Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Сутність реклами та її роль у формуванні попиту населення
1.


Восприятие социальной рекламы населением Украины [Текст] // Маркетинговые исследования в Украине. – 2009. – №6. – С. 34-39.

2.


Вплив реклами на людину: нариси [Текст] // Психолог. – 2007. – №30. – 56 с.

3.


Рекламний менеджмент [Електронний ресурс] : конспект лекцій /  уклад. О.Ю. Древаль. – Суми : Вид-во СумДУ, 2010. - Систем.вимоги: Adobe Reader/ Foxit Reader. - Режим доступу: доступний тільки для користувачів НБ ХНУ. – Назва з екрана.

4.
316.6
А73
Ануфриева, Н.М. Социальная психология [Текст] : курс лекций / Н. М. Ануфриева, Т. Н. Зелинская, Н. Е. Зелинский. – 3-е изд.. перераб. и доп. – К. : МАУП, 2000. – 136с.

5.
339.138
Б68
Блайт, Д. Основы маркетинга [Текст] = Essentials of Marketing / Д. Блайт пер. с англ. М.Ю. Зарицкой ; Пер.Заризкая М.Ю. – К. : Знання-Прес, 2003. – 493с. – (Европейский маркетинг).

6.
659
Б76
Божкова, В.В. Реклама та стимулювання збуту [Текст] : навч. посіб. / В. В. Божкова, Ю. М. Мельник. – К. : ЦУЛ, 2009. – 200с. – [Рекомендовано МОН України].

7.


Каримова, Л.И. Этнокультурные особенности восприятия рекламы [Текст] / Л. И. Каримова // Вопросы психологии. – 2003. – №6. – С.52-55. – [Психология рекламы.].

8.
659
К29
Катернюк, А.В. Рекламные технологии. Коммерческая реклама [Текст] : учеб. пособие / А. В. Катернюк. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2001. – 320с.

9.


Купрейченко, А.Б. Психология доверия и недоверия личности рекламе [Текст] / А. Б. Купрейченко // Практична психологія та соціальна робота. – 2011. – №10. – С. 1-8.

10.


Лапіна, В. Специфіка психологічних прийомів та методів організації прямої та прихованої реклами [Текст] / В. Лапіна // Соціальна психологія. – 2012. – №3. – С. 33-42.

11.
159.9
Л71
Ложкін, Г.В. Економічна психологія [Текст] : навч. посіб. / Г. В. Ложкін, В. Л. Комаровська, Н. Ю. Воленюк. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : Видавн. Дім "Професіонал", 2008. – 464с. – [Рекомендовано МОН України].

12.


Мамалига, С.В. Реклама: психологія впливу на споживача [Текст] / С. В. Мамалига, Н. М. Краєвська, С. О. Краєвський // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №3,Т.3. – С. 173-176.

13.
159.9
М74
Мозер, К. Психология маркетинга и рекламы [Електронний ресурс] / К. Мозер пер. с нем. – Х. : Изд-во гуманитарный центр, 2004. – 380с.

14.
316.6
О-56
Ольшанский, Д.В. Психология масс [Текст] / Д. В. Ольшанский. – СПб. : Питер, 2001. – 368с. – (Мастера психологии).

15.
659
П12
Пазуха, М.Д. Реклама у підприємницькій діяльності [Текст] : навч. поcіб. / М. Д. Пазуха, М. В. Ігнатович. – К. : ЦНЛ, 2006. – 176с. – [Рекомендовано МОН України].

16.
659
Р36
Рекламная деятельность [Текст] : учебник / Ф. Г. Панкратов, Ю. К. Баженов, Т. К. Серегина, В. Г. Шахурин. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Изд.-торг. корпорациия "Дашков и К", 2002. – 364с.

17.


Романов, А. Концепции современной рекламной деятельности [Текст] / А. Романов // Маркетинг. – 2004. – №5. – С. 62-67.

18.
659
У98
Уэллс, У. (Уэллс, Дж.) Реклама: принципы и практика [Текст] / У. Уэллс, Д. Бернет, С. Мориарти пер. с англ.; под ред. И.В. Крылова, А.В. Ульяновского. – 2-е изд., испр. – СПб. : Питер, 2001. – 736с. – (Теория и практика менеджмента).

19.


Хелде, А. Потребности и мотивы в рекламе [Текст] / А. Хелде // Маркетинг и реклама. – 2012. – №6. – С. 68-74.

20.

http://tourlib.net/books_others/reklama1-2.htmМиронов Ю.Б., Крамар Р.М. Основи рекламної діяльності
РОЗДІЛ 1. РЕКЛАМА В СИСТЕМІ МАРКЕТИНГУ

21.

http://www.syntone.ru/library/books/content/2502.htmlРекламная деятельность

22.

http://books.efaculty.kiev.ua/mrk/3/t8/2.htmСутність та види реклами. Джерела розповсюдження реклами

23.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Реклама.....”

24.

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету