інструментарій оцінювання управлінських компетенцій персоналу в контексті забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств [Текст] / С. В. Філиппова // Економіка розвитку. – 2013. – №1. – С. 87-93.

16.


Хромов, М. Підвищення кваліфікації персоналу: пріоритети розвитку організації та чинники ефективного управління станом конкурентоспроможності людського капіталу [Текст] / М. Хромов // Економіка та держава. – 2011. – №4. – С. 39-42.

17.

http://www.masters.donntu.edu.ua/2011/iem/marykon/diss/indexu.htmКонкурентоспроможність персоналу організації

18.

http://ubooks.com.ua/books/000253/inx23.php Менеджмент персоналу

19.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Менеджмент персоналу=кадровий менеджмент=управління персоналом=управління кадрами=управління трудовим колективом.....”
20.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Менеджмент ...”