Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня, допоможіть будь-ласка з вибором літератури на тему: "Циклічні коливання економіки та її особливості в США, Канаді, Японії, країнах ЄС та України". Заздалегідь дякую!
1.
Бандура, О. Взаємозв`язок між економічними та фінансовими циклами [Текст] / О. Бандура // Економіст. – 2012. – №1. – С. 13-15.

2.
Бузько, И. Цикличное развитие мировой экономики и концептуальные основы стратегии инновационного развития Украины [Текст] / И. Бузько, Е. Сущенко, А. Наден // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – 2007. – №5. – С. 336-340.

3.
Дресвянников, В.А. Особенности жизненных циклов различных экономических систем [Текст] / В. А. Дресвянников // Менеджмент в России и за рубежом. – 2008. – №6. – С. 18-35.

4.
Єфименко, Т.І. Актуальні проблеми трансформації економічних теорій в умовах глобальних змін [Текст] / Т. І. Єфименко // Фінанси України. – 2013. – №5. – С. 7-18.

5.
Калінкова, І. Традиційний та гетеродоксний погляди на проблему економічної циклічності [Текст] / І. Калінкова // Економіка та держава. – 2012. – №6. – С. 81-84.

6.
Калінкова, І.Ю. Макроекономічні флуктуації: загальне і часткове в динаміці розвинених ринкових систем [Текст] / І. Ю. Калінкова // Економічний часопис - XXI. – 2012. – №9-10. – С. 25-28.

7.
Калінкова, І.Ю. Пояснення економічних шоків у поведінковій економічній теорії [Текст] / І. Ю. Калінкова // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №3. – С. 51-54.

8.
Кривенко, Л. Методология исследования экономиченмких циклов [Текст] / Л. Кривенко, Л. Дмитртченко, С. Кривенко // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – 2007. – №5. – С. 40-44.

9.
Любченко, Н.Л. Економічні цикли в теорії стабільності [Текст] / Н. Л. Любченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.3. – С. 99-102.

10.
Митус, Л.И. Взаимосвязь американских длинных экономических циклов и американских патентных циклов [Текст] / Л. И. Митус // Инновации. – 2008. – №9. – С. 99-105.

11.
Мягкий, М. Становлення теорії довгих хвиль [Текст] / М. Мягкий // Банківська справа. – 2010. – №1. – С. 59-68.

12.
Ніколаєв, Є. Циклічна динаміка світового розвитку: минуле, сучасність, майбутнє [Текст] / Є. Ніколаєв // Людина і політика. – 2003. – №4. – С.92-103. – [Глобалізація. Цикли.].

13.
Обрадовіч, С. Емпіричний аналіз циклічних характеристик фіскальної політики у країнах-членах Європейського економічного і валютного союзу [Текст] / С. Обрадовіч, С. Луковіч // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №7. – С. 440-450.

14.
Олефір, В. Циклічні процеси в економіці [Текст] / В. Олефір // Діловий вісник. – 2007. – №8. – С. 16-17.

15.
Осецький, В. Теорії економічних циклів у перехідних економіках [Текст] / В. Осецький, О. Сльозко // Економіка та держава. – 2009. – №4. – С. 4-7.

16. 330
О-75 Основи економічної теорії [Текст] : підручник / за заг. ред. О.О. Мамалуя. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 480с.

17.
Паламарчук, М.В. Глобальний економічний цикл та синхронізація поточної світової рецесії [Текст] / М. В. Паламарчук // Економічний часопис - XXI. – 2011. – №3-4. – С. 24-27.

18.
Пирч, М. Чинники циклічних коливань в економіці України [Текст] / М. Пирч // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2011. – №4. – С. 18-25.

19.
Поздеев, В. О циклических колебаниях в экономике [Текст] / В. Поздеев // Проблемы теории и практики управления. – 2006. – №9. – С. 28-40.

20.
Порохня, В. Вплив саморегуляції економічних процесів на виникнення довгих хвиль і криз в економіці [Текст] / В. Порохня, Л. Головкова, Л. Кухарева // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – 2007. – №5. – С. 45-48.

21.
Проскуріна, М.О. Еволюція інвестиційної теорії економічного циклу в межах кейнсіанства [Текст] / М. О. Проскуріна // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №20. – С. 51-55.

22.
Простебі, Л.І. Основні підходи та концепції управління економічними циклами на національному рівні [Текст] / Л. І. Простебі // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №1. – С. 17-20.

23.
Савченко, Т.Г. Дослідження економічних циклів найбільших економік СНД на основі процедури Брай-Бошена [Текст] / Т. Г. Савченко, І. П. Манжула // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №9. – С. 289-299.

24.
Сацик, В. Циклічність економічного розвитку України [Текст] / В. Сацик // Економіст. – 2005. – №5. – С.80-83.

25.
Серветник, Н. Аналіз основних індикаторів ділових циклів в Україні [Текст] / Н. Серветник // Держава та регіони. – 2013. – №1. – С. 21-25.

26.
Спуск с горы [Текст] // Компаньон. – 2011. – №35. – С. 10-11. – [Исследование современного развития мировой экономики, прогнозы на будущее].

27.
Чистілін, Д. Про хвильову природу економічних циклів [Текст] / Д. Чистілін // Економіка України. – 2006. – №5. – С. 38-46.

28.
Шиян, Д.В. Монетарні та економічні цикли у США: теорія і практика [Текст] / Д. В. Шиян // Фінанси України. – 2005. – №7. – С. 19-25.

29.
Шкодіна, І.В. Методологічні засади дослідження циклічності розвитку економічної системи на основі теорії самоорганізації [Текст] / І. В. Шкодіна // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №8. – С. 67-73.

30.
31. http://ukrmap.su/uk-wh11/1297.htmlОсобливості суспільно-політичного та економічного розвитку країн Заходу: США, Канада, Західна Європа

32. http://studentbooks.com.ua/content/view/717/39/1/1/Економіка зарубіжних країн - Філіпенко A. С.
33. http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vchtei/2012_1/1-2012-12.pdfМІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА
Дослідженню проблем циклічних коливань всередині національної економіки США, Канада, Японі їта країни Європейського Союзу
Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “ Економічні цикли....”

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету