Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! допоможіть будь ласка підібрати літературу до такого питання : Інвестиції в макроекономіці США
1.


Венчурное инвестирование в США [Текст] // Экономика и управление в зарубежных странах. – 2010. – №3. – С. 29-36.

2.


Защита иностранных инвестиций в США [Текст] // Экономика и управление в зарубежных странах. – 2012. – №10. – С. 15-24.

3.


Инвестиции в малый бизнес США [Текст] // Экономика и управление в зарубежных странах. – 2005. – №12. – С.51-57.

4.


Бандура, О. Нова макроекономічна модель та регуляторна реалізація резервів ( на прикладі США) [Текст] / О. Бандура // Економіст. – 2003. – №10. – С. 37-39.

5.


Борош, О.Т. Бюджетне інвестування наукових досліджень в США на рубіжі століть [Текст] / О. Т. Борош // Проблеми науки. – 2000. – №6. – С. 23-29.

6.
339.94
Д21
Дахно, І.І. Світова економіка [Текст] : навч. посіб. / І. І. Дахно. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : ЦНЛ, 2008. – 280с.

7.


Єдамова, А. Інвестиційна політика США у системі міжнародних відносин [Текст] / А. Єдамова // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2012. – №2,Вип.107. – С. 86-92.

8.


Зименников, Р. Прямые иностранные инвестиции в экономике США [Текст] / Р. Зименников // США. Канада: экономика, политика, культура. – 2003. – №1. – С. 13-29.

9.


Карпенко, О.І. Внутрішні інвестиції в інновації у США [Текст] / О. І. Карпенко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2004. – №2,Вип.44. – С.37-41.

10.
338(4/.9)
К45
Китова, Г.А. Имитация и прогноз экономического развития США: прикладные макромодели [Текст] / Г. А. Китова, Т. Е. Кузнецова. – М. : Наука, 1984. – 253с.

11.


Клименко, К. Особливості типологізації інститутів спільного інвестування в Україні, в країнах Західної Європи та США [Текст] / К. Клименко // Економіка та держава. – 2012. – №3. – С. 62-68.

12.


Ковалишин, П. Венчурне інвестування. Повернення дореалізму в США і в Європі [Текст] / П. Ковалишин // Економіст. – 2005. – №1. – С.54-56.

13.


Ковалишин, П. Загальні особливості та тенденції розвитку венчурного інвестування у США [Текст] / П. Ковалишин // Економіст. – 2004. – №10. – С.56-58.

14.


Комашенко, Т.А. Державна політика розвитку інфраструктури ринку інвестицій в інновації: досвід країн ЄС та США [Текст] / Т. А. Комашенко // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №11. – С. 7-12.

15.


Кондратьева, З.О. Инвестиционные позиции США в АТР [Текст] / З. О. Кондратьева // США. Канада: экономика, политика, культура. – 2002. – №7. – С. 85-97.

16.
338(4/.9)
Е45
Економіка зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, Л. І. Чернобай, А. О. Босак, М. В. Кізло. – Львів : Львівська політехніка, 2010. – 408с. 


17.


Соколова, И.Ю. Вопросы регулирования иностранных инвестиций в США [Текст] / И. Ю. Соколова // США. Канада: экономика, политика, культура. – 2002. – №8. – С. 90-102.

18.
338(4/.9)
С77
Старостіна, А.О. Економіка зарубіжних країн [Звукозапис] : навч. посіб. / А. О. Старостіна, А. О. Длігач, Н. В. Богомаз. – К. : Знання. 


19.


Шапран, В. Goldman Sachs - лидер инвестиционной банковской отрасли США: принципы построения бизнеса, технологии работы и тенденции развития [Текст] / В. Шапран // Банковские технологии. – 2002. – №9. – С. 49-55.

20.

http://nauka.kushnir.mk.ua/makroekonomika/profile/profile_usa.htmlМакроекономіка США
21.

http://www.alleng.ru/d/econ/econ146.htmМакроэкономика.  Мэнкью Н.Г.

22.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “кономіка США (Сполучених Штатів Америки).....”
23.

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету