Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> управління фінансовими ризиками
1.
Афанасьєв, Є.В. Моделювання фінансового ризику багатоцільових рішень в управлінні прибутковістю промислового підприємства [Текст] / Є. В. Афанасьєв // Фінанси України. – 2006. – №3. – С. 46-55.

2.
Брус, С. Підходи до управління фінансовими ризиками в депозитарній діяльності [Текст] / С. Брус // Світ фінансів. – 2006. – №4(9). – С. 151-158.

3.
Глущенко, С.В. Управление финансовым риском и экономическая безопасность предприятия [Текст] / С. В. Глущенко // Наукові праці Донецького державного технічного університету. – 2002. – №47. – С. 22-29.

4. 658.14/.17
Г71 Горячева, К.С. Механізм управління фінансовою безпекою підприємства [Текст] : автореф. дис.на здобуття наук. ступеня к.е.н. / К. С. Горячева. – К. : ДУ інститут економіки і прогнозування НАН України, 2006. – 16с.

5.
Гугля, М.В. Финансовые риски в управлении предприятием [Текст] / М. В. Гугля // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №4,Т.2. – С. 122-125. – [В статті розглянуто роль фінансових ризиків в управлінні підприємством. Наведено декілька визначень терміну „ризик”, класифікацію факторів ризику та фінансових ризиків підприємства. Надано критерій вибору оптимального з точки зору мінімізації ризиків управлінського рішення.].

6.
Загорельська, Т.Ю. Управління фінансовими ризиками на рівні підприємства [Текст] / Т. Ю. Загорельська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №3,Т.1. – С. 168-173. – [Запропоновано узагальнену схему забезпечення безпеки підприємства. Встановлено зв`язки між поняттями
"ризик", "небезпека", "загроза". Зосереджено увагу на управлінні фінансовим ризиком. Рекомендовано методи та структуру заходів щодо управління фінансовими ризиками на стадії їх попередження, нейтралізації та мінімізації негативних фінансових наслідків. Надано пропозиції з формування технології управління фінансовими ризиками на підприємстві.
.].

7. 330.131.7
К19 Кандинская, О.А. Управление финансовыми рисками: поиск оптимальной стратегии [Текст] / О. А. Кандинская. – М. : АО "Консалтбанкир", 2000. – 272с.

8.
Квасницька, Р.С. Напрями підвищення результативності процесу управління фінансовими ризиками підприємства [Текст] / Р. С. Квасницька // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №6,Т.2. – С. 49-53. – [В статті досліджено зміст поняття «ризик», надано сутнісну та класифікаційну характеристику фінансових ризиків підприємства. Проаналізовано етапність процесу управління фінансовими ризиками та відзначено необхідність деталізованого дослідження факторів, що зумовлюють даний вид ризиків.].

9.
Клапків, Л. Застосування деривативів страховиками в управлінні фінансовими ризиками [Текст] / Л. Клапків // Економіка. Фінанси. Право. – 2011. – №3. – С. 24-27.

10.
Крисовата, К.В. Світовий досвід управління фінансовими ризиками та можливість його імплементації в митний простір України [Текст] / К. В. Крисовата // Економічний часопис - XXI. – 2012. – №11-12. – С. 58-61.

11.
Лондар, С.Л. Підходи до систематизації й контролю ризиків, пов’язаних із управлінням державним боргом в Україні [Текст] / С. Л. Лондар, В. Й. Башко // Фінанси України. – 2012. – №6. – С. 3-14.

12.
Мізюк, Б.М. Фінансовий механізм управління ризиками підприємств [Текст] / Б. М. Мізюк // Фінанси України. – 2003. – №11. – С. 66-72.

13.
Мусієць, Т.В. Управління фінансовими ризиками як частина системи стратегічного планування банку [Текст] / Т. В. Мусієць, Д. С. Мельник // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №10. – С. 52-57.

14.
Назарлієв, Р. Особливості управління ризиками в діяльності кредитно-фінансових установ [Текст] / Р. Назарлієв // Персонал. – 2011. – №1. – С. 66-73.

15. 330.341.1
П32 Пікус, Р.В. Управління фінансовими ризиками [Текст] : навч. посіб. / Р. В. Пікус. – 2-ге вид., випр. – К. : Знання, 2011. – 598с. – [Рекомендовано МОН України].

16.
Піскунов, Р. Управління фінансовими ризиками з метою регулювання руху грошових потоків [Текст] / Р. Піскунов, В. Бордюг, О. Хвещук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – №23(606). – с. 385-390.

17.
Проскура, К.П. Управління структурою фінансових ресурсів за критерієм мінімізації рівня фінансових ризиків [Текст] / К. П. Проскура // Економічний часопис - XXI. – 2011. – №3-4. – С. 36-39.

18.
Радхэд, К. Управление финансовыми рисками [Текст] / К. Радхэд // Акционерное и бухгалтерское дело. – 2001. – №12. – С. 4-10.

19.
Рэдхэд, К. Управление финансовыми рисками [Текст] / К. Рэдхэд // Акционерное и бухгалтерское дело. – 2001. – №21. – С. 6-8.

20.
Рэдхэд, К. Управление финансовыми рисками [Текст] / К. Рэдхэд // Акционерное и бухгалтерское дело. – 2001. – №23. – С. 6-8.

21.
Рэдхэд, К. Управление финансовыми рисками [Текст] / К. Рэдхэд, С. Хьюс // Акционерное и бухгалтерское дело. – 2001. – №18. – С.6-9.

22.
Савлук, С. Банківський капітал в системі управління фінансовим ризиком [Текст] / С. Савлук // Вісник економічної науки України. – 2007. – №1. – С. 146-148.

23.
Сороківська, М.В. Система управління фінансовими ризиками страхових компаній [Текст] / М. В. Сороківська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.4. – С. 123-125.

24.
Филин, С.А. Финансовый риск и его составляющие для обеспечения процесса оценки и эффективного управления финансовыми рисками при принятии финансовых управленческих решений [Текст] / С. А. Филин // Финансы и кредит. – 2002. – №3. – С. 21-31.

25.
Филин, С.А. Финансовый риск и его составляющие для обеспечения процесса оценки и эффективного управления финансовыми рисками при принятии финансовых управленческих решений [Текст] / С. А. Филин // Финансы и кредит. – 2002. – №4. – С. 9-23. – [Кредитная политика России ].

26.
Філіпова, Н. Управління фінансовими ризиками підприємств, що експортують високотехнологічну продукцію [Текст] / Н. Філіпова // Держава та регіони. – 2007. – №3. – С. 245-247.

27. 330.131.7
Ш23 Шапкин, А.С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций [Текст] / А. С. Шапкин. – М. : "Дашков и К", 2003. – 544с.

28. http://buklib.net/books/26624/Управління фінансовим ризиком

29. http://pidruchniki.ws/10401017/finansi/metodi_upravlinnya_finansovimi_rizikamiМетоди управління фінансовими ризиками

30. Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрики “Фінансовий ризик, правове регулювання фінансових ризиків....”

31. Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “ Фінанси та банківська справа...”