Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! допоможіть мені будь ласка підібрати літературу до курсової роботи "Соціальні складові економічного зростання в Україні". Бажано за 2013 рік. З зарання дякую!
1.

Сокольська, Т.В. Економічний ріст: його сутність, типи і фактори, що його визначають [Текст] / Т. В. Сокольська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №6,Т.2. – С. 143-146.
2.

Геселева, Н.В. Інструментарій регулювання економічного зростання на засадах макроекономічної рівноваги [Текст] / Н. В. Геселева // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №5. – С. 32-37.
3.

Арбузов, С. Про відновлення економічного зростання [Текст] / С. Арбузов // Вісник податкової служби України. – 2013. – №32. – С. 4.
4.


Робоче місце, зростання та соціальна справедливість [Текст] // Соціальний захист. – 2013. – №4. – С. 14-17.

5.


Сергей Тігіпко: "Розвиток економіки дозволить забезпечити постійне зростання соціальних стандартів" [Текст] // Праця і зарплата. – 2012. – №30. – С. 1-2.

6.
338(477)
Е45
Економіка України: підсумки перетворень та перспективи зростання [Текст] /  за ред. В.М. Гейця. – Х. : Форт, 2000. – 392с.

7.
330.342.146
Т65
Трансформаційні процеси та економічне зростання в Україні [Текст] : монографія /  за ред. В.М. Гейця. – Х. : ФОРТ, 2003. – 440с.

8.


Близнюк, В. Оцінка людського потенціалу економічного зростання України: теорія та практика [Текст] / В. Близнюк // Україна: аспекти праці. – 2006. – №5. – С. 30-34.

9.


Буян, І. Економічне зростання: суть, соціальні передумови та наслідки [Текст] / І. Буян // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2005. – №2. – С. 9-27.

10.


Вдовічен, А.А. Аналіз макроекономічних пропорцій, структурних змін та особливостей економічного зростання в Україні [Текст] / А. А. Вдовічен // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №3,Т.1. – С. 208-215.

11.


Вергелес, Т. Диференціація доходів населення й економічне зростання в Україні [Текст] / Т. Вергелес // Світ фінансів. – 2011. – №2. – С. 49-58.

12.


Голєусова, О.І. Формування середнього класу в Україні на етапі економічного зростання [Текст] / О. І. Голєусова // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №4,Ч.1,Т.2. – С. 150-153. – [В статті розглянуті методологічні підходи визначення середнього класу та проблеми його формування в Україні. Проведений аналіз дозволяє зробити висновки про необхідність проведення заходів направлених на реформування соціальної політики для сприяння формування та розвитку потужного середнього класу в Україні.].

13.


Головня, О. Вплив глобалізаційних процесів на соціально-економічне зростання України: оцінка загроз та можливостей [Текст] / О. Головня // Економіка та держава. – 2010. – №6. – С. 6-9.

14.


Грішнова, О. Соціальний розвиток у стратегії безкризового економічного зростання України [Текст] / О. Грішнова, М. Романюк // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – 2007. – №5. – С. 218-222.

15.


Грішнова, О.А. Мотивація людського розвитку в стратегії економічного зростання України [Текст] / О. А. Грішнова, І. Ю. Кочума // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №4,Ч.1,Т.1. – С. 50-54. – [Стаття присвячена науково-практичному обґрунтуванню пріоритетного значення людського розвитку в стратегії економічного зростання незалежної України. Дається авторське бачення шляхів вирішення проблем мотивації людського розвитку на макроекономічному рівні. Доводиться необхідність “людиноцентрованого” перегляду економічної політики.
].

16.


Кудряшов, В.П. Державна підтримка економічного зростання в Україні [Текст] / В. П. Кудряшов // Фінанси України. – 2008. – №9. – С. 42-53.

17.


Куценко, В. Соціальна сфера: місце і роль у економічному зростанні економіки та подоланні кризових явищ [Текст] / В. Куценко, Г. Трілленберг // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – 2007. – №5. – С. 223-228.

18.


Маркіна, Т. Основні чинники економічного зростання в Україні [Текст] / Т. Маркіна // Збірник наукових праць Української Академії державного управління при Президентові України. – 2002. – №2. – С. 200-205.

19.


Остропольська, Є.В. Розвиток соціальної складової інноваційних процесів як чинник соціально-економічного зростання економіки України [Текст] / Є. В. Остропольська // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – №2. – С. 127-136.

20.


Полозенко, Д. Розвиток соціальної сфери як важлива умова економічного зростання України [Текст] / Д. Полозенко, В // Фінанси України. – 2010. – №10. – С. 15-20.

21.


Соколик, М.П. Реформування оплати праці - основа підвищення добробуту і економічного зростання в Україні [Текст] / М. П. Соколик // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2004. – №3,Ч.1. – С. 105-110. – [Стаття присвячена дослідженню тенденцій щодо зміни частки оплати праці у структурі ВВП в Україні та інших країнах. Автором розкрито суть проблеми необхідності підвищення оплати праці як перспективного варіанту розвитку економіки України з урахуванням політичних, фінансових особливостей й ситуації на ринку праці. Наближення ціни на працю до вартості робочої сили буде сприяти формуванню внутрішніх ресурсів розвитку і, як наслідок, нарощуванню темпів економічного зростання в Україні.].

22.


Швець, С. Оцінка впливу сукупних бюджетних витрат на темпи економічного зростання України [Текст] / С. Швець // Економіка і прогнозування. – 2012. – №2. – С. 35-46.

23.

Передбачено зростання соціальних стандартів [Текст] // Праця і зарплата. – 2009. – №35. – С. 1-2.

24.

http://posibnyky.vntu.edu.ua/makro_ek/12.htmЕкономічне зростання та економічний розвиток. Джерела та фактори економічного зростання

25.

http://www.be5.biz/ekonomika1/r2012/2229.htmВаниева Э.А., Гапеева Ю.В.
Анализ доходов населения как важной составляющей социально-экономического развития Украины

26.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “економічне зростання=економічний ріст.....”
27.

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету