Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго вечора! Допоможіть будь-ласка підібрати літературу до реферату на тему: "Сучасні аспекти лідерства в управлінні організацією". Зарання дякую!

1.


Головата, З. Поиск и развитие лидеров с помощью коучинга [Текст] / З. Головата // Управление персоналом ( укр.). – 2012. – №4. – С. 31-32.

2.


Довганец, Е. Шесть признаков образцового лидера [Текст] / Е. Довганец // Управление персоналом ( укр.). – 2012. – №4. – С. 24-27.

3.


Душина, Е. Влияние лидера на корпоративную культуру [Текст] / Е. Душина // Управление персоналом ( укр.). – 2012. – №4. – С. 33-34.

4.


Евтихов, О.В. Структурная модель лидерских качеств организационного лидера [Текст] / О. В. Евтихов // Alma mater. – 2011. – №5. – С. 41-46.

5.


Журавлева, В. Два направления развития лидерства у топ-менеджмента [Текст] / В. Журавлева // Управление персоналом ( укр.). – 2012. – №4. – С. 52.

6.
377
К17
Калашнікова, С.А. Освітня парадигма професіоналізації управління на засадах лідерства [Текст] : монографія / С. А. Калашнікова. – К. : КУ ім. Б.Грінченка, 2010. – 380с. – [Монографія присвячена висвітленню теоретичних і методичних засад професійної підготовки управлінців, які детермінуються процесом еволюції теорії та практики управління і констатацією лідерства як нової управлінської парадигми в умовах сучасних суспільних трансформацій.
На основі аналізу провідного зарубіжного досвіду щодо професійного розвитку керівників для сфер державного управління, бізнесу й освіти автором монографії ідентифіковані та обґрунтовані закономірності, структура, принципи, методи і технології, які повинні бути взяті за основу при удосконаленні вітчизняної системи професійної підготовки управлінців задля формування нової генерації лідерів.
Для: науковців, викладачів, працівників освіти, державних службовців, керівників і фахівців, діяльність яких пов`язана з професіоналізацією управління; студентів, аспірантів і докторантів, які цікавляться питаннями управління та професійного розвитку управлінських кадрів.
].

7.


Каляєв, В. Жінка-керівник: реалії XXI століття [Текст] / В. Каляєв // Головбух: Бюджет. – 2012. – №21. – С. 27-30.

8.


Кочеткова, А.И. Введение в организационное поведение и организационное моделирование [Електронний ресурс] : учеб. пособие / А. И. Кочеткова. – М. : Дело, 2003. - Систем.вимоги: Adobe Reader/ Foxit Reader. - Режим доступу: доступний тільки для користувачів НБ ХНУ. – Загл. с экрана.

9.
005
М50
Менеджмент [Текст] : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, Н. Т. Мала, О. Г. Мельник, О. Р. Саніна. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. – 240с. – [Розглянуто усі аспекти, категорії та положення менеджменту, а саме: сутність менеджменту та його місце в загальній системі управління, еволюцію менеджменту, процес, функції та методи менеджменту, керівництво та лідерство в організації, мотиви та стилі керівництва в системі менеджменту, класифікацію та методичні принципи формування стилів керівництва, управлінські рішення та методи їх оптимізації, сутність комунікацій та їх інформаційне забезпечення, конфлікти та стреси як об`єкти керівництва, ефективність управління тощо. Висвітлено особливості фінансового менеджменту, його функції, концепції та принципи.
Для студентів, екстернів, аспірантів, викладачів вищих закладів освіти, а також менеджерів і підприємців.].

10.


Кучеренко, А. Система выращивания лидеров [Текст] : [опыт украинской компании] / А. Кучеренко, Е. Бондаренко // Управление персоналом ( укр.). – 2012. – №4. – С. 12-14.

11.
005
Л48
Лепейко, Т.І. Менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Т. І. Лепейко, О. М. Миронова. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 204с. – [Присвячено питанням вивчення основ теорії менеджменту, наведено історичний аспект розвитку науки про управління. Розглянуто прийоми та методи прийняття управлінських рішень у сучасних умовах господарювання, функції менеджменту, основи побудови комунікаційного процесу в організації, теоретичні положення оцінки ефективності управління. До кожної теми наведено питання для самоконтролю та ситуаційні вправи.
Рекомендовано для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів усіх форм навчання, які опановують навчальну дисципліну "Менеджмент", а також для керівників, спеціалістів різних галузей, підприємців, бізнесменів.].

12.


Лымарчук, Е. Практика оценки компетенции "лидерство" [Текст] / Е. Лымарчук // Управление персоналом ( укр.). – 2012. – №4. – С. 22-23.

13.
316
М50
Менегетти, А. Психология лидера [Електронний ресурс] / А. Менегетти пер. с англ. – 4-е изд., доп. – М. : "Онтопсихология", 2004. – 256с.

14.


Нестуля, О. Відповідальність лідерів організацій в умовах глобалізації [Текст] / О. Нестуля, С. Нестуля // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – №5-1. – С. 194-200.

15.
159.9
О-21
Обозов, Н.Н. Психология работы с людьми. Советы руководителю [Електронний ресурс] : учеб. пособие / Н. Н. Обозов, Г. В. Щекин. – 6-е изд., стер. – К. : МАУП, 2004. – 228с. – ил.

16.


Ортіна, Г. Гендерні аспекти лідества в практиці управління [Текст] / Г. Ортіна // Економіка та держава. – 2012. – №7. – С. 31-32.

17.
005
С12
Савельєва, В.С. Організаційна поведінка [Текст] : навч. посіб. / В. С. Савельєва, О. Л. Єськов, В. М. Вакуленко. – К. : ЦУЛ, 2012. – 240с. – [У навчальному посібнику розглядаються теоретико-методологічні, історичні, соціально-психологічні основи організаційної поведінки. Визначаються й уточнюються основні поняття в галузі організаційної культури, досліджуються фактори й цінності, що впливають на становлення організаційної поведінки. Обґрунтовуються методологічні й методичні основи формування й реалізації організаційної поведінки на виробничому підприємстві.
Посібник призначений для студентів і магістрів економічних факультетів, слухачів системи післядипломної освіти, аспірантам.

Рекомендовано МОН України].

18.
005
С24
Свидрук, І.І. Креативний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / І. І. Свидрук. – К. : ЦУЛ, 2012. – 224с. – [У навчальному посібнику висвітлено засади управління креативними процесами на підприємствах. Розглядаються теоретичні аспекти і шляхи практичного застосування знань в галузі креативного менеджменту. Матеріал викладено з урахуванням закордонного і вітчизняного досвіду в цьому порівняно новому напрямку менеджменту, що дозволить студентам отримати необхідні знання, виявити та розвинути якості і навички, необхідні для ефективної роботи креативного управлінця.
Посібник призначено для студентів спеціальності 8.000014 «Управління інноваційною діяльністю», а також слухачам системи підвищення кваліфікації, аспірантам, підприємцям, управлінським працівникам вітчизняних підприємств.

Рекомендовано МОН України].

19.


Сидор, О. Лидер от Бога, или Чему не учат руководителей? [Текст] / О. Сидор // Управление персоналом ( укр.). – 2012. – №4. – С. 28-30.

20.
316
С42
Скібіцька, Л.І. Лідерство та стиль роботи менеджера [Текст] : навч. посіб. / Л. І. Скібіцька. – К. : ЦУЛ, 2009. – 192с. – [Викладено сутність і значення керівництва, влади та лідерства в управлінні підприємствами, в антикризовому управлінні підприємствами, в управлінні конфліктами і стресами та в управлінні опором стратегічним змінам.
Посібник призначений для студентів усіх спеціальностей економїко-підпри-ємницького напряму, у навчальних планах яких передбачено вивчення діісциплііі «Основи менеджменту», «Менеджмент персоналу» «Менеджмент організацій», «Конфліктодогія», «Організація праці менеджера».

Рекомендовано МОН України].

21.


Словіцька, Т. Сутність феноменів керівництва та лідерства [Текст] / Т. Словіцька // Університетські наукові записки. – 2009. – №3. – С. 306-312.

22.


Стеців, С.Р. Вплив лідерства на реалізацію та підтримання змін в організації [Текст] / С. Р. Стеців // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – №22(682). – С. 134-138.

23.


Филипповская, Ю. Время лидеров-старейшин [Текст] : [психология построения отношений с партнерами, сотрудниками...] / Ю. Филипповская // Компаньон. Стратегии. – 2012. – №6. – С. 40-43.

24.


Христич, А. Готовим лидеров изменений [Текст] / А. Христич // Компаньон. – 2012. – №21. – С. 20-21. – [Развитие лидерских навыков у руководителей для проведения изменений в компании].

25.
338(477)
П78
Щегельська, А. Проблеми формування лідерських якостей у сучасних керівників [Текст] / А. Щегельська, А. Черномазюк // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.2. – С. 137-139.

26.


Ясір, М. Посередницька роль організаційного клімату у взаємозв`язку між трансформаційним лідерством, його аспектами і діяльністю організації [Текст] / М. Ясір, Р. Імран, М. К. Іршад // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №7. – С. 559-569.