Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> теоретичні підходи до поняття "управління" та "управління персоналом"
1.
Бобровник, В.М. Теоретичні засади трансформації моделей управління підприємствами [Текст] / В. М. Бобровник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №6,Т.2. – С. 35-39. – [В статті на основі проведених досліджень теоретико-методологічного характеру сформульовані основні ознаки новітньої моделі управління підприємствами.].

2.
Богач, В.А. Теоретичні засади управління персоналом підприємств в сучасних умовах [Текст] / В. А. Богач // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №6,Т.1. – С. 220-223. – [Розглянуто етапи розвитку управління персоналу та обґрунтовано необхідність створення мотиваційного механізму для покращення життєвого рівня населення і ефективного управління підприємством.].

3.
Жароїд, І. Компентенція апарату державного управління України (теоретичний аспект) [Текст] / І. Жароїд // Збірник наукових праць Української Академії державного управління при Президентові України. – 2002. – №2. – С. 18-27.

4.
Задольський, А. Теоретичні дослідження відтворення управлінського персоналу в машинобудівній галузі України [Текст] / А. Задольський, М. Свірень // Економіка та держава. – 2005. – №11. – С. 51-54.

5.
Заюкова, М.С. Теоретичні аспекти концепції управління за результатами для акціонерних товариств [Текст] / М. С. Заюкова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №6,Т.1. – С. 143-145. – [Розглядаються питання сутності, основних вимог та принципів розробки концепції управління за результатами, яка дозволить вдосконалити механізм управління діяльністю акціонерних товариств в умовах конкуренції та розвитку ринкових відносин].

6.
Іваннікова, Н.А. Теоретичні аспекти управління людськими ресурсами підприємства [Текст] / Н. А. Іваннікова // Держава та регіони. – 2006. – №3. – С. 121-124.

7.
Современные проблемы теории и практики управления персоналом [Текст] / В. Колпаков, И. Яценко, С. Миладиноски, В. Комарницкий // Економіка та держава. – 2005. – №3. – С. 10-13.

8.
Лук`янова, В. Теоретичні підходи до управління підприємством в умовах невизначеності [Текст] / В. Лук`янова // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2006. – №1. – С. 28-32.

9.
Мороз, Л.І. Теоретичні та прикладні аспекти управління прямими матеріальними і трудовими витратами підприємст [Текст] / Л. І. Мороз // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – №8(698). – С. 212-218.

10.
Непорожній, Ю.О. Теоретичні основи управління підприємствами в ринкових умовах [Текст] / Ю. О. Непорожній // Держава та регіони. – 2006. – №4. – С. 248-251.

11.
Оглобіна, В. Теоретичні засади антикризового управління [Текст] / В. Оглобіна // Держава та регіони. – 2012. – №1. – С. 31-35.

12.
Осіпова, А.Ю. Аналіз теоретичних основ формування ефективної системи управління персоналом [Текст] / А. Ю. Осіпова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №6,Т.1. – С. 45-52.

13.
Порохня, В. Теоретичні основи оцінки ефективності діяльності управлінського персоналу підприємств [Текст] / В. Порохня, І. Ладунка, Є. Порхня // Держава та регіони. – 2007. – №1. – С, 279-281.

14.
Сабадирьова, А.Л. Теоретичні основи управлінського потенціалу промислового підприємства [Текст] / А. Л. Сабадирьова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5,Т.2. – С. 83-88.

15. 330.342.146
Ф79 Свірень, М.М. Теоретично-практичні аспекти підготовки управлінських кадрів в економічно розвинутих державах [Текст] / М. М. Свірень // Формування ринкової економіки. – 2005. – Т. 2. – С. 283-291.

16.
Синявец, Т.Д. Основы управления персоналом. Теория и практика [Текст] / Т. Д. Синявец // Методы менеджмента качества. – 2007. – №6. – С. 44-47.

17.
Стеценко, Н.А. Теоретичні засади системного підходу до управління персоналом на промислових підприємствах [Текст] / Н. А. Стеценко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №1,Т.2. – С. 87-92. – [Обґрунтовано необхідність застосування системного підходу в управлінні персоналом на промислових
підприємствах. Встановлено сутність управління персоналом та його мету, виділено основні властивості, які
створюють цілісність системи управління персоналом. Викладено положення системного підходу до
управління персоналом.].

18.
Усатенко, О.В. Теоретичні аспекти оцінки конкурентоспроможності управлінського персоналу [Текст] / О. В. Усатенко, О. Г. Грошелева // Економічний вісник національного гірничного університету. – 2005. – №3. – С. 80-86.

19.
Харун, О.А. Теоретичні основи формування мотиваційного механізму управління персоналом машинобудівних підприємств [Текст] / О. А. Харун // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №5,Т.2. – С. 76-81.

20.
Шпачук, В.В. Теоретичні положення концепції антикризового управління [Текст] / В. В. Шпачук // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №1. – С. 75-77.

21. 331.108
Щ37 Щекин, Г.В. Теория и практика управления персоналом [Електронний ресурс] : учебно-метод. пособие / Г. В. Щекин. – 2-е изд., стереот. – К. : МАУП, 2003. – 280с.

22. 338(477)
П78 Юрнюк, Т. Сучасний зарубіжний досвід управління персоналом підприємств на прикладі американської теорії [Текст] / Т. Юрнюк, Л. Волянська-Савчук // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.3. – С. 197-198.

23. http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Eir/2012_3/184-188.pdf
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
24. http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2012-2/doc/2/22.pdf
25. http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2012-2/doc/2/22.pdfВ. А. Ландсман,

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
ПЕРСОНАЛОМ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА
26. http://www.big-lib.com/book/82_Ekonomika_ta_pidpriemnictvo/7822_TEORETIChNI_ASPEKTI_VIZNAChENNYa_BAZOVIH_KATEGORII_YPRAVLINNYa_PERSONALOMТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ БАЗОВИХ КАТЕГОРІЙ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

27. Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрики “ менеджмент персоналу=кадровий менеджмент=управління персоналом=управління кадрами=управління трудовим колективом,.....”

28. Радимо звертатись до електронних ресурсів інших бібліотек. Наприклад на сайт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за адресою http://www.nbuv.gov.ua/ ( БД «Система каталогів і картотек», «Електронний фонд», «Наукова періодика України»)