Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Підкажіть літературу по темі "Оцінка факторів впливу на підвищення рівня обслуговування в рекреаційному комплексі" дякую
1.


Абдулхаіров, А.3. Інвестиційна політика як інструмент розвитку туристсько-рекреаційного комплексу Криму [Текст] / А. 3. Абдулхаіров // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №8. – С. 8-10.

2.


Аметов, Р. Розвиток сфери послуг курортно-рекреаційної галузі автономної республіки Крим [Текст] / Р. Аметов // Підприємництво,господарство і право. – 2002. – №4. – С. 104-106.

3.


Бобирєва, О.В. Маркетинг у сфері рекреаційних послуг [Текст] / О. В. Бобирєва // Актуальні проблеми економіки. – 2002. – №10. – С. 62-65.

4.


Ведмідь, Н. Критерії сегментації ринку санаторно-курортних та оздоровчих послуг [Текст] / Н. Ведмідь // Економіка та держава. – 2013. – №6. – С. 46-49.

5.


Ведмідь, Н.І. Санаторно-курортна і оздоровча сфера в Україні: структура та особливості надання послуг іноземним туристам [Текст] / Н. І. Ведмідь // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №24. – С. 44-48.

6.


Ведмідь, Н.І. Функціонально-цільове наповнення санаторно-курортної та оздоровчої послуги в ієрархії потреб [Текст] / Н. І. Ведмідь // Економічний часопис - XXI. – 2013. – №1-2. – С. 91-94.

7.


Глядіна, М.В. Модель побудови регіональної логістичної системи рекреаційної сфери як ресурс економічного зростання [Текст] / М. В. Глядіна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №6,Т.1. – С. 148-152. – [В роботі розглянуто доцільність використання логістики в практиці управління рекреаційною сферою регіону. Запропоновано алгоритм побудови регіональної логістичної системи рекреаційної сфери, впровадження якого дозволить оптимізувати матеріальні потоки від постачання рекреаційних ресурсів до реалізації рекреаційних послуг, за рахунок раціональної організації логістичних ланцюгів.
].

8.


Грабар, М.В. Системний розвиток сфери туризму та рекреації: загальна специфіка [Текст] / М. В. Грабар // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №2,Т.1. – С. 249-256. – [У статті викладено загальні особливості системного розвитку сфери туризму та рекреації, а саме: визначено сутність економічної категорії «системний розвиток»; охарактеризовано сутність та структуру сфери рекреації та туризму;
виділено та охарактеризовано загальні особливості системного розвитку сфери туризму та рекреації. Отримані результати у перспективі можуть бути застосовані для розробки сучасної моделі системного розвитку сфери туризму та рекреації у
Закарпатській області.

9.


Гриценко, М.П. Економічно-фінансові аспекти створення і функціонування обслуговуючих кооперативів в курортно-рекреаційній галузі [Текст] / М. П. Гриценко // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №15. – С. 43-46.

10.


Гудзь, М. Стратегічне планування розвитку курортно-рекреаційних територій у системі регіонального менеджменту [Текст] / М. Гудзь // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2009. – №2. – С. 67-70.

11.


Гулич, О. Регіональні рекреаційно-туристичні комплекси: проблеми і перспективи розвитку [Текст] / О. Гулич // Економіст. – 2011. – №5. – С. 41-43.

12.


Добуш, Ю. Тенденції розвитку ринку рекреаційних послуг [Текст] / Ю. Добуш // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2009. – №14(649). – С. 50-63.

13.


Добуш, Ю.Я. Перспективи впровадження маркетингу в організаційно-управлінський механізм регулювання ринку рекреаційних послуг [Текст] / Ю. Я. Добуш // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – №16(706). – С. 63-71.

14.


Долішній, М. Місце рекреаційно-туристичного комплексу в розвитку сфери послуг і формування ринку праці України [Текст] / М. Долішній, О. Гулич // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2005. – №5-2. – С. 171-178.

15.


Захарченко, П. Стратегії підвищення конкурентоспроможності організацій курортно-рекреаційного комплексу [Текст] / П. Захарченко // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2009. – №2. – С. 71-76.

16.


Захарченко, П.В. Закономірності функціонування курортно-рекреаційних систем [Текст] / П. В. Захарченко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2010. – №5(55). – С. 50-54.

17.
338.48
З-62
Зима, О.Г. Основи туризму [Текст] : конспект лекцій. Ч.2 / О. Г. Зима, Н. А. Дехтяр, М. В. Новікова. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 224с. –

18.


Карбівничий, О.П. Економічний аналіз сучасного стану туристично-рекреаційного потенціалу України [Текст] / О. П. Карбівничий // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №2. – С. 64-67.

19.


Кирнос, В.П. Концептуальне обгрунтування формування і розвитку міст рекреаційних приморських територій Криму [Текст] / В. П. Кирнос, П. В. Кірнос // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №10. – С. 94-99.

20.


Кінаш, І.П. Формування туристично-рекреаційної інфраструктури як напрям розвитку екологічних послуг [Текст] / І. П. Кінаш // Екологічний вісник. – 2012. – №6. – С. 25-26.

21.


Кошіль, А. Інфраструктурне забезпечення використання рекреаційного потенціалу Тернопільської області [Текст] / А. Кошіль // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2011. – №16. – С. 39-43.

22.


Кравченко, Л.А. Інноваційне забезпечення розвитку туристично-рекреаційного потенціалу регіону [Текст] / Л. А. Кравченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №3,Т.1. – С. 7-11.

23.


Крап, Н. Моделювання рекреаційної інфраструктури і туристичних послуг [Текст] / Н. Крап, В. Юзевич // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2009. – №15(650). – С. 108-114.

24.


Кратінов, Р.О. Теоретико-методологічні засади формування регіонального рекреаційно-туристичного комплексу [Текст] / Р. О. Кратінов // Регіональна економіка. – 2009. – №3. – С. 36-43.

25.


Мандюк, Н. Аналіз ринку рекреаційних послуг гірських територій Львівської області [Текст] / Н. Мандюк // Регіональна економіка. – 2006. – №1. – С. 242-246.

26.


Марінов, М.М. Рекомендації щодо державного регулювання сфери туризму на національному та регіональному рівнях [Текст] / М. М. Марінов // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №6. – С. 133-135.

27.


Маслиган, О.О. Загальна характеристика стану та тенденцій розвитку сфери рекреації та туризму в Україні [Текст] / О. О. Маслиган, Н. С. Кампов // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №3,Т.1. – С. 246-252.

28.
911.3
М31
Масляк, П.О. Рекреаційна географія [Текст] : навч. посіб. / П. О. Масляк. – К. : Знання, 2008. – 343с. –

29.


Мех, Я. Проблеми інформаційного забезпечення управління рекреаційним туризмом в контексті інтеграції України у світовий ринок послуг [Текст] / Я. Мех, І. Гавришків // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2005. – №5-2. – С. 242-246.

30.


Новаківський, І.І. Формування просторово-цільової моделі як ефективний засіб розвитку туристично-рекреаційного регіону [Текст] / І. І. Новаківський, В. Я. Гавран // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №3, Т.2. – С. 80-85. – [В статті розглядаються проблеми управління розвитком туристично-рекреаційного комплексу Карпатського
регіону. Визначено потреби галузевого тематичного та просторового узгодження таких планів. Обґрунтовано вимогу, що
інформаційне забезпечення прийняття рішень в сфері розвитку туристично-рекреаційного комплексу має спиратися на гео-
інформаційні та Internet- технології.


31.


Пунько, Б.М. Політико-економічні чинники забезпечення розвитку рекреаційно-туристичної сфери України [Текст] / Б. М. Пунько, Ю. С. Христук // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №4. – С. 127-138.

32.


Ромашова, О.М. Економічні аспекти розвитку підприємств рекреаційного комплексу України [Текст] / О. М. Ромашова // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2010. – №5(55). – С. 175-179.

33.


Філонич, О.М. Економіко-математична модель інвестиційної привабливості регіонального ринку рекреаційних послуг України [Текст] / О. М. Філонич // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №4,Т.4. – С. 170-174.

34.
911.3
Ф76
Фоменко, Н.В. Рекреаційні ресурси та курортологія [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Фоменко. – К. : ЦНЛ, 2007. – 312с.

35.


Цьохла, С. Актуалізація підвищення якості послуг у розвитку курортно-рекреаційної сфери України [Текст] / С. Цьохла // Журнал Європейської економіки. – 2010. – №1, Т.9. – С. 59-72.

36.
338.48
Ш90
Штереверя, А.В. Організація туристичних послуг [Текст] : конспект лекцій / А. В. Штереверя, Н. А. Дехтяр. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 224с. 

37.

Кравченко, Н.О. Методика оцінювання потенціалу ефективного функціонування та територіальної організації рекреаційного господарства регіону [Текст] / Н. О. Кравченко // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – №12. – С. 172-178.