Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Допоможіть,будь ласка,підібрати літературу `РОЛЬ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ`. Дякую!

1.
Афонін, Е. Соціальна сфера і проблеми державного управління: євроінтеграційний досвід Естонії [Текст] / Е. Афонін, В. Чмига // Економіка та держава. – 2007. – №1. – С. 67-69.

2. 34(477)
Б79 Болотіна, Н.Б. Право соціального захисту України [Текст] : навч.посіб. / Н. Б. Болотіна. – К. : Знання, 2005. – 615с. – [Існує електронна копія].

3. 34(477)
Б79 Болотіна, Н.Б. Право соціального захисту: становлення і розвиток в Україні [Текст] : монографія / Н. Б. Болотіна. – К. : Знання, 2005. – 381с.

4.
Боярчук, Т.В. Механізм регулювання соціального захисту населення в Україні [Текст] / Т. В. Боярчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №6,Т.2. – С. 217-220.

5. 36
Б86 Боярчук, Т.В. Формування системи оцінки і регулювання соціального захисту населення [Текст] : автореф. дис. на здобут. наук. ступеня к.е.н., спец. 08.09.01 / Т. В. Боярчук. – Львів : НАН України, 2006. – 20с.

6.
Городецька, Ю. Державне управління у сфері соціального захисту та реабілітації осіб з інвалідністю: правові механізми [Текст] / Ю. Городецька // Право України. – 2013. – №6. – С. 296-302.

7.
Дема, Д.І. Державне регулювання соціального захисту населення в країнах із ринковою економікою [Текст] / Д. І. Дема // Фінанси України. – 2000. – С. 59-62.

8. 338(477)
П78 Дмитрієва, Н. Шляхи підвищення соціального захисту населення в Україні [Текст] / Н. Дмитрієва, Р. Атаманюк // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.3. – С. 158-159.

9. 331
Е45 Економіка праці і соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / М. Д. Ведерніков, О. В. Хитра, О. А. Гарват [та ін.]. – Львів : Новий світ-2000, 2012. – 869с. – (Вища освіта в Україні).

10.
Качан, Л. Соціальні зобов`язання держави [Текст] / Л. Качан // Соціальний захист. – 2011. – №1. – С. 6-10.

11. 331
Л84 Лукашевич, В.М. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / В. М. Лукашевич. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – Львів : Новий світ-2000, 2010. – 424с. – [До книги додається CD-диск].

12. 36
Л84 Лукашевич, М.П. Менеджмент соціальної роботи. Теорія і практика [Текст] : навч. посіб. / М. П. Лукашевич, М. В. Туленков. – К. : Каравела, 2007. – 296с. – [ Існує електронна копія ]. – [ Рекомендовано МОН України].

13. 36
М18 Малахова, Ж.Д. Экономические основы социальной сферы [Текст] : монография / Ж. Д. Малахова. – Запоріжжя : КПУ, 2011. – 220с. –

14. 364
М21 Мальований, М.І. Соціальне страхування [Текст] : навч. посіб. / М. І. Мальований, П. К. Бечко, В. П. Бечко. – К. : ЦУЛ, 2012. – 496с.

15. 36
М50 Менеджмент социальной работы [Текст] : учеб. пособие. – М. : Владос, 2001. – 288с.

16. 331.5
О-75 Осовська, Г.В. Управління трудовими ресурсами [Текст] : навч. посіб. / Г. В. Осовська, О. В. Крушельницька. – К. : Кондор, 2008. – 224с.

17. 36
П32 Пікалова, Г.А. Управління системою соціального захисту населення в умовах трансформаційної економіки [Текст] : автореф. дис-ції на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.09.01-демография, ек-ка праці, соціальна ек-ка і політика / Г. А. Пікалова. – Донецьк : Донецький національний ун-т, 2003. – 22с.

18.
Погребняк, Ю. Методика формування професійної готовності державних службовців до управління соціальними проектами в умовах післядипломної освіти [Текст] / Ю. Погребняк // Економіка та держава. – 2013. – №7. – С. 114-117.

19.
Приятельчук, О.А. Соціальний вектор державного та корпоративного управління Швеції (з призм концепції КСВ) [Текст] / О. А. Приятельчук // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2011. – №2,Вип.95. – С. 66-69.

20.
Рудкевич, І.В. Етапи становлення та розвитку державної політики соціального захисту населення України [Текст] / І. В. Рудкевич // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №4. – С. 99-102.

21.
Рудкевич, І.В. Напрями вдосконалення державних механізмів соціального захисту населення [Текст] / І. В. Рудкевич // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №8. – С. 90-92.

22.
Рудкевич, І.В. Основні тенденції розвитку системи соціального захисту в Україні на сучасному етапі [Текст] / І. В. Рудкевич // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №5. – С. 106-108.

23. 316
С69 Социальный менеджмент [Текст] : учебник / под ред. Д.В.Валового. – М. : Бизнес-школа, 1999. – 384с.

24. 36
С69 Соціальна робота: Менеджмент соціальної роботи [Текст] : навч. посіб. Кн.7. – К. : ДЦССМ, 2003. – 276с.

25. 36
У67 Управлінські аспекти соціальної роботи [Текст] : курс лекцій / за ред. М.Ф. Головатого. – К. : МАУП, 2004. – 368с. – [Існує електронна копія].


26.
Халецька, А. Державна політика регулювання розвитку економічної бази установ соціального захисту населення [Текст] / А. Халецька // Економіка та держава. – 2009. – №6. – С. 90-92.

27. 36
Ш32 Шахрай, В.М. Технології соціальної роботи [Текст] : навч. посіб. / В. М. Шахрай. – К. : ЦНЛ, 2006. – 464с.

28. 316
Ш37 Шевчук, П. Соціальна політика [Текст] : навч. посіб. / П. Шевчук. – 2-ге вид. – Львів : Світ, 2005. – 400с.

29. 36
Ш47 Шендеровський, К. Менеджмент у соціальній роботі [Текст] / К. Шендеровський. – К. : Главник, 2007. – 207с. – (Бібліотечка соціального працівника).

30. http://www.academy.gov.ua/ej/ej2/txts/soc/05jjdszn.pdf
Ю.Д.Юрченко,
Роль управлінської діяльності у сфері соціального захисту населення
31. http://archive.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_gum/nzizvru/2012_5/p14_48.html
Володимир Утвенко РОЛЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

32. http://archive.nbuv.gov.ua/portal/SOC_Gum/tpdu/2011_2/doc/2/20.pdf


Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “ соціальний захист населення”

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету