Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня. Допоможіть будь ласка підібрати літературу "Основні принципи та інструменти "бережливого виробництва". дякую
1.
Современные подходы к оптимизации производства [Текст] // Мир техники и технологий. – 2009. – №5. – С. 8-10.

2.
Бондаренко, С.С. Застосування системи "бережливе виробництво" на вітчизняних підприємствах: доцільність та передумови [Текст] / С. С. Бондаренко // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №10. – С. 44-50.

3.
Бондаренко, С.С. Передумови впровадження на підприємстві системи "бережливе виробництво" [Текст] / С. С. Бондаренко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №4,Т.2. – С. 214-217. – [Розглянуті основні передумови впровадження системи «Бережливе виробництво», що є однією зі складових
концепції постійного удосконалення – формування сукупності процесів, що відбуваються на підприємстві, створення
ефективної системи матеріального стимулювання праці та вибір форми організації та оплати праці у виробничих підрозділах
підприємства.


4.
Брагин, Ю.В. Робастная оптимизация производственного процесса [Текст] / Ю. В. Брагин // Методы менеджмента качества. – 2007. – №3. – С. 35-41.

5.
Ермолаев, С.И. Некоторые оценки состояния внедрения бережливого производства [Текст] / С. И. Ермолаев // Методы менеджмента качества. – 2008. – №3. – С. 10-14.

6.
Ермолаев, С.И. Некоторые оценки состояния внедрения бережливого производства [Текст] / С. И. Ермолаев // Методы менеджмента качества. – 2008. – №4. – С. 4-9.

7.
Искандарян, И.А. Бережливое производство: аспекты реализации [Текст] / И. А. Искандарян // Методы менеджмента качества. – 2007. – №7. – С. 10-13.

8.
Коэн, О. Вместе: теория ограничений и бережливое производство [Текст] / О. Коэн // Управление компанией (укр.изд.). – 2009. – №12. – С. 29-35. – [Применение теорий управления на практике].

9.
Куприянова, Т.М. Как "выращивается" бережливое производство [Текст] / Т. М. Куприянова, В. Е. Растимешин // Методы менеджмента качества. – 2007. – №9. – С. 7-13.

10.
Куприянова, Т.М. На чьих плечах держится бережливое производство? [Текст] / Т. М. Куприянова, В. Е. Растимешин // Методы менеджмента качества. – 2008. – №9. – С. 4-11.

11. 658
Л36 Левинсон, У. Бережливое производство: синергетический подход к сокращению потерь [Текст] / У. Левинсон, Р. Рерик под науч. ред. В.В. Брагина. – М. : РИА "Стандары и качество", 2007. – 272с.

12. 334.7
Т34 Теппинг, Д. Бережливый офис. Управление потоками создания ценности [Текст] / Д. Теппинг, Т. Шукер. – М. : РИА "Стандарты и качество", 2009. – 208с.

13.
Технология и опыт внедрения модуля оптимального планирования производства [Текст] / Л. А. Кузнецов, В. Е. Глизнуцин, Е. С. Глизнуцина, Е. С. Лифанова // Автоматизация и современные технологии. – 2003. – №5. – С.33-37.

14.
Шипулина, В.О. Эффективность системы бережливого производства (lean manufacturing) [Текст] / В. О. Шипулина, Ю. В. Маркова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №3,Т.1. – С. 76-80. – [Бережливое производство (lean manufacturing) — это системная управленческая технология, на основе которой предприятие может планомерно, по собственной инициативе обеспечить стабильное лидирующее положение на рынке. Для отечественных предприятий, работающих в условиях дефицита инвестиций и высокого уровня износа основных фондов, система бережливого производства позволяет добиться за сравнительно короткие сроки, без капитальных вложений, существенного улучшения ключевых показателей основной деятельности: производительности, рентабельности, качества, т.е.конкурентоспособности.].

15. http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Cher/2012_1/Simakov.
pdfСІМАКОВ К. І., СМИРНОВА І. І.
БЕРЕЖЛИВЕ ВИРОБНИЦТВО: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВПРОВАДЖЕННЯ
НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
16. http://uk.wikipedia.org/wiki Оща́дливе виробни́цтво

17. http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum%20/EMP/2008_20/bondarenko.pdf АНАЛІЗ ІНСТРУМЕНТАРІЮ КОНЦЕПЦІЇ ПОСТІЙНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ
С.С. Бондаренко
Розглянуті інструменти, за допомогою яких реалізується концепція постійного удосконалення: система
«Бережливе виробництво», система «5S», система «Точно вчасно», цикл PDCA, гуртки контролю якості.

18. Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “ менеджмент якості=управління якістю.....”