Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Знайдіть , будь ласка літературу по темі "Сучасна парадигма розвитку рекреації в Україні в системі дотримання євростандартів". дякую

1.


Антоненко, І.Я. Проблеми та перспективи залучення інвестицій в туристичну сферу в рамках європейської інтеграції України [Текст] / І. Я. Антоненко, А. Г. Охріменко // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №4. – С. 10-12.

2.


Білоус, С.В. Перспективи розвитку інноваційних процесів у туристичному бізнесі України в рамках інтеграції до Європейського Союзу [Текст] / С. В. Білоус // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №5,Т.1. – С. 97-101.

3.


Бондаренко, М. Стан та перспективи туристичного сектору України [Текст] / М. Бондаренко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – №5-2. – С. 284-294.

4.


Бондаренко, М. Туристичний сектор економіки України: реалії та перспективи [Текст] / М. Бондаренко // Економіка і прогнозування. – 2011. – №1. – С. 104-119.

5.


Бондаренко, М.П. Позиціонування України на міжнародному туристичному ринку [Текст] / М. П. Бондаренко // Економічний часопис - XXI. – 2011. – №1-2. – С. 47-50.

6.


Бондаренко, М.П. Система зміцнення конкурентних позицій туристичного сектору України [Текст] / М. П. Бондаренко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №9. – С. 66-73.

7.


Ведмідь, Н.І. Санаторно-курортна і оздоровча сфера в Україні: структура та особливості надання послуг іноземним туристам [Текст] / Н. І. Ведмідь // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №24. – С. 44-48.

8.


Вуйцик, О.І. Напрями удосконалення державного регулювання інвестиційної діяльності в рекреаційно-туристичному комплексі України [Текст] / О. І. Вуйцик // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №2,Т.1. – С. 129-134.

9.


Гайдук, А. Процеси глобалізації та концентрації як фактор розвитку європейського та світового туристичних господарств [Текст] / А. Гайдук // Регіональна економіка. – 2003. – №1. – С. 227-233.

10.


Герасименко, В. Ліцензування туристичної діяльності в Україні в контексті міжнародного досвіду [Текст] / В. Герасименко, С. Галасюк // Журнал Європейської економіки. – 2011. – №4,Т.10. – С. 405-417.

11.


Гончар, О.І. Планування туристичної діяльності в Україні в контексті підготовки до ЄВРО-2012 [Текст] / О. І. Гончар, Г. А. Конєва // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №4,Т.3. – С. 31-33.

12.


Графова, І. Розвиток сільського туризму в Європі [Текст] / І. Графова // Економіка АПК. – 2007. – №7. – С. 148-152.

13.


Заячковська, Г. Засоби маркетингових комунікацій у формуванні іміджу України на світовому туристичному ринку [Текст] / Г. Заячковська // Журнал Європейської економіки. – 2011. –  : Т.10№2. – С. 171-177.

14.


Зварич, Р. Оцінка українського туристичного ринку страхування [Текст] / Р. Зварич // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2011. – №5-1. – С. 77-91.

15.
338.48
З-62
Зима, О.Г. Основи туризму [Текст] : конспект лекцій. Ч.2 / О. Г. Зима, Н. А. Дехтяр, М. В. Новікова. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 224с. – [Конспект лекцій складається з двох логічно пов`язаних модулів, кожен з яких об`єднує у собі відносно окремий самостійний блок навчальної дисципліни. Присвячено структуруванню рекреаційних ресурсів, рекреаційному районуванню України та світу, проведено комплексну оцінку туристичних ресурсів України (історико-культурних, природно-заповідних), а також наведено види екстремального та подієвого туризму.
Рекомендовано для студентів економічних спеціальностей.].

16.


Карбівничий, О.П. Економічний аналіз сучасного стану туристично-рекреаційного потенціалу України [Текст] / О. П. Карбівничий // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №2. – С. 64-67.

17.


Карп, В. Вплив туристичної індустрії на міжнародні конкурентні позиції України [Текст] / В. Карп // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2012. – №2,Вип.105. – С. 62-66.

18.


Ключник, А.В. Європейський досвід розвитку сільського зеленого туризму [Текст] / А. В. Ключник, А. Ю. Гоцелюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №3,Т.3. – С. 66-69.

19.


Колосінська, М.І. Дослідження конкурентоспроможності туристичного ринку України [Текст] / М. І. Колосінська // Регіональна економіка. – 2012. – №2. – С. 185-193.

20.


Коросташивець, Ю. Спільні та відмінні риси понять "туристична послуга" та "туристичний продукт" за законодавством України та інших держав [Текст] / Ю. Коросташивець // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – №7. – С. 105-108.

21.


Кравчук, Н.В. Організаційно-управлінська модель формування маркетингової стратегії для суб`єктів господарювання туристичної галузі України [Текст] / Н. В. Кравчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №2,Т.1. – С. 174-178.

22.


Курносова, О.А. Анализ современных тенденций развития туристического рынка в Украине [Текст] / О. А. Курносова, А. А. Паламарчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №4,Т.2. – С. 246-250.

23.


Лютак, О.М. Аналіз та оцінювання інформації про основні туристичні потоки України [Текст] / О. М. Лютак, Л. В. Михальчук // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №12. – С. 217-225.

24.


Маслиган, О.О. Загальна характеристика стану та тенденцій розвитку сфери рекреації та туризму в Україні [Текст] / О. О. Маслиган, Н. С. Кампов // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №3,Т.1. – С. 246-252.

25.
911.3
М31
Масляк, П.О. Рекреаційна географія [Текст] : навч. посіб. / П. О. Масляк. – К. : Знання, 2008. – 343с. – [Пропоноване видання — перший в Україні навчальний посібник з рекреаційної географії. У посібнику розкриваються методологічні засади рекреаційної географії як науки та територіальна організація рекреаційно-туристичного господарства України і світу. Розглядаються предмет, об`єкт рекреаційної географії, методи її дослідження, а також основні здобутки і закономірності цієї науки. Наведено детальні характеристики рекреаційно-туристичних комплексів нашої держави і провідних країн світу. Наприкінці кожного розділу наводяться висновки та тести, що сприятимуть закріпленню навчального матеріалу. За змістом посібник відповідає програмі навчальної дисципліни "Рекреаційна географія".
Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів.Рекомендовано МОН України].

26.


Матвієнко, А.Т. Інформатизація туризму та соціокультурний аспект електронного туристичного ресурсу в Україні [Текст] / А. Т. Матвієнко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2011. – №4. – С.54-58. – [Висвітлено сучасний стан законодавства України в галузі туризму, необхідності введення нових актуальних компонентів і понять туристичної інформації, електронного інформаційного продукту туристичної діяльності, електроннних документальних систем у галузі туризму, створення електронних інформаційних ресурсів, уваги до соціокультурного аспекту туризму та випереджальних форм інформування].

27.


Матвієнко, А.Т. Туристичні web-ресурси України: сучасні підходи та критерії інформаційно-комунікаційного забезпечення туристичної галузі [Текст] / А. Т. Матвієнко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2011. – №3. – С.36-41. – [Розгянуті питання організації інформаційно-комунікаційного забезпечення туризму в аспектах створення сайта "Туристична Україна", критерії ефективності, інфтерфейс користувача].

28.


Мельник, А.О. Перспективи розвитку вітчизняного туризму в умовах євроатлантичної інтеграції [Текст] / А. О. Мельник, І. А. Чапліч // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №1. – С. 77-80. – [В даній статті описується місце туризму в розвитку економіки України. Розглянуті основні
проблеми вітчизняної туристичної галузі, а також напрямки щодо вдосконалення туристичної діяльності.
Розглянуто міжнародні організації, що сприяють організації та розвитку туризму. Висвітлюються
перспективи розвитку туристичної галузі України в умовах євроатлантичної інтеграції.
In the given paper there is described the tourism position in the economics development of Ukraine. The
main problems of native tourist branch have been considered, and also directions for the tourist activity
improvement. There have been considered the international organizations, which assist in organizing and
developing the tourism. There have been elucidated the perspectives of the tourist branch development in Ukraine
within the conditions of euro-atlantic integration.].

29.


Охріменко, А.Г. Проблеми конкурентоспроможності туристичної галузі України [Текст] / А. Г. Охріменко // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №5. – С. 42-47.

30.


Паламарчук, А.О. Проблеми розвитку туристичного ринку в Україні [Текст] / А. О. Паламарчук, М. М. Гуменюк, В. С. Заболотнікова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №2,Т.1. – С. 215-218. – [У статті розглянуто сучасний стан ринку туристичних послуг в світі та в Україні. Проведено аналіз показників діяльності ліцензованих підприємств туристичного бізнесу України, складена динаміка видатків Державного бюджету для
туристичної галузі. Виявлено існуючі проблеми в розвитку ринку туристичних послуг України.
The article deals with the current state of the tourist market in the world and in Ukraine. The analysis of the performance of the licensed business tourist business of Ukraine composed dynamics fiscal expenditures for the tourism industry. There are
existing problems in the development of the tourist market of Ukraine.
Ключові слова: ринок туристичних послуг, туристична галузь].

31.


Пасєка, С. Україна на міжнародному ринку туристичних послуг [Текст] / С. Пасєка // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – №5-2. – С. 318-325.

32.


Пунько, Б.М. Політико-економічні чинники забезпечення розвитку рекреаційно-туристичної сфери України [Текст] / Б. М. Пунько, Ю. С. Христук // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №4. – С. 127-138.

33.


Сіренко, К.В. Аналіз туристичного ринку України в сучасних умовах розвитку економіки [Текст] / К. В. Сіренко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №12. – С. 70-74.

34.


Смаглюк, В. Значення ринку туристичних послуг для підвищення конкурентоспроможності національної економіки України [Текст] / В. Смаглюк // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2011. – №2,Вип.98. – С. 68-69.

35.


Столярчук, П. Аналіз європейського досвіду організації сільського зеленого туризму та його категоризації [Текст] / П. Столярчук, В. Домінюк // Вимірювальна техніка та метрологія. – 2010. – №71. – С. 175-184.

36.


Темник, І. Підвищення конкурентоспроможності вітчизняної туристичної галузі через реалізацію в Україні масштабних макропроектів міжнародного туризму: проведення ``Євро-2012"" [Текст] / І. Темник // Економіка та держава. – 2011. – №3. – С. 114-116.

37.


Устименко, Л. Пріоритети розвитку туризму в Західній Європі ( друга половина XX століття ) [Текст] / Л. Устименко // Рідна школа. – 2000. – №4. – С. 78-80.

38.


Шиманська, В.В. Дослідження чинників формування конкурентоспроможного туристичного комплексу України [Текст] / В. В. Шиманська // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №5. – С. 132-140.

39.


Шкарлет, С.М. Тенденції і перспективи розвитку туристичної галузі України у складі національної та світової економіки [Текст] / С. М. Шкарлет, О. М. Кальченко // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №10. – С. 36-43.

40.


Щепанський, Е. Управління туристично-рекреаційною сферою України в умовах підготовки до ЄВРО -2012 [Текст] / Е. Щепанський // Університетські наукові записки. – 2008. – №2. – С. 298-303.

41.


Яхно, Т.П. Формування конкурентоспроможного ринку міжнародних туристичних послуг в Україні [Текст] / Т. П. Яхно, В. А. Кавка // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №3,Т.2. – С. 156-158.

В разі потреби радимо також звернутись до БД "Навігатор інтернет-ресурсів за профілем університету" (розділ "Технологія та економіка туризму") на сайті наукової б-ки ХНУ